Perfils

Perfils 2023-03-03T10:58:24+01:00

PERFILS

Ingeperfil perfil angularKNAUF PERFILS ANGULARS

Elements d’acer galvanitzat Z140 per a l’execució de trasdossats, envans, sostres i altres unitats interiors de placa de guix laminat per a ambients interiors no agressius amb una humitat permanent lleu o mitjana. Per a zones amb ambient agressiu (amb clor, sal, brom…) disposem de perfileries amb un galvanitzat superior. Façanes, façana ventilada o revestiment de façana amb plaques d’exterior amb un galvanitzat tipus Z4 per a ambient exteriors agressius amb una humitat permanent mitjana o alta.

Knauf perfil canal 1KNAUF PERFILS CANALS O RAILS

S’utilitzen com a perfils perimetrals per al muntatge de trasdossats autoportants, envans i sostres, com a estructura per fixar les plaques de guix laminat. Tenen diferents amples, depenent del gruix total del sistema a construir. Els canals U més corrents són: U48/30, U70/30 i U90/30 per a trasdossats, envans i sostres de grans llums. No recomanat per a sostres normals.

Knauf perfil montante 1KNAUF PERFILS MUNTANTS

S’utilitzen en posició vertical per al muntatge de trasdossats autoportants i envans, com a estructura per fixar les plaques de guix laminat. Tenen diferents amples, essent en tots els casos 1 mm menor que els canals, la qual cosa permet que s’hi puguin introduir. Els muntants C més comuns són: M48 (C47/35), M70 (C69/40) i M90 (C89/40) per a trasdossats, envans i sostres de grans llums. No recomanat per a sostres normals.

Knauf perfil Omega 1KNAUF PERFILS MESTRES TC/ MESTRES OMEGA

Elements portants en forma de «C» utilitzats majoritàriament en sostres continus suspesos i trasdossats autoportants.
TC47/17 Perfileria utilitzada com a element vertical per al muntatge de sostres continus, com a estructura per fixar les plaques de guix laminat. Les dimensions són 47 mm x 17 mm.
TC60/27 Perfileria utilitzada com a element vertical per al muntatge de trasdossats autoportants arriostrats i element horitzontal en sostres continus, com a estructura per fixar les plaques de guix laminat. La dimensió utilitzada és 60 mm i 17 mm.
OMEGA Perfils en forma de «Ω» utilitzats en sostres Knauf directes o trasdossats Knauf directes.
El perfil es fixa directament al mur portant o al forjat superior i serveix de suport per cargolar les plaques en nombre i gruix segons exigències.

Knauf perfil auxiliar 1KNAUF PERFILS AUXILIARS

Són aquells perfils del tipus angular, o en forma d’U que s’utilitzen de suport en l’execució de trasdossats, envans i sostres. Els més habituals angular L, perfil U30 o perfil Clip/Optima.

Knauf perfiles especiales 1PERFILS ESPECIALS

Són tots aquells perfils que s’utilitzen en sistemes constructius més específics, protecció a la corrosió, llargues arcades, etc.