4 SISTEMES DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES.

/, fAÇANES, Noticies/4 SISTEMES DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES.

LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES ÉS UNA NECESSITAT RECURRENT A LA MAJORIA DELS NOSTRES EDIFICIS.

PERQUÈ ÉS IMPORTANT LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES.

INVERSIÓ EXCEL·LENT.

Els estalvis a la factura energètica són significatius, atès l’augment constant dels costos energètics, juntament amb el suport administratiu a la rehabilitació energètica a través de subvencions i ajuts. Els períodes de retorn de la inversió són relativament curts.

OPTIMITZACIÓ DE LES BANDES.

La col·locació de bastides s’aprofita al màxim.

IMPULSA LES VENDES IMMOBILIÀRIES.

Millora les perspectives de venda de l’immoble.

PROPERAMENT OBLIGATORI.

En el futur, es pot convertir en un requisit obligatori.

MAJOR SALUBRITAT.

S´incrementa la salut de l´immoble.

MAJOR CONFORT RESIDENCIAL.

Un revestiment energèticament eficient permet mantenir temperatures més càlides a l’hivern i més fresques a l’estiu, proporcionant més confort. A més, millora el confort acústic.

PROTECCIÓ D’ELEMENTS ESTRUCTURALS.

Preserva els components estructurals.

MILLORA ESTÈTICA.

Comporta millores en laspecte visual.

BENEFICIS AMBIENTALS.

Contribueix a millores mediambientals.

ELS 4 SISTEMES DE REPARACIÓ DE FAÇANES.

Fins a temps molt recents, les opcions predominants eren principalment dues: en primer lloc, la reparació dels arrebossats utilitzant morters de ciment, seguida de la posterior pintura de la façana cada certs anys; en segon lloc, s’optava per l’aplicació d’arrebossats tipus monocapa, una solució tècnicament més avançada. No obstant això, actualment, aquestes alternatives estan sent reemplaçades per sistemes que incorporen aïllament tèrmic.

A més dels factors estètics, la tendència actual a la rehabilitació de façanes posa un èmfasi especial en les solucions tècniques que generen estalvis energètics i econòmics en requerir un manteniment reduït o nul. Els criteris que cal considerar en les solucions de façana són els següents:

  • 1. Millora de l’aïllament tèrmic i acústic de la façana: ** Això resulta en una disminució en el consum energètic necessari per a la climatització de l’espai.
  • 2. Extensió del Cicle de Vida dels Acabats de Façana:** Mentre que la pintura sobre arrebossat té una durada aproximada de 8-10 anys, les façanes ventilades o aquelles construïdes mitjançant sistemes d’aïllament tèrmic exterior (SATE) poden perdurar fins a 50 anys sense requerir cap manteniment. Aquesta longevitat implica estalvis substancials en el temps.

REHABILITACIÓ DE FAÇANES: 01 FAÇANA VENTILADA.

La façana ventilada o transventilada és un sistema constructiu de revestiment exterior compost per una capa interna, un aïllant i una capa externa permeable a l’aire. Aquest tipus de façana permet una varietat d’acabats duradors i d’alta qualitat, alhora que ofereix beneficis notables en termes tèrmics i acústics.

PROCEDIMENT:

S’hi instal·la una estructura metàl·lica de suport, feta d’alumini o acer inoxidable, sobre la façana existent de l’edifici (capa interna). Aquesta estructura sostindrà la capa exterior dacabat.
A l’estructura es fixa una capa aïllant utilitzant espigues plàstiques o morter adhesiu, que s’adhereix a la façana existent.
Quan l’aïllant és al seu lloc, es col·loquen les peces d’acabat. L´estructura permet que es formi una cambra d´aire de pocs centímetres entre l´aïllant i les plaques exteriors. Les unions entre aquestes plaques estan obertes i faciliten el flux d’aire.
Les plaques exteriors poden ser de diferents materials com ceràmica, pedra, fusta, panells sandvitx, entre d’altres.
La capa exterior d’acabat presenta obertures tant a la part superior com a la inferior per permetre la circulació de l’aire. Això fa possible la renovació constant de l’aire a l’espai entre les capes interna i externa.

FUNCIONAMENT:

La presència de juntes entre les peces de la façana evita els problemes comuns de dilatació, cosa que resulta en façanes que mantenen una aparença atractiva al llarg del temps. La capa exterior també actua com un amortidor davant els canvis de temperatura, tant a l’aïllament tèrmic com al revestiment impermeable, perllongant la seva vida útil.

Finalment, la capa externa contribueix a reduir les pèrdues tèrmiques de l’edifici: durant els mesos càlids aquesta capa s’escalfa i genera un efecte de convecció que indueix el moviment de l’aire dins de la cambra. Aquest fenomen tipus “efecte xemeneia” elimina l’aire calent i el reemplaça amb aire més fresc. En els mesos freds, aquest efecte és menys pronunciat i l’aïllament tèrmic interior és el que optimitza el rendiment energètic.

ESTALVIS CLIMATITZACIÓ:

Estalvis en factura energètica estimats a l’hivern: 45%
Estalvis en factura energètica estimats a l’estiu: 40%

VALORACIÓ:

La façana ventilada es destaca com una de les alternatives tècnicament més integrals pa

la rehabilitació de façanes. És altament duradora, ofereix la solució més efectiva en termes d’aïllament tèrmic durant l’estiu i aporta el valor estètic més gran a l’edificació sotmesa a rehabilitació.

REHABILITACIÓ DE FAÇANES: 02 FAÇANA SATE /ETICS.

El sistema SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior), conegut en anglès com a ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems), implica la col·locació de panells d’aïllament tèrmic a la cara externa de les façanes, adherits a l’estructura de l’edifici. La fixació es fa típicament mitjançant adhesius i elements de fixació mecànica. Els panells més comuns solen estar fets de poliestirè expandit, encara que cada cop són més freqüents les planxes de llana mineral. Per protegir l´aïllament, s´aplica un revestiment compost per una o diverses capes protectores, incloent una capa reforçada amb una malla. Aquest revestiment exterior s’aplica directament als panells aïllants.

METODOLOGIA:

Basant-nos a la façana existent de l’edifici, les planxes d’aïllament necessàries s’adhereixen fermament. Aquest procés es duu a terme mitjançant adhesius robusts i tacs plàstics amb una resistència mecànica considerable i que no es deterioren degut a la corrosió.

Sobre les plaques d’aïllament s’aplica una capa de morter que reforça i allisa la superfície, coneguda com a capa base. Aquesta capa es pot estendre utilitzant una plana o una màquina de projecció, aconseguint un gruix aproximat d’uns 2 mm. S’aplica directament sobre l’aïllament i n’és la responsable de proporcionar la majoria de les característiques mecàniques.

Posteriorment, s’aplica un revestiment decoratiu impermeable a l’aigua de pluja i transpirable en diferents terminacions com ara ratllat, gota, remolinat o llis. El material dʻacabat altament recomanat és el morter acrílic. Gràcies al desenvolupament nanotecnològic, aquest material té una capacitat excepcional d’impermeabilització, alhora que permet que el vapor d’aigua s’evapori. Això no només redueix l’acumulació de brutícia, sinó que també confereix una resistència notable a les condicions climàtiques, mantenint la impermeabilitat i els colors inalterats al llarg del temps.

ESTALVIS CLIMATITZACIÓ:

Estalvis en factura energètica estimats a l’hivern: 40%
Estalvis en factura energètica estimats a l’estiu: 30%

VALORACIÓ:

Aquest sistema té una excel·lent relació qualitat/preu. El sistema sate etics ofereix unes reduccions molt importants en els consums i una gamma de colors i textures molt extensa.

REHABILITACIÓ DE FAÇANES: 03 MORTER MONOCAPA

Aquest sistema implica utilitzar un morter predosificat de fabricació industrial. Aquest morter està compost per ciment, additius, àrids i fibres. A l’obra, només s’hi afegeix aigua al morter prèviament barrejat. Aquest morter s’estén o projecta sobre les parets exteriors de l’edifici en una sola capa d’aproximadament 15 mm de gruix. El resultat final és un acabat de façana amb diferents opcions de textures i colors. El producte final té propietats notables d’impermeabilitat i transpirabilitat, fet que contribueix al bon comportament higrotèrmic de les façanes. Tot i això, no millora l’aïllament tèrmic ni acústic. L’aparença final del monocapa es pot seleccionar de diverses possibilitats segons els pigments i el tractament de superfície aplicat una vegada s’adhereix al suport.

El cost daquest sistema varia en funció de les terminacions triades i de la complexitat de la geometria de ledifici. Per a una solució estàndard, la rehabilitació d’una façana tindria un cost aproximat (incloent-hi el lloguer, el muntatge i el desmuntatge de bastides) a partir de 34€/m².

ESTALVI DE CLIMATITZACIÓ:
Estalvis en factura energètica estimats a l’hivern: 0%
Estalvis en factura energètica estimats a l’estiu: 0%
VALORACIÓ:
Dins dels sistemes de rehabilitació de façanes, sense millores d´aïllament exterior, ofereix les característiques tècniques més interessants, així com una àmplia gamma de colors i textures.

REHABILITACIÓ DE FAÇANES: 04 ENFOSCAT DE CIMENT
Dins de les opcions de revestiment de morter, l’arrebossat de ciment es destaca per ser el més sòlid i resistent. Aquestes qualitats el converteixen en lelecció més comuna, sent lopció típica per a façanes dhabitatges amb pressupost limitat i en la majoria dels casos de parets mitgeres. Tot i això, presenta diversos aspectes negatius, com la seva excessiva rigidesa (propensa a esquerdar-se amb facilitat) i la seva aparença final poc atractiva. Per això sol utilitzar-se com a base per a un nou revestiment d’acabat, que pot consistir en una simple capa de pintura o en un material més fi.

Aquest sistema té el menor cost inicial de tots els sistemes esmentats. No obstant això, abans de la seva implementació, és important considerar que requereix un manteniment més freqüent de

a la necessitat de repintar i netejar amb més regularitat. Per donar una estimació, un sistema complet amb una capa de pintura exterior tindria un cost aproximat (incloent-hi el lloguer, muntatge i desmuntatge de bastides) a partir de 26€/m².

ESTALVIS DE CLIMATITZACIÓ:

  • Estalvis en factura energètica estimats a l’hivern: 0%
  • Estalvis en factura energètica estimats a l’estiu: 0%

VALORACIÓ:

Tot i el seu menor cost inicial, aquest sistema resulta en desemborsaments econòmics més alts a mitjà termini que els dos primers sistemes, ja que no aporta cap tipus d’estalvi energètic a causa de la manca d’aïllament tèrmic, i el manteniment requereix més freqüència en comparació amb els altres sistemes.

No es considera un sistema recomanable per les seves característiques mecàniques. La seva excessiva rigidesa condueix a l’aparició de nombroses fissures i esquerdes, especialment en estructures de fusta, metàl·liques o de formigó armat calculades amb criteris anteriors al 1939.

En termes de característiques higrotèrmiques, tampoc no es recomana aquest sistema. El morter de ciment és impermeable al vapor d’aigua, cosa que, combinada amb la manca d’aïllament exterior, sol provocar condensació a l’interior amb conseqüències importants per a la salut dels ocupants dels habitatges.

En la rehabilitació d’una façana, és aconsellable triar entre les quatre opcions principals disponibles al mercat. No obstant això, cal excloure els edificis amb façanes protegides pel seu valor històric o artístic. En aquests casos, la majoria de les façanes han de ser restaurades amb morters a base de calç de manera tradicional, la qual cosa serà abordada en un article específic en el futur.

Tant la façana ventilada com el sistema “SATE” (ETICS) són solucions excel·lents per a la rehabilitació de façanes. Aquestes solucions aporten un alt valor agregat, destacant-ne la durabilitat, el manteniment mínim i els estalvis energètics que brinden als propietaris dels immobles.

Hi ha nombroses raons per les quals recomanem les solucions de reparació de façanes amb aïllament a la cara exterior:

Com s’ha esmentat, una façana rehabilitada mitjançant aïllament tèrmic a la cara exterior (ja sigui mitjançant el sistema de façana ventilada o el sistema “SATE” – ETICS) és considerablement més efectiva que aquella rehabilitada mitjançant solucions tradicionals (com arrebossats de ciment o arrebossats) monocapa) en tots els aspectes estudiats.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T20:51:30+02:00 Dijous, 10 d'agost de 2023|AÏLLAMENT, fAÇANES, Noticies|