///Sistemes per interior
Sistemes per interior 2023-03-14T22:27:43+01:00

FAÇANA

SISTEMES DE FAÇANA PER INTERIOR

PLB fachadas por interior fixrock

ROCKWOOL SISTEMA FIXROCK

Solució d’aïllament tèrmic i acústic, formada per dues fulles de fàbrica de maó entre les quals s’instal·la una capa de panells de llana de roca FIXROCK, adherits amb morter hidròfug FIXROCK, per assegurar l’estanqueïtat a l’aigua. Les prestacions tècniques del sistema estan avalades no només pels fabricants dels components (ROCKWOOL i Grup Puma), també per l’Institut de les Ciències de la Construcció Eduardo Torroja, qui acredita l’aptitud del Sistema a través del Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT) núm.

Fachadas PLB GECOL KI

KNAUF INSULATION SISTEMA GECOL-KI

Sistema integral d’aïllament, impermeabilització i protecció enfront del foc.
Per a la seva aplicació en tancaments de façanes a base de fulla exterior de maó o bloc de formigó i trasdossat interior de maó o placa de guix, el Sistema integral GECOL-KI per a aïllament termo-acústic, impermeabilització i protecció enfront del foc és la resposta idònia a les exigències del C.T.E.
El Sistema integral GECOL-KI consisteix en la projecció d’un morter de ciment hidròfug d’alta adherència sobre la cara interior de la fulla exterior d’un tancament de façana, a tall d’enfosquiment, sobre el qual s’adhereixen els panells aïllants de llana mineral de vidre. Per tant, es tracta d’una única unitat d’obra que confereix al tancament aïllament tèrmic i acústic, i impermeabilitat a l’aigua de pluja. Una vegada realitzada aquesta operació, el mur es finalitza interiorment mitjançant un trasdossat de fàbrica de maó o de plaques de guixo laminar.

 

Fachadas PLB URSA MUR

URSA SISTEMA MUR

Compost per façanes de doble fulla de fàbrica (ceràmica o formigó), l’exterior portant i l’interior de tancament i protecció, amb inclusió de l’aïllant entre aquestes, amb la qual cosa es minimitza la transmissió de la calor i es proporcionen tancaments amb inèrcies tèrmiques, esmorteïments i desfasaments de l’ona tèrmica moderats.

VENTILADES
LLEUGERES
SISTEMES PER EXTERIOR