fAÇANES

/fAÇANES

EFICIÈNCIA EN LA RENOVACIÓ DE FAÇANES.

LA IMPRESCINDIBLE RENOVACIÓ DE FAÇANES.

SOLUCIONS INNOVADORES AMB AÏLLAMENT TÈRMIC.

En l’àmbit arquitectònic, la renovació periòdica de façanes es revela com un requisit ineludible per preservar la integritat estructural i estètica de les nostres propietats. Aquest article ofega en les solucions més avançades, centrades en l’aïllament tèrmic, que estan redefinint el paradigma de la revitalització arquitectònica.

 1. SISTEMES CONVENCIONALS DE RESTAURACIÓ.
  • Restauració amb Mescles de Ciment i Revestiment.
   • Històricament, l’ opció primordial era la reparació de recobriments mitjançant mescles de ciment, seguida d’ una aplicació periòdica de pintura. No obstant això, l’evolució tecnològica ha relegat aquesta alternativa davant solucions més sofisticades.
  • Recobriments Monocapa.
   • Tot i que tècnica, l’ aplicació de recobriments monocapa ha quedat obsoleta davant l’ emergència de sistemes avançats d’ aïllament tèrmic.
 1. SISTEMES AMB AÏLLAMENT TÈRMIC.
   • Façana ventilada.
    • La façana ventilada s’ erigeix com una opció tècnica, eficient i estèticament destacada. Aquesta secció explora en profunditat la seva metodologia, característiques i contribució a l’ estalvi energètic.
  • Fachada SATE/ETICS.
    • El sistema SATE/ETICS, basat en planxes d’aïllament tèrmic, redefineix la relació cost-benefici. Analitzarem la seva aplicació detallada i els estalvis estimats en climatització.
  • MORTER MONOCAPA.
    • Explorarem el sistema de Mortero Monocapa, detallant les seves propietats i costos associats. Tot i que no té aïllament tèrmic, la seva atractiva varietat de colors i textures el posiciona com una opció tècnica a considerar.
  • ENFOSQUIT DE CIMENT.
    • L’ Enfoscat de Ciment, essent l’ opció més sòlida però demandant en manteniment, serà objecte d’ una anàlisi exhaustiva. Abordarem la seva aplicació, costos i desavantatges en comparació amb altres alternatives.

IMPORTÀNCIA DE L’AÏLLAMENT EXTERIOR.

  • L’ aïllament tèrmic exterior, més enllà de la seva contribució a l’ eficiència energètica, perllonga la vida útil dels acabats de façana. En renovar propietats, és imperatiu considerar aquestes opcions.

BENEFICIS DE L’ AÏLLAMENT EXTERIOR.

 • Aquesta secció aprofundeix en com l’ aïllament exterior genera estalvis energètics, millora l’ estètica i proporciona beneficis addicionals.
  • ESTALVIS ENERGÈTICS.
   • La integració de sistemes d’ aïllament tèrmic exterior, ja sigui mitjançant façana ventilada o sistema SATE, es tradueix en estalvis considerables en la factura energètica. A l’hivern, s’estima un estalvi del 45%, mentre que a l’estiu, aquest assoleix el 40%.
  • DURABILITAT I BAIX MANTENIMENT.
   • Contrari als revestiments tradicionals que requereixen repintat cada 8-10 anys, tant la façana ventilada com el sistema SATE poden preservar el seu estat original durant 50 anys sense manteniment addicional, generant estalvis significatius al llarg del temps.
  • CONTRIBUCIÓ A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
   • La renovació amb aïllament tèrmic exterior crea un “efecte xemeneia” a l’estiu, expulsant l’aire calent i afavorint la circulació d’aire fresc. A l’hivern, l’aïllament tèrmic intern es converteix en el protagonista, millorant l’eficiència energètica.
  • FACTORS DETERMINANTS EN L’ELECCIÓ DEL SISTEMA.
   • En el procés d’ elecció, factors com el context històric o artístic de l’ edifici poden influir en la selecció del sistema de renovació. En aquests casos, l’ ús de morter de calç de forma tradicional pot ser necessari, un tema que abordarem en futurs articles.
  • RECOMANACIONS I CONSIDERACIONS FINALS.
   • Concloem destacant que tant la façana ventilada com el sistema SATE són opcions altament recomanades. Els seus beneficis en durabilitat, baix manteniment i estalvi d’ energia fan que sobresurtin en comparació amb les opcions tradicionals de revestiment.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT L’AÏLLAMENT EXTERIOR DE FAÇANES?

 • Inversió Raonable: L’ eficiència energètica resulta en estalvis substancials en la factura, amb suport governamental a través de subvencions que amortitzen la inversió.
 • Optimització de Bastides: La renovació de façanes no només millora l’ estètica, sinó que aprofita la presència de bastides per maximitzar l’ eficiència.
 • Facilita la Venda: Una façana renovada millora la impressió general de l’ immoble, facilitant la seva comercialització.
 • Obligatori en el Futur: Les regulacions futures possiblement obligaran a l’ aïllament tèrmic exterior. Avançar-se pot resultar en estalvis significatius.
 • Salut Ambiental: Una façana en bon estat contribueix a un ambient més saludable dins de l’edifici.
 • Confort Residencial: Amb una envolupant eficient, les temperatures a les habitacions són més agradables durant totes les estacions.
 • Protecció Estructural: Una façana ben acuidada estén la vida útil dels elements estructurals.
 • Atractiu Estètic: La renovació no només té un propòsit funcional, sinó que embelleix la propietat.
 • Amigable amb el Medi Ambient: Una façana eficient és una decisió sostenible i respectuosa amb l’entorn.

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA RENOVACIÓ DE FAÇANES AMB AÏLLAMENT TÈRMIC.

 1. Per què és tan important la renovació de façanes?

La renovació de façanes és cabdal per mantenir la integritat estructural i estètica de les propietats. A més, permet incorporar tecnologies avançades, com l’aïllament tèrmic, que milloren l’eficiència i estalvien energia.

 1. En què es diferencien les solucions d’aïllament tèrmic de les convencionals?

Les solucions d’aïllament tèrmic, com la façana ventilada o el sistema SATE/ETICS, ofereixen beneficis superiors en eficiència energètica i durabilitat en comparació amb mètodes convencionals, com la reparació amb mescles de ciment.

 1. Quins són els avantatges específics de la façana ventilada?

La façana ventilada destaca per la seva durabilitat, eficiència tèrmica i estètica. La seva estructura permet un aïllament eficient, contribuint a significatius estalvis energètics i proporcionant un valor estètic addicional a l’ edifici renovat.

 1. Quins estalvis en climatització es poden esperar amb el sistema SATE/ETICS?

S’estima que el sistema SATE/ETICS pot generar estalvis del 40% en la factura energètica a l’estiu i del 30% a l’hivern. La seva combinació d’ aïllament tèrmic i eficiència energètica el converteix en una opció destacada.

 1. Quina és la diferència entre el morter monocapa i altres sistemes d’aïllament?

El morter monocapa és una opció tècnica amb varietat de colors i textures, però no millora l’aïllament tèrmic. A diferència de sistemes com la façana ventilada o el SATE/ETICS, el seu enfocament se centra en aspectes estètics sense contribuir significativament a l’eficiència energètica.

 1. Quin és el sistema de renovació més econòmic a llarg termini?

Tot i que l’ enfosquiment de ciment és inicialment més econòmic, a llarg termini resulta més costós a causa de la manca d’ aïllament tèrmic i la necessitat de manteniment freqüent. Les opcions amb aïllament tèrmic, com la façana ventilada i el sistema SATE, ofereixen un millor retorn d’inversió.

 1. Com afecta l’aïllament tèrmic exterior a l’eficiència energètica de l’edifici?

L’aïllament tèrmic exterior, ja sigui mitjançant la façana ventilada o el sistema SATE/ETICS, contribueix a una major eficiència energètica en reduir la pèrdua de calor a l’hivern i limitar el guany de calor a l’estiu. Això es tradueix en estalvis notables en climatització.

 1. Quines consideracions s’han de tenir en triar un sistema de renovació?

Factors com l’eficiència energètica, durabilitat, costos a llarg termini i estètica són crucials en triar un sistema de renovació. A més, s’ han de considerar les regulacions locals i la possibilitat de subvencions governamentals.

 1. Com contribueix la renovació de façanes al medi ambient?

La renovació de façanes amb sistemes d’aïllament tèrmic exterior no només millora l’eficiència energètica, sinó que també és una decisió amigable amb el medi ambient en reduir el consum d’energia i les emissions de carboni.

 1. Cal renovar una façana històrica de manera diferent?

Sí, les façanes històriques poden requerir mètodes de renovació específics, com l’ ús de morter de calç de forma tradicional. És essencial considerar el valor històric i artístic de l’ edifici en triar un sistema de renovació.

Aquestes preguntes freqüents proporcionen una visió general dels aspectes clau relacionats amb la renovació de façanes amb aïllament tèrmic, oferint orientació a aquells que busquen millorar les seves propietats de manera eficient i sostenible.

 

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

2024-01-16T12:58:59+01:00 Dimarts, 16 de gener de 2024|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, fAÇANES, Noticies|

4 SISTEMES DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES.

LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES ÉS UNA NECESSITAT RECURRENT A LA MAJORIA DELS NOSTRES EDIFICIS.

PERQUÈ ÉS IMPORTANT LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES.

INVERSIÓ EXCEL·LENT.

Els estalvis a la factura energètica són significatius, atès l’augment constant dels costos energètics, juntament amb el suport administratiu a la rehabilitació energètica a través de subvencions i ajuts. Els períodes de retorn de la inversió són relativament curts.

OPTIMITZACIÓ DE LES BANDES.

La col·locació de bastides s’aprofita al màxim.

IMPULSA LES VENDES IMMOBILIÀRIES.

Millora les perspectives de venda de l’immoble.

PROPERAMENT OBLIGATORI.

En el futur, es pot convertir en un requisit obligatori.

MAJOR SALUBRITAT.

S´incrementa la salut de l´immoble.

MAJOR CONFORT RESIDENCIAL.

Un revestiment energèticament eficient permet mantenir temperatures més càlides a l’hivern i més fresques a l’estiu, proporcionant més confort. A més, millora el confort acústic.

PROTECCIÓ D’ELEMENTS ESTRUCTURALS.

Preserva els components estructurals.

MILLORA ESTÈTICA.

Comporta millores en laspecte visual.

BENEFICIS AMBIENTALS.

Contribueix a millores mediambientals.

ELS 4 SISTEMES DE REPARACIÓ DE FAÇANES.

Fins a temps molt recents, les opcions predominants eren principalment dues: en primer lloc, la reparació dels arrebossats utilitzant morters de ciment, seguida de la posterior pintura de la façana cada certs anys; en segon lloc, s’optava per l’aplicació d’arrebossats tipus monocapa, una solució tècnicament més avançada. No obstant això, actualment, aquestes alternatives estan sent reemplaçades per sistemes que incorporen aïllament tèrmic.

A més dels factors estètics, la tendència actual a la rehabilitació de façanes posa un èmfasi especial en les solucions tècniques que generen estalvis energètics i econòmics en requerir un manteniment reduït o nul. Els criteris que cal considerar en les solucions de façana són els següents:

 • 1. Millora de l’aïllament tèrmic i acústic de la façana: ** Això resulta en una disminució en el consum energètic necessari per a la climatització de l’espai.
 • 2. Extensió del Cicle de Vida dels Acabats de Façana:** Mentre que la pintura sobre arrebossat té una durada aproximada de 8-10 anys, les façanes ventilades o aquelles construïdes mitjançant sistemes d’aïllament tèrmic exterior (SATE) poden perdurar fins a 50 anys sense requerir cap manteniment. Aquesta longevitat implica estalvis substancials en el temps.

REHABILITACIÓ DE FAÇANES: 01 FAÇANA VENTILADA.

La façana ventilada o transventilada és un sistema constructiu de revestiment exterior compost per una capa interna, un aïllant i una capa externa permeable a l’aire. Aquest tipus de façana permet una varietat d’acabats duradors i d’alta qualitat, alhora que ofereix beneficis notables en termes tèrmics i acústics.

PROCEDIMENT:

S’hi instal·la una estructura metàl·lica de suport, feta d’alumini o acer inoxidable, sobre la façana existent de l’edifici (capa interna). Aquesta estructura sostindrà la capa exterior dacabat.
A l’estructura es fixa una capa aïllant utilitzant espigues plàstiques o morter adhesiu, que s’adhereix a la façana existent.
Quan l’aïllant és al seu lloc, es col·loquen les peces d’acabat. L´estructura permet que es formi una cambra d´aire de pocs centímetres entre l´aïllant i les plaques exteriors. Les unions entre aquestes plaques estan obertes i faciliten el flux d’aire.
Les plaques exteriors poden ser de diferents materials com ceràmica, pedra, fusta, panells sandvitx, entre d’altres.
La capa exterior d’acabat presenta obertures tant a la part superior com a la inferior per permetre la circulació de l’aire. Això fa possible la renovació constant de l’aire a l’espai entre les capes interna i externa.

FUNCIONAMENT:

La presència de juntes entre les peces de la façana evita els problemes comuns de dilatació, cosa que resulta en façanes que mantenen una aparença atractiva al llarg del temps. La capa exterior també actua com un amortidor davant els canvis de temperatura, tant a l’aïllament tèrmic com al revestiment impermeable, perllongant la seva vida útil.

Finalment, la capa externa contribueix a reduir les pèrdues tèrmiques de l’edifici: durant els mesos càlids aquesta capa s’escalfa i genera un efecte de convecció que indueix el moviment de l’aire dins de la cambra. Aquest fenomen tipus “efecte xemeneia” elimina l’aire calent i el reemplaça amb aire més fresc. En els mesos freds, aquest efecte és menys pronunciat i l’aïllament tèrmic interior és el que optimitza el rendiment energètic.

ESTALVIS CLIMATITZACIÓ:

Estalvis en factura energètica estimats a l’hivern: 45%
Estalvis en factura energètica estimats a l’estiu: 40%

VALORACIÓ:

La façana ventilada es destaca com una de les alternatives tècnicament més integrals pa

la rehabilitació de façanes. És altament duradora, ofereix la solució més efectiva en termes d’aïllament tèrmic durant l’estiu i aporta el valor estètic més gran a l’edificació sotmesa a rehabilitació.

REHABILITACIÓ DE FAÇANES: 02 FAÇANA SATE /ETICS.

El sistema SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior), conegut en anglès com a ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems), implica la col·locació de panells d’aïllament tèrmic a la cara externa de les façanes, adherits a l’estructura de l’edifici. La fixació es fa típicament mitjançant adhesius i elements de fixació mecànica. Els panells més comuns solen estar fets de poliestirè expandit, encara que cada cop són més freqüents les planxes de llana mineral. Per protegir l´aïllament, s´aplica un revestiment compost per una o diverses capes protectores, incloent una capa reforçada amb una malla. Aquest revestiment exterior s’aplica directament als panells aïllants.

METODOLOGIA:

Basant-nos a la façana existent de l’edifici, les planxes d’aïllament necessàries s’adhereixen fermament. Aquest procés es duu a terme mitjançant adhesius robusts i tacs plàstics amb una resistència mecànica considerable i que no es deterioren degut a la corrosió.

Sobre les plaques d’aïllament s’aplica una capa de morter que reforça i allisa la superfície, coneguda com a capa base. Aquesta capa es pot estendre utilitzant una plana o una màquina de projecció, aconseguint un gruix aproximat d’uns 2 mm. S’aplica directament sobre l’aïllament i n’és la responsable de proporcionar la majoria de les característiques mecàniques.

Posteriorment, s’aplica un revestiment decoratiu impermeable a l’aigua de pluja i transpirable en diferents terminacions com ara ratllat, gota, remolinat o llis. El material dʻacabat altament recomanat és el morter acrílic. Gràcies al desenvolupament nanotecnològic, aquest material té una capacitat excepcional d’impermeabilització, alhora que permet que el vapor d’aigua s’evapori. Això no només redueix l’acumulació de brutícia, sinó que també confereix una resistència notable a les condicions climàtiques, mantenint la impermeabilitat i els colors inalterats al llarg del temps.

ESTALVIS CLIMATITZACIÓ:

Estalvis en factura energètica estimats a l’hivern: 40%
Estalvis en factura energètica estimats a l’estiu: 30%

VALORACIÓ:

Aquest sistema té una excel·lent relació qualitat/preu. El sistema sate etics ofereix unes reduccions molt importants en els consums i una gamma de colors i textures molt extensa.

REHABILITACIÓ DE FAÇANES: 03 MORTER MONOCAPA

Aquest sistema implica utilitzar un morter predosificat de fabricació industrial. Aquest morter està compost per ciment, additius, àrids i fibres. A l’obra, només s’hi afegeix aigua al morter prèviament barrejat. Aquest morter s’estén o projecta sobre les parets exteriors de l’edifici en una sola capa d’aproximadament 15 mm de gruix. El resultat final és un acabat de façana amb diferents opcions de textures i colors. El producte final té propietats notables d’impermeabilitat i transpirabilitat, fet que contribueix al bon comportament higrotèrmic de les façanes. Tot i això, no millora l’aïllament tèrmic ni acústic. L’aparença final del monocapa es pot seleccionar de diverses possibilitats segons els pigments i el tractament de superfície aplicat una vegada s’adhereix al suport.

El cost daquest sistema varia en funció de les terminacions triades i de la complexitat de la geometria de ledifici. Per a una solució estàndard, la rehabilitació d’una façana tindria un cost aproximat (incloent-hi el lloguer, el muntatge i el desmuntatge de bastides) a partir de 34€/m².

ESTALVI DE CLIMATITZACIÓ:
Estalvis en factura energètica estimats a l’hivern: 0%
Estalvis en factura energètica estimats a l’estiu: 0%
VALORACIÓ:
Dins dels sistemes de rehabilitació de façanes, sense millores d´aïllament exterior, ofereix les característiques tècniques més interessants, així com una àmplia gamma de colors i textures.

REHABILITACIÓ DE FAÇANES: 04 ENFOSCAT DE CIMENT
Dins de les opcions de revestiment de morter, l’arrebossat de ciment es destaca per ser el més sòlid i resistent. Aquestes qualitats el converteixen en lelecció més comuna, sent lopció típica per a façanes dhabitatges amb pressupost limitat i en la majoria dels casos de parets mitgeres. Tot i això, presenta diversos aspectes negatius, com la seva excessiva rigidesa (propensa a esquerdar-se amb facilitat) i la seva aparença final poc atractiva. Per això sol utilitzar-se com a base per a un nou revestiment d’acabat, que pot consistir en una simple capa de pintura o en un material més fi.

Aquest sistema té el menor cost inicial de tots els sistemes esmentats. No obstant això, abans de la seva implementació, és important considerar que requereix un manteniment més freqüent de

a la necessitat de repintar i netejar amb més regularitat. Per donar una estimació, un sistema complet amb una capa de pintura exterior tindria un cost aproximat (incloent-hi el lloguer, muntatge i desmuntatge de bastides) a partir de 26€/m².

ESTALVIS DE CLIMATITZACIÓ:

 • Estalvis en factura energètica estimats a l’hivern: 0%
 • Estalvis en factura energètica estimats a l’estiu: 0%

VALORACIÓ:

Tot i el seu menor cost inicial, aquest sistema resulta en desemborsaments econòmics més alts a mitjà termini que els dos primers sistemes, ja que no aporta cap tipus d’estalvi energètic a causa de la manca d’aïllament tèrmic, i el manteniment requereix més freqüència en comparació amb els altres sistemes.

No es considera un sistema recomanable per les seves característiques mecàniques. La seva excessiva rigidesa condueix a l’aparició de nombroses fissures i esquerdes, especialment en estructures de fusta, metàl·liques o de formigó armat calculades amb criteris anteriors al 1939.

En termes de característiques higrotèrmiques, tampoc no es recomana aquest sistema. El morter de ciment és impermeable al vapor d’aigua, cosa que, combinada amb la manca d’aïllament exterior, sol provocar condensació a l’interior amb conseqüències importants per a la salut dels ocupants dels habitatges.

En la rehabilitació d’una façana, és aconsellable triar entre les quatre opcions principals disponibles al mercat. No obstant això, cal excloure els edificis amb façanes protegides pel seu valor històric o artístic. En aquests casos, la majoria de les façanes han de ser restaurades amb morters a base de calç de manera tradicional, la qual cosa serà abordada en un article específic en el futur.

Tant la façana ventilada com el sistema “SATE” (ETICS) són solucions excel·lents per a la rehabilitació de façanes. Aquestes solucions aporten un alt valor agregat, destacant-ne la durabilitat, el manteniment mínim i els estalvis energètics que brinden als propietaris dels immobles.

Hi ha nombroses raons per les quals recomanem les solucions de reparació de façanes amb aïllament a la cara exterior:

Com s’ha esmentat, una façana rehabilitada mitjançant aïllament tèrmic a la cara exterior (ja sigui mitjançant el sistema de façana ventilada o el sistema “SATE” – ETICS) és considerablement més efectiva que aquella rehabilitada mitjançant solucions tradicionals (com arrebossats de ciment o arrebossats) monocapa) en tots els aspectes estudiats.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T20:51:30+02:00 Dijous, 10 d'agost de 2023|AÏLLAMENT, fAÇANES, Noticies|

REHABILITACIÓ DE FAÇANES. EL QUE HA DE SABER.

REHABILITACIÓ DE FAÇANES: ELS EDIFICIS, SOVINT ES VEUEN AFECTATS PER MOVIMENTS ESTRUCTURALS.

Tard o d’hora, es tradueix en l’aparició d’esquerdes a les parets exteriors. Això provoca la degradació de lʻaïllament i la filtració dʻaigua alʻinterior de lʻimmoble. L‟execució d‟un treball d‟una rehabilitació de façanes és imprescindible per solucionar el problema.

Una rehabilitació de façanes és la remodelació dun edifici o habitatge, mantenint laparença inicial exterior i millorant el confort de linterior. A diferència de la rehabilitació de sòls, aquesta activitat respecta el caràcter arquitectònic dels immobles, per tant, conserva totalment o parcialment una part exterior de lobra.

És a dir, és un projecte complet que permet actualitzar i complir els estàndards actuals d‟un habitatge o un edifici antic. Segons les necessitats, la rehabilitació podrà ser clàssica i respectar el disseny inicial de l’immoble. És una tasca que ha de ser planificada i executada professionals especialitzats comptant amb l’assessorament sobre els materials a emprar de distribuïdors que compten amb les millors marques a les seves carteres com plb.cat.

REHABILITACIÓ DE FAÇANES: CONCEPTE.

La rehabilitació de façanes fa referència a l’activitat dedicada a la reparació i repavimentació dels danys causats per les inclemències del temps o moviments del subsòl. És a dir, l’exposició constant a elements contaminants, al fum dels vehicles i als canvis del clima. Tots aquests factors provoquen danys a les façanes dels edificis o dels habitatges, afectant l’estètica, l’habitabilitat i la seguretat.

LA IMPORTÀNCIA DE LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES.

La façana ha de protegir l’immoble i sempre està exposada a la intempèrie. És important vigilar-ne l’estat ja que no només afecta l’aspecte i les parets, també genera altres problemes:

 • Pèrdua d’estanquitat i calefacció.
 • Aparició dhumitat.
 • Condensació.
 • Enfonsament (especialment a regions i ciutats humides).

Així, les façanes, lluny de ser importants per a l’estètica, tenen funcions molt importants per a un edifici com l’aïllament tèrmic i la protecció de l’interior contra agents externs nocius. Per això, és fonamental mantenir-les en bon estat per garantir la seguretat i el confort de les persones que facin vida a l’immoble.

DIFERÈNCIA ENTRE REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE FAÇANES.

Ambdós termes solen ser utilitzats com a sinònims, però no corresponen a un mateix tipus d’intervenció i es requereixen autoritzacions diferents per a l’exercici de cada activitat.

 • REHABILITACIÓ DE FAÇANES. És el treball que es realitza a la façana i coberta d’un edifici per reparar o reemplaçar qualsevol element estructural danyat o inutilitzable. Aquesta activitat també engloba fer feines de pintura i correcció de guix.
 • RESTAURACIÓ DE FAÇANES. Es duu a terme per recrear la façana original amb la màxima precisió possible, sigui pel seu valor històric o per tractar-se d’un monument.

Per tant, quan es fa la reparació d’una façana, tant l’aparença com els materials no pateixen alteracions profundes. En canvi quan es restaura les transformacions són més radicals.

MANTENIMENT I REHABILITACIÓ D’EDIFICIS ANTICS

Els edificis històrics necessiten rehabilitar les façanes anualment. En aquests casos, la primera cosa que cal fer és estudiar en profunditat l’estat de la façana. Per això, cal tenir en compte els factors de l’edifici, com l’estructura, l’estat dels materials i el sistema elèctric, per exemple. La majoria dels problemes que enfronten els edificis històrics resideixen en el desgast que pateixen els materials amb el pas del temps, ia l’exposició dels diferents elements alhora i condicions meteorològiques.

COM REHABILITAR UNA FAÇANA

La rehabilitació de façanes és fer front als problemes d’estabilitat provocats per l’aparició d’esquerdes. Les operacions que usualment es realitzen en aquest tipus dactivitat:

 • Represa del treball de determinades parts del mur.
 • Reparació de l’arriostrament.
 • Eliminació d’humitat a la base de la paret.
 • Represa de fissures.
 • Aplicació de pintura.

La neteja de la façana també és una part important del procés. Hi ha diferents mètodes d’higienització, i els més habituals són l’ús d’aigua polvoritzada o pressuritzada, calenta o freda. Però, si l’aigua no és suficient per treure la brutícia, hi ha altres mètodes que implica l’aplicació de químics com àcids o àlcalis. Fins i tot, aquests productes no representen la millor opció perquè la superfície ja està malmesa i podrien acabar agreujant la situació.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T20:53:38+02:00 Dijous, 3 d'agost de 2023|AÏLLAMENT, fAÇANES, Noticies|

NOVES PARTICIONS PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X. Sistemes d’envans fins a EI 120.

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

Una de les àrees més importants de la Protecció Passiva és la compartimentació dels edificis en sectors d’ incendi. Aquesta tècnica divideix els espais amb sistemes resistents al foc (parets, forjats, etc…) amb classificació EI que garanteixen que el foc ha de romandre en el compartiment per almenys un temps determinat: 30, 60, 90, 120 minuts.

Els sistemes de compartimentació contra el foc, tant per a edificació com per a edificis industrials, poden ser tradicionals (com parets de maó o de bloc de formigó) o específics de tabiqueria seca, per exemple. Aquests últims, per ser classificats EI (resistents al foc), han de passar assajos de Resistència al Foc en laboratoris oficials seguint una Normativa específica, l’EN 1364-1 quan no hagin de suportar càrrega, que és en la immensa majoria dels casos en edificació.

Una mostra de partició típica s’assaja en mida de 3×3 m (llarg x alt) amb un dels laterals sense fixar, simulant una continuïtat més enllà de la mostra. Això implica que la resistència que compleixi aplica a particions fetes amb aquest sistema de qualsevol longitud de forma il·limitada.

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

En el cas de l’ alçada, aquesta ve limitada per un altre paràmetre durant l’ assaig: la deformació, mesurada en mil·límetres. Si aquest paràmetre no sobrepassa el 30 % de l’ alçada assajada, la partió es pot augmentar 1 m més sobre l’ alçada assajada.

Augmentar l’alçada per sobre d’aquests 4 m (3 + 1 metres) requereix o bé assajar en un forn més alt, o bé complir amb certs requisits extra, establerts en una Norma EXAP (Aplicació Estesa), com són assolir un temps extra de resistència complint el criteri de deflexió, o no sobrepassar determinada temperatura en els perfils suport.

El nou sistema de particions tipus sandvitx basat en la placa PROMATECT-100X®, llançada al mercat per Promat Ibérica amb gran èxit, donada la seva excel·lent relació prestacions/cost, complementa les solucions de trasdossats i sostres que apareixen al nostre Catàleg General. Aquestes particions són més primes i permeten guanyar més espai útil a l’ habitatge.

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

Amb només 4 assajos realitzats, podem aportar les solucions més senzilles del mercat per a resistències al foc d’ EI 30, 60, 90 i 120, amb alçades que poden assolir fins als 12 m d’ alçada i longitud il·limitada. Aquest quadre inclou aquestes solucions.

 

 

 

 

 

PER QUÈ USAR LA PLACA PROMATECT®-100X?

PERQUÈ PROMATECT®-100X ÉS INNOVADORA

Presenta la tecnologia més avançada combinant una base de sulfats amb la PROMAXON® de silicat càlcic exclusiva PromaX®.

PERQUÈ PROMATECT®-100X OFEREIX MOLT ALTES PRESTACIONS DAVANT EL FOC

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

 • No hi ha una protecció total contra el foc.
 • Altes prestacions de resistència al foc amb gruixos mínims en sistemes de compartimentació (parets i sostres).
 • Amb marcatge CE i 25 anys de durabilitat en interiors i en semiexposició.
 • Placa d’ alta qualitat per a protecció contra el foc amb la garantia del líder mundial en seguretat contra incendis.

 

 

 

 

PERQUÈ PROMATECT-100X® OFEREIX GRANS AVANTATGES PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

 • Permet construir elements remeiadors únicament amb dues plaques, la qual cosa fa possible un treball d’instal·lació més ràpid i estalvis en mà d’obra.
 • Tots els sistemes amb només dos gruixos: 12 i 20 mm.
 • Menys tipus de placa significa menys inventari i menys transports.
 • Es pot tallar fàcilment amb un simple cúter.
 • Es poden construir sostres i particions amb perfileria i eines estàndard.
 • Les plaques tenen una superfície molt llisa per a un gran acabat amb pastes per a juntes i pintures estàndard.
 • Format estàndard més petit per a un maneig més senzill: 2000 x 1200 mm.

 

 

 

Descarrega’t el fulletó.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T21:29:20+02:00 Dilluns, 5 de juny de 2023|AÏLLAMENT, fAÇANES, Noticies, TABIQUERIA SECA|

BLAUMAR MILLORES EFICIENTS AMB PROFESSIONALS.

RENOVACIÓ SOSTENIBLE A L’HOTEL BLAUMAR DE SALOU.

UN ENFOCAMENT EN LA QUALITAT I LA PROTECCIÓ AMBIENTAL.

 • 1: Ubicació i Certificacions de l’Hotel Blaumar: Qualitat i Compromís amb el Medi Ambient.
  2: Aïllaments Sobraplac S.L.: Soci Confiable a la Renovació de l’Hotel Blaumar.
  3: Compromís amb la Sostenibilitat: Participació en Projectes com PortAventura Business & Events.
  4: Qualitat a la Renovació: Materials Excel·lents i Disseny Eficient a l’Hotel Blaumar.
  5: Elements Destacats a la Renovació de l’Hotel Blaumar: Innovació i Professionalisme.
  6: Contribució de Distribucions PLB: Orgull a Participar en Operacions Rigoroses i de Bon Gust.
  7: Innovació en Materials per a la Renovació de l’Hotel Blaumar: Un Enfocament a l’Eficàcia i Estètica.
  8: Panells Acústics Ecològics: Renovant amb Responsabilitat Ambiental a l’Hotel Blaumar.

HOTEL BLAUMAR

A l’emblemàtica ubicació del passeig marítim de Salou, l’Hotel Blaumar ha dut a terme una renovació ambiciosa que redefineix l’excel·lència a l’hospitalitat i la sostenibilitat. Col·laborant amb Aïllaments Sobraplac S.L. i aprofitant els productes d’alta qualitat de Distribucions PLB, l’hotel ha transformat les seves instal·lacions per oferir una experiència única als hostes. En aquest article explorem els aspectes destacats d’aquesta transformació i com cada detall contribueix a un enfocament holístic de qualitat i cura del medi ambient.

HOTEL BLAUMAR FAMILIAR DE QUALITAT I COMPROMÍS AMBIENTAL.

L’Hotel Blaumar: Ancorat al cor del passeig marítim de Salou i davant de la platja Llevant, l’Hotel Blaumar ha assegurat la seva posició com la destinació perfecta per a unes vacances familiars. Alineat amb el compromís cap a la qualitat i la preservació de l’entorn, és l’únic hotel a Salou que ostenta els certificats de “Q” de Qualitat, EMAS i ISO 14001 de gestió ambiental. Aquestes certificacions donen suport a la seva dedicació a brindar experiències excepcionals mentre manté un enfocament ecològic i sostenible.

COL·LABORACIÓ ESTRATÈGICA AMB AÏLLAMENTS SOBRAPLAC S.L.

Aïllaments Sobraplac S.L.: Una figura destacada al panorama empresarial de Tarragona, Aïllaments Sobraplac S.L. ha esdevingut el soci ideal per a la renovació de l’Hotel Blaumar. El seu enfocament a l’excel·lència, combinat amb la puntualitat en l’execució de projectes i un servei impecable, ha estat un factor crucial en l’èxit d’aquesta transformació. La reputació d’Aïllaments Sobraplac S.L. s’ha consolidat encara més amb la participació en projectes com l’ampliació de les infraestructures del centre de convencions de PortAventura Business & Events, on la sostenibilitat i el respecte per l’entorn són elements fonamentals.

ELEMENTS CLAU DE LA RENOVACIÓ.

Sostres suspesos Knauf D11: Un dels pilars de la renovació són els sostres suspesos Knauf D11, que afegeixen un toc d’estil i funcionalitat a les instal·lacions. Aquests sostres horitzontals, compostos per estructures metàl·liques i plaques de guix laminat, permeten millores estètiques i pràctiques tant en projectes de construcció nous com en rehabilitacions.
Sostre Fonoabsorbent Rockfon Blanka: La transformació també inclou la implementació de sostres fonoabsorbents Rockfon Blanka, coneguts per la seva durabilitat i estètica. Aquests panells de llana de roca, a més de la seva funció acústica, aporten resistència a la humitat i l’estabilitat dimensional. La seva versatilitat els fa ideals per a diversos entorns, des d’oficines fins a àrees de recepció a diversos camps.
Panells Acústics Ecològics de la Gamma ECO by ECOcero: Com a part del seu compromís ambiental, l’Hotel Blaumar ha adoptat els panells acústics ecològics de la Gamma ECO by ECOcero. Fabricats a partir d´ampolles de plàstic reciclades, aquests panells ofereixen un rendiment acústic excepcional i demostren la combinació perfecta entre qualitat acústica i responsabilitat ambiental.

La renovació de l’Hotel Blaumar en col·laboració amb Aïllaments Sobraplac S.L. i Distribucions PLB és un testimoni de com la qualitat, la innovació i el compromís ambiental poden convergir en un projecte únic. Cada element, des dels sostres suspesos als panells acústics ecològics, reflecteix la dedicació de l’hotel cap a l’excel·lència i el respecte per l’entorn. Aquesta transformació és un exemple inspirador de com l’hospitalitat i la sostenibilitat poden anar de la mà, creant un espai que ofereix als hostes una experiència excepcional i memorable.

 

CONSULTEU AMB PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43

2023-09-19T11:35:14+02:00 Dimarts, 2 de maig de 2023|DECORACIó, fAÇANES, Noticies|

LA IMPORTÀNCIA D’UNA BONA ACÚSTICA EN OFICINES.

ACÚSTICA A OFICINES: LA IMPORTÀNCIA EN ENTORNS D’OFICINA.

BENESTAR I EFICIÈNCIA GARANTITS

INTRODUCCIÓ.

L’acústica a l’entorn d’oficines té un paper fonamental en el benestar i la productivitat dels qui l’ocupen. Els efectes directes del so en espais interiors tenen un impacte significatiu a la salut, l’eficiència i la satisfacció dels individus. En aquest article, explorarem per què l’acústica és essencial a les oficines i com la seva gestió adequada pot millorar dràsticament la qualitat de vida laboral.

INFLUÈNCIA INTEGRAL AL BENESTAR.

L’acústica arquitectònica, centrada en la qualitat del so en interiors, no es tracta només de l’absència de soroll, sinó de la creació d’ambients acústicament saludables. Els efectes d’una inadequada acústica es poden observar en diverses situacions:

 • Entorns hospitalaris: El soroll excessiu pot elevar la pressió arterial i la freqüència cardíaca dels pacients, afectant negativament la recuperació i el benestar.
 • Àmbit Educatiu: Una acústica òptima a les aules millora la concentració, la comprensió i el rendiment dels estudiants, alhora que redueix la fatiga vocal dels professors.
  La insatisfacció amb el soroll al lloc de treball és evident, amb un 76% dels empleats considerant el soroll com un factor primordial al seu entorn laboral i només un 30% reportant satisfacció.

BENEFICIS D’UNA BONA ACÚSTICA A OFICINES.

La millora de l’acústica a les oficines ofereix avantatges considerables que abasten des de la concentració fins a la reducció de l’estrès. Aquests beneficis inclouen:

 • Un augment del 48% a l’enfocament dels empleats.
 • Una reducció del 51% a les distraccions.
 • Una disminució del 10% en els errors comesos.
 • Una caiguda de l?estrès en un 27%.
 • La noció de “bona acústica” es tradueix en la percepció clara i agradable del so. Per exemple, la presència de soroll excessiu de sistemes de ventilació pot perjudicar la concentració.

MATERIALS INNOVADORS PER A L’ABSORCIÓ DEL SO.

En dècades recents, els materials per a l’absorció del so han experimentat avenços tecnològics notables. Des de llanes minerals fins a fibres naturals i escumes, aquests materials categoritzats com a porosos, de membrana i ressonants, actuen com a absorbents acústics.

La capacitat d’absorció es mesura mitjançant el coeficient d’absorció sonora ponderat (αw) i varia entre 0,01 (absorció mínima) i 1,00 (absorció completa).

MILLORA DE L’ACÚSTICA EN OFICINES: ESTRATÈGIES EFICAÇOS.

Per aconseguir una acústica òptima i millorar l’experiència a les oficines, es poden implementar estratègies de disseny i aplicació:

 • Aïllament amb Materials Específics: Utilitzar materials dissenyats per aïllar adequadament parets, portes i finestres, reduint la transmissió de so i el soroll exterior.
 • Separadors de Taula Amortidors: Incorporar separadors a les taules amb propietats d’amortiment sonor, reduint la propagació del so entre estacions de treball i proporcionant major privadesa.
 • Selecció de Mobiliari Adequat: Triar superfícies que absorbeixin o dispersin el so en lloc de reflectir-lo, contribueix a evitar rebots i ressons indesitjats.

CONCLUSIÓ.

L’acústica adequada a entorns d’oficina té un impacte significatiu en la qualitat de vida, la concentració i la productivitat. La gestió de l’acústica no només fa referència a evitar el soroll excessiu, sinó a crear ambients saludables i plaents. L’adopció de solucions acústiques eficaces millora la qualitat de vida, optimitza l’aprenentatge i eleva la productivitat a les oficines. Els sons tenen el poder d’influir en les nostres emocions i els nostres comportaments, per la qual cosa la implementació de solucions acústiques es converteix en un aspecte essencial per al benestar i el rendiment laboral.

CONSULTEU AMB PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43

2023-09-19T11:40:11+02:00 Dimecres, 26 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, DECORACIó, fAÇANES, Noticies|

L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’UN EDIFICI.

LA IMPORTÀNCIA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A EDIFICIS.

UN ENFOCAMENT PRIORITARI A L’ACTUALITAT.

INTRODUCCIÓ.

L’eficiència energètica en edificis ha esdevingut un tema de màxima prioritat a les agendes polítiques i un factor essencial per als consumidors d’energia. La limitació de les fonts energètiques tradicionals, l’increment del preu, la dependència exterior i l’impacte ambiental impulsen l’expansió de serveis relacionats amb l’eficiència energètica. Aquesta consciència creixent, juntament amb mesures governamentals i regulacions, està transformant el sector cap a pràctiques més sostenibles.

L’IMPULS CAP A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

L?esgotament de fonts tradicionals, l?augment de costos i la dependència externa motiven el desenvolupament del mercat d?eficiència energètica. Factors com la preocupació ambiental i la creixent consciència en empreses i particulars estan sent recolzats per mesures polítiques i econòmiques dels governs, incloent-hi incentius, subvencions i regulacions en aquesta àrea.

DEFININT L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

L’eficiència energètica fa referència a l’optimització del consum d’energia per a un nivell de confort i serveis determinats. Es tracta d’implementar mesures que minimitzin les pèrdues energètiques, aconseguint estalvis i ajustant el consum a les necessitats reals dels usuaris.

AVALUACIÓ DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A EDIFICIS.

Per determinar l’eficiència energètica d’un edifici o habitatge, es tenen en compte diversos factors relacionats amb l’energia i el confort, com ara calefacció, aigua calenta, ventilació i il·luminació. La classificació energètica s‟estableix dins de paràmetres coneguts, indicant el nivell d‟eficiència de l‟habitatge.

MESURAMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

El mesurament de l’eficiència energètica es realitza a través del consum anual d’energia sota condicions normals d’ús, com ara calefacció, aigua calenta, ventilació i il·luminació. Aquestes dades s’expressen en valors finals de consum energètic per metre quadrat i emissions de CO2 per metre quadrat, corresponents a una lletra a l’escala d’eficiència energètica.

CLASSIFICACIÓ DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

La classificació de l’eficiència energètica s’estableix mitjançant un certificat energètic, que assigna una lletra de l’A a la G. Un habitatge eficient, com ara la categoria A, consumeix fins a un 90% menys d’energia que un amb la classificació més baixa. La tendència actual és la construcció dedificis de baix consum, en línia amb la Directiva Europea 2010/31/UE.

MILLORES A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS.

Millorar l’eficiència energètica s’aconsegueix mitjançant renovacions en sistemes d’energia, aïllament i ús d’energies renovables. La renovació de sistemes energètics com a calefacció, ventilació i il·luminació, juntament amb millores en aïllament i la incorporació de renovables, poden reduir significativament el consum energètic.

L’AUDITORIA ENERGÈTICA: UN ENFOCAMENT DETALLAT.

Una auditoria energètica és un procediment objectiu que avalua l‟estat energètic d‟un edifici o organització. A través seu s’obté informació sobre el consum energètic i s’identifiquen factors que l’afecten. Això permet entendre lús denergia i dur a terme millores.

PROCÉS D’AUDITORIA ENERGÈTICA.

L’auditoria energètica comprèn passos clau, com ara la identificació de l’edifici i el client, la planificació del procediment, l’obtenció de dades energètiques, el càlcul de l’eficiència energètica i la proposta de millores. Els resultats es reflecteixen en un certificat energètic que classifica l‟eficiència de l‟edifici.

CONCLUSIÓ.

L’eficiència energètica a edificis és essencial per enfrontar els desafiaments de recursos limitats, preus creixents i preocupacions ambientals. Tant la consciència pública com les mesures governamentals impulsen l‟adopció de pràctiques sostenibles. L’optimització del consum energètic no només beneficia a nivell econòmic, sinó que també contribueix al benestar global i la reducció de la petjada ambiental.

 

CONSULTA PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43.

2023-09-19T12:11:53+02:00 Dilluns, 24 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, DECORACIó, fAÇANES, Noticies, TABIQUERIA SECA|

QUÈ ÉS UN TRASDOSSAT?

TRANSFORMANT ESPAIS AMB TRASDOSSATS DE TABIQUERIA SECA.

AÏLLAMENT I ESTÈTICA A VIVENDES.

INTRODUCCIÓ.

QUÈ SÓN ELS TRASSOSSATS?

Dins de les solucions d’aïllament en habitatges, l’ús de trasdossats es destaca per la seva versatilitat i eficàcia en la millora de l’aïllament tèrmic i acústic en diferents ambients. Aquestes plaques primes aplicades a les parets interiors o façanes no només brinden aïllament, sinó també un toc de qualitat i calidesa als espais habitables.

DEFININT ELS TRASDOSSATS.

El trasdosat consisteix a revestir una paret existent, ja sigui en particions interiors o tancaments exteriors, amb plaques de cartró-guix o fins i tot panells sandvitx. Aquesta tècnica és àmpliament utilitzada en la construcció nova i rehabilitació, ja que ofereix millores a l’aïllament i redueix la demanda energètica dels edificis. A més, la seva ràpida instal·lació contribueix a un confort més gran i evita les pèrdues tèrmiques.

TIPUS DE TRASDOSSATS.

Hi ha diversos tipus de trasdossats segons el mètode d’instal·lació:

 • Extradossats Directes: En aquesta tècnica, les plaques de guix s’adhereixen directament a la paret utilitzant una pasta adhesiva especial. Això permet afegir materials aïllants a la part posterior de les plaques, mantenint la càmera d’aire i millorant el rendiment tèrmic. Aquesta opció és ideal per adaptar-se a estructures existents i no requereix temps dassecat.
 • Extradossats Semidirectes: En aquest enfocament, les plaques de guix es fixen o cargolen a perfils “omega” prèviament col·locats a la paret. Aquesta tècnica és particularment útil per millorar envans antics o imperfectes. Per a aplicacions en façanes, les plaques poden incorporar materials aïllants per a un millor aïllament tèrmic.
 • Extradossats Autoportants: En aquest cas, s’utilitza una estructura autoportant d’acer resistent per sostenir les plaques de guix laminat. Aquesta tècnica permet una instal·lació ràpida i fàcil, ocultant les instal·lacions internes de l’edifici a la cambra interior. Proporciona aïllament tèrmic i acústic, a més d’opcions decoratives.

BENEFICIS I USOS DELS TRASDOSSATS DE TABIQUERIA SECA.

El trasdosat d’envans secs s’utilitza principalment per millorar l’aïllament tèrmic i acústic d’un espai. Pot ser utilitzat per protegir contra el fred, la calor i el soroll, així com per ocultar imperfeccions a les parets. També podeu tenir aplicacions estètiques en permetre una àmplia varietat d’acabats decoratius. Aquest tipus de trasdossat es pot instal·lar mitjançant diferents mètodes, com enganxat directe, fixació amb perfils i estructures metàl·liques autoportants.

AVANTATGES DELS TRASDOSSATS DE TABIQUERIA SECA.

 1. Fàcil instal·lació, fins i tot per a persones amb poca experiència en construcció.
 2. És una “obra seca”, cosa que significa que no genera brutícia ni sorolls.
 3. No cal una llicència més gran per dur a terme la instal·lació.
 4. Podeu amagar cables elèctrics i altres sistemes d’instal·lació a l’interior.
 5. Podeu millorar l’aïllament acústic, tèrmic i, en alguns casos, l’aïllament al foc.

EINES I MATERIALS NECESSARIS.

Per a la instal·lació d’un trasdosat d’envans secs, es necessitaran diversos materials com perfils, plaques, esquadres, pastes i cinta tapajuntes. Les eines inclouen cargols, cargol elèctric, cúter o xerrac, cinta mètrica i guies especials per tallar envans secs.

PROCÉS D’INSTAL·LACIÓ.

El procés d’instal·lació d’un trasdosat d’envans secs implica prendre mesures, tallar perfils i plaques, instal·lar perfils amunt i avall, fixar muntants verticals, col·locar aïllant, presentar les plaques, aplicar pasta entre les juntes i finalment cobrir els caps dels cargols amb pasta.

CONCLUSIÓ.

Els trasdossats d’envans secs són una solució versàtil i efectiva per millorar l’aïllament i l’estètica dels espais habitables. Des de la instal·lació fins als beneficis en termes d’aïllament tèrmic i acústic, aquesta tècnica ofereix una forma ràpida i eficaç de transformar els habitatges i brindar més confort i qualitat als residents.

CONSULTA PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43.

2023-09-19T12:14:55+02:00 Dijous, 20 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, fAÇANES, HERRAMIENTAS, Noticies|

LÍNIA GAMA PRO DE KNAUF.

SOLUCIONS PROFESSIONALS EN CONSTRUCCIÓ EN SEC: LÍNIA GAMMA PRO DE KNAUF

DESCOBREIX LA LÍNIA GAMMA PRO DE KNAUF

Descobrim a la innovadora línia d’Acabats GAMMA PRO de KNAUF, dissenyada especialment per satisfer les necessitats professionals en el camp de la construcció en sec. Explorarem les àrees clau en què s’especialitza aquesta gamma, ressaltant el seu enfocament integral cap a solucions adaptades a mida.

INTRODUCCIÓ A LA LÍNIA GAMMA PRO DE KNAUF:

En aquesta subsecció, donarem una introducció a la línia d’Acabats GAMMA PRO de KNAUF i la seva importància a la indústria de la construcció en sec. Destacarem com aquesta línia representa un salt endavant en la personalització de solucions professionals i com està dissenyada per satisfer les necessitats úniques dels experts en construcció.

ÀREES ESPECIALITZADES DE LA LÍNIA GAMMA PRO:

Aquí, ens submergirem a les quatre àrees clau en què s’especialitza la línia GAMMA PRO de KNAUF. Explorarem cada àrea detalladament:

 • Col·locació Ceràmica: Detallarem com les solucions dissenyades per a la fixació ceràmica ofereixen resultats fiables i duradors, assegurant superfícies impecables en aplicacions ceràmiques.
  Impermeabilització: Explorarem els productes d’impermeabilització que ofereixen una protecció efectiva contra la humitat i les filtracions no desitjades, garantint la integritat de les estructures.
 • Acabats Superficials: Destacarem com la línia GAMMA PRO proporciona productes per obtenir acabats superficials d’alta qualitat, millorant l’estètica i l’aparença visual.
  Reparació: Explorarem les solucions desenvolupades per a la reparació, tot restaurant la integritat estructural i l’aparença original en projectes de rehabilitació.

COMPLEMENTS ESSENCIALS A LA LÍNIA GAMMA PRO:

En aquesta subsecció, destacarem que la línia GAMMA PRO no es limita a les solucions principals, sinó que inclou una gamma completa de complements essencials. Explorarem les categories de productes com Imprimacions, Tractaments Superficials i Pastes de Junta i Agarre, i explicarem com aquests components contribueixen a assolir resultats excel·lents en projectes de construcció en sec.

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT I LA PERSONALITZACIÓ:

Enfocarem aquesta subsecció en el compromís de KNAUF amb la qualitat i la personalització a cada producte de la línia GAMA PRO. Destacarem com aquesta línia reflecteix la dedicació de KNAUF a satisfer diverses necessitats, ja siguin d’instal·ladors professionals o usuaris finals que cerquen resultats superiors.

EXPLORANT LA VERSATILITAT DE LA GAMMA PRO:

Conclourem aquesta secció convidant els lectors a descobrir la versatilitat i eficàcia de la línia GAMA PRO de KNAUF. Resumirem les àrees on s’especialitza i com aquesta gamma s’avança a la indústria de construcció en sec, oferint solucions avantguardistes i personalitzades.

En finalitzar aquesta secció, els lectors tindran una profunda entesa de la línia GAMMA PRO de KNAUF i com aquesta innovadora solució s’alinea amb les necessitats i demandes del camp de la construcció en sec, proporcionant solucions especialitzades i d’alta qualitat.

 • LÍNIA GAMMA PRO DE KNAUF: SOLUCIONS PROFESSIONALS A LA TEVA MIDA
 • ACABATS GAMMA PRO
 • COL·LOCACIÓ CERÀMICA
 • IMPERMEABILITZACIÓ
 • REPARACIÓ
 • IMPRIMACIONS
 • TRACTAMENTS SUPERFICIALS
 • PASTES DE JUNTES I D’AGARRE
 • EINES I ACCESSORIS
 • KNAUF 4_5 KNAUF CERAMIC FLEX MORTER CUA FLEXIBLE
 • KNAUF CERAMIC SUPER MORTER COLA LLEST A L’ÚS
 • KNAUF CERAMIC JUNTA JUNTA UNIVERSAL FLEXIBLE LLISTA A L’ÚS BETOKONTAKT KNAUF REPA JUNTES JUNTA REPARADORA LLISTA A L’ÚS
 • KNAUF FLEX IMPER IMPERMEABILITZANT FLEXIBLE
 • KNAUF FLÄCHENDICHT IMPERMEABILITZANT
 • KNAUF FLÄCHENDICHTBAND CINTA IMPERMEABLE PER A AMBIENTS HUMITS
 • KNAUF REPA INTERIOR MASSILLA UNIVERSAL INTERIORS
 • KNAUF RENOBAND TAPA ESCRETES I FISSURES ALIGERAT
 • KNAUF REPA UNIVERSAL MASSILLA MULTIUSOS LLISTA A L’ÚS
 • KNAUF REPA EXTERIOR MASSILLA UNIVERSAL EXTERIORS
 • KNAUF TIEFENGRUND IMPRIMACIÓ PER A PLACA DE GUIX LAMINAT
 • KNAUF ESTRICHGRUND IMPRIMACIÓ PER A TERRES I TAPAPORS
 • KNAUF BETOKONTAKT PONT D’ADHERÈNCIA
 • KNAUF SPERRGRUND IMPRIMACIÓ COBREIX TAQUES
 • KNAUF LACA PROTECTORA ANTICORROSIÓ C3/C5M PROTECCIÓ ANTICORROSIÓ KNAUF READYFIX F1 ACABAT PERFECTE PER A PLACA DE GUIX LAMINAT
 • KNAUF FINO LLUIT D’ACABAT FINO
 • KNAUF MP 75 L LLUIT MONOCAPA PROJECTAT
 • KNAUF RENOVE ENLUCIDO COBREIX GOTELÉ
 • KNAUF ROTBAND PASSIV LLUIT PER A MILLORA DE L’ESTANQUEÏTAT DE L’AIRE
 • KNAUF UNIK FILL & FINISH PASTA DE JUNTES I D’ACABAT, ASSECAT LENT
 • KNAUF UNIK FILL & FINISH LIGHT PASTA DE JUNTES I D’ACABAT LLEUGER, ASSECAT LENT
 • KNAUF UNIK 1H PASTA DE JUNTES 1H.
 • KNAUF UNIK 2H PASTA DE JUNTES 2H.
 • KNAUF PERLFIX PASTA D’AGARRE PER TRADOSSAR PLAQUES GUIX LAMINAT.
 • GAMMA ACABATS PRO
 • GAMMA ACABATS PRO

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 933 037 443

2023-09-19T13:24:12+02:00 Dijous, 9 de març de 2023|AÏLLAMENT, DECORACIó, fAÇANES, Noticies|