TABIQUERIA SECA

/TABIQUERIA SECA

NOVES PARTICIONS PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X. Sistemes d’envans fins a EI 120.

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

Una de les àrees més importants de la Protecció Passiva és la compartimentació dels edificis en sectors d’ incendi. Aquesta tècnica divideix els espais amb sistemes resistents al foc (parets, forjats, etc…) amb classificació EI que garanteixen que el foc ha de romandre en el compartiment per almenys un temps determinat: 30, 60, 90, 120 minuts.

Els sistemes de compartimentació contra el foc, tant per a edificació com per a edificis industrials, poden ser tradicionals (com parets de maó o de bloc de formigó) o específics de tabiqueria seca, per exemple. Aquests últims, per ser classificats EI (resistents al foc), han de passar assajos de Resistència al Foc en laboratoris oficials seguint una Normativa específica, l’EN 1364-1 quan no hagin de suportar càrrega, que és en la immensa majoria dels casos en edificació.

Una mostra de partició típica s’assaja en mida de 3×3 m (llarg x alt) amb un dels laterals sense fixar, simulant una continuïtat més enllà de la mostra. Això implica que la resistència que compleixi aplica a particions fetes amb aquest sistema de qualsevol longitud de forma il·limitada.

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

En el cas de l’ alçada, aquesta ve limitada per un altre paràmetre durant l’ assaig: la deformació, mesurada en mil·límetres. Si aquest paràmetre no sobrepassa el 30 % de l’ alçada assajada, la partió es pot augmentar 1 m més sobre l’ alçada assajada.

Augmentar l’alçada per sobre d’aquests 4 m (3 + 1 metres) requereix o bé assajar en un forn més alt, o bé complir amb certs requisits extra, establerts en una Norma EXAP (Aplicació Estesa), com són assolir un temps extra de resistència complint el criteri de deflexió, o no sobrepassar determinada temperatura en els perfils suport.

El nou sistema de particions tipus sandvitx basat en la placa PROMATECT-100X®, llançada al mercat per Promat Ibérica amb gran èxit, donada la seva excel·lent relació prestacions/cost, complementa les solucions de trasdossats i sostres que apareixen al nostre Catàleg General. Aquestes particions són més primes i permeten guanyar més espai útil a l’ habitatge.

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

Amb només 4 assajos realitzats, podem aportar les solucions més senzilles del mercat per a resistències al foc d’ EI 30, 60, 90 i 120, amb alçades que poden assolir fins als 12 m d’ alçada i longitud il·limitada. Aquest quadre inclou aquestes solucions.

 

 

 

 

 

PER QUÈ USAR LA PLACA PROMATECT®-100X?

PERQUÈ PROMATECT®-100X ÉS INNOVADORA

Presenta la tecnologia més avançada combinant una base de sulfats amb la PROMAXON® de silicat càlcic exclusiva PromaX®.

PERQUÈ PROMATECT®-100X OFEREIX MOLT ALTES PRESTACIONS DAVANT EL FOC

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

 • No hi ha una protecció total contra el foc.
 • Altes prestacions de resistència al foc amb gruixos mínims en sistemes de compartimentació (parets i sostres).
 • Amb marcatge CE i 25 anys de durabilitat en interiors i en semiexposició.
 • Placa d’ alta qualitat per a protecció contra el foc amb la garantia del líder mundial en seguretat contra incendis.

 

 

 

 

PERQUÈ PROMATECT-100X® OFEREIX GRANS AVANTATGES PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

 • Permet construir elements remeiadors únicament amb dues plaques, la qual cosa fa possible un treball d’instal·lació més ràpid i estalvis en mà d’obra.
 • Tots els sistemes amb només dos gruixos: 12 i 20 mm.
 • Menys tipus de placa significa menys inventari i menys transports.
 • Es pot tallar fàcilment amb un simple cúter.
 • Es poden construir sostres i particions amb perfileria i eines estàndard.
 • Les plaques tenen una superfície molt llisa per a un gran acabat amb pastes per a juntes i pintures estàndard.
 • Format estàndard més petit per a un maneig més senzill: 2000 x 1200 mm.

 

 

 

Descarrega’t el fulletó.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 93 303 74 43

2023-06-05T20:39:03+02:00 Dilluns, 5 de juny de 2023|AÏLLAMENT, fAÇANES, Noticies, TABIQUERIA SECA|

L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’UN EDIFICI.

L’ eficiència energètica d’ edificis és cada vegada més un assumpte de prioritat absoluta en les agendes polítiques, així com una qüestió fonamental per als consumidors d’ energia.

El caràcter limitat de les fonts energètiques tradicionals, l’ augment del seu preu, la dependència energètica de l’ exterior i l’ impacte ambiental són alguns dels motius que impulsen el desenvolupament del mercat de serveis relacionats amb l’ eficiència energètica.

A la conscienciació creixent d’ empreses i particulars se sumen, cada vegada més, decidides mesures polítiques de les administracions públiques, que estableixen incentius econòmics, subvencions i imposicions normatives en matèria d’ eficiència energètica.

L’ eficiència energètica es pot definir com l’ optimització del consum energètic per a unes determinades condicions de confort i nivells de servei. La seva aplicació pràctica passa per tant per la implementació de mesures que minimitzen les pèrdues d’ energia, aconseguint estalvis i ajustant el consum energètic a les necessitats reals dels usuaris.

COM SABER L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL TEU EDIFICI?

En l’eficiència energètica d’edificis i habitatges intervenen molts factors, tots ells relacionats amb l’energia i el confort, com poden ser la calefacció, l’aigua calenta sanitària, ventilació o il·luminació. De tal manera que es pot dir que un edifici és eficient quan es troba dins d’ uns paràmetres coneguts com a classificació energètica, paràmetres que indiquen el nivell d’ eficiència d’ un habitatge.

Com es calcula l’Eficiència Energètica d’un edifici?

L’eficiència energètica d’un edifici es calcula mesurant l’energia que es consumeix durant un any en condicions normals d’ús i ocupació quant a calefacció, aigua calenta sanitària, ventilació o il·luminació.

Aquestes dades expressen uns valors finals de consum d’energia, mesurats en quilovats hora per metre quadrat (kWh/m2 any) i en quilograms de CO2 per metre quadrat d’habitatge (kg CO2/m2 any), que es corresponen amb una lletra de l’escala d’eficiència energètica en edificis.

És a dir, per mesurar l’eficiència energètica d’un edifici, es fan servir els indicadors d’emissions anuals de CO2 i el consum anual d’energia primària no renovable que registra aquest habitatge.

CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA D’ UN EDIFICI.

En base als resultats que obtingui l’ habitatge es realitzarà el certificat energètic que determina amb una lletra la qualificació energètica d’ aquest habitatge, expressat de la A a la G. D’aquesta manera, un habitatge eficient amb classificació energètica A, consumeix fins a un 90% menys d’energia que una que estigui catalogada amb el nivell més baix. Una de classe B consumirà al voltant del 70% menys i les de classe C, un 35%.

Òbviament, un edifici de la qualificació energètica estalvia més energia que un de baixa classificació energètica. I això s’aconsegueix perquè s’apliquen una sèrie de mesures conjuntes que aconsegueixen reduir el consum energètic de l’habitatge a nivell global.

La tendència actual en construcció és la de construir edificis de baix consum energètic, tal com recomana la Directiva Europea 2010/31/UE.

Un edifici amb classificació energètica tipus A pot consumir fins a un 40-50% d’ energia menys que un edifici convencional. Ja es poden trobar exemples de construcció d’aquest tipus d’habitatges a Bilbao i Navarra. Allà s’estan aplicant els sistemes passius basats en la construcció de l’estàndard Passivhaus.

Com Millorar l’Eficiència Energètica d’un Edifici

Encara que no es vagi a realitzar una rehabilitació energètica integral, convé aprofitar les obres i millores que es vagin a dur a terme en un edifici per incloure aquest tipus de mesures d’ eficiència energètica que permeten estalviar energia en els edificis.

Les millores en l’aïllament poden suposar per a una comunitat de veïns fins a un estalvi del 50 % de l’energia consumida amb els sistemes de climatització. Convé prestar especial atenció a l’ aïllament de façanes, millorar l’ envolupant tèrmica, cobertes, trencament dels ponts tèrmics, etc…

La forma de millorar l’ eficiència energètica d’ un edifici o habitatge pot ser a través de:

 • La renovació dels sistemes relacionats amb l’ energia: sistemes de calefacció, aire condicionat, ventilació, il·luminació o electrodomèstics. L’ús de sistemes eficients de calefacció emet menys emissions directes de CO2 a l’atmosfera. Exemple d’això són les calderes de condensació o bombes de calor, que són a més més eficients.
 • Millorar l’ aïllament i l’ estanquitat. Canviar les finestres suposa una millora de l’ eficiència energètica. Ajuda a conservar el fred/calor que es genera a l’habitatge i a aïllar-la de l’exterior.
 • Integració de renovables, com l’ energia solar tèrmica, geotèrmia o aerotèrmia. Cercar l’ energia renovable que permeti estalviar energia i reduir emissions directes de CO2.
 • Aprofitament de la llum natural i orientació.
 • Renovar la il·luminació per una altra de tipus LED.

Aquestes mesures ajuden a millorar l’eficiència energètica d’un edifici. Quantes més millores es facin més gran serà el resultat que s’obtindrà de cara a reduir l’empremta ambiental de l’edifici i reduir el consum energètic. El principal objectiu és millorar l’eficiència energètica

QUÈ ÉS UNA AUDITORIA ENERGÈTICA?

Una auditoria energètica es defineix com el procediment a través del qual es fa un estudi objectiu de l’ estat energètic d’ un edifici, o d’ una organització.

Per a això, s’ obté informació objectiva detectant els factors que afecten el consum energètic. S’ ajuda així a entendre com s’ està utilitzant l’ energia en l’ entitat o edifici auditat, i ajudant a millorar-lo.

A Espanya es va aprovar el passat 2016 el Reial decret 56/2016. S’hi troba tot el referent a les auditories i l’eficiència energètiques. Aquest Reial Decret transposa la Directiva Europea 2012/27/UE.

EL PROCÉS D’AUDITORIA ENERGÈTICA

Per finalitzar l’article vam exposar els passos bàsics del procediment d’auditoria energètica:

 • Identificació del client i de l’ edifici que cal auditar.
 • Realitzar un cronograma o algun tipus de planificació sobre les etapes de l’ auditoria energètica.
 • Presentació de l’ auditoria, argumentant els motius de la realització i presentant un document sobre la situació de l’ organització auditada.
 • Definició constructiva de l’ edifici en base als criteris del CTE, i realitzant la Certificació Energètica en cas de no existir.
 • Auditoria sobre els elements constructius, valorant la seva possible modificació.
 • Auditoria sobre els elements energètics. Realitzant inventari, descripció, localització, recopilació de dades energètiques bàsiques. Poden ser el consum o la vida útil i recaptar les dades de la despesa energètica i de la despesa econòmica produïdes.
 • Determinació de les preguntes d’ auditoria que ajudin a conèixer tot allò relatiu als diferents camps energètics identificats.
 • Propostes de millora aportades en base als camps energètics auditats gràcies al coneixement tècnic de l’ auditor.
 • Presentació de les dades al client.
 • Acreditació de la veracitat de l’ informe i posada en coneixement de les entitats normatives per part de l’ auditor.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel.: 93 303 74 43.

2023-04-26T19:00:46+02:00 Dilluns, 24 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, DECORACIó, fAÇANES, Noticies, TABIQUERIA SECA|

5 EIXOS PER ESTALVIAR ENERGIA EN UN EDIFICI.

Construir edificis amb mesures per estalviar energia és un objectiu a  la Unió Europea.  Ja l’any  2020 es va fixar que tots els edificis construïts hauran de  tenir una baixa o nul·la demanda d’energia, aconseguint una reducció de fins a un 20% de la demanda energètica.

Desafortunadament, fa anys el sector de la construcció no funcionava a Espanya amb estàndards com el Passivhaus.  Això provoca que la despesa en energia es dispari en molts habitatges a  causa de l’escassa qualitat constructiva dels edificis.

Per tot això es fa molt important conèixer mesures que s ‘ han de prendre per estalviar energia en edificis, de manera que s ‘ aconsegueixi transformar construccions de baixa qualificació energètica en espais eficients , amb un menor consum i consegüent menor despesa.

MESURES PER ESTALVIAR ENERGIA EN UN EDIFICI.

Encara que l’edifici no estigui preparat per ser eficient energèticament sempre s’està  a temps de transformar-lo en un espai més sostenible i amb menys demanda energètica.

AÏLLAMENT TÈRMIC.

L’aïllament tèrmic d’un habitatge ja construït per a  l’estalvi es pot millorar de diverses formes, ja sigui substituint totes les portes o finestres o fins i tot remodelant la façana  de l’ edifici.

Recobrint la façana de  l’ immoble amb una manta de llana mineral, poliestirè o poliuretà, s’ aconseguiran evitar les pèrdues o entrades de fred o calor a l’ edifici. Amb això s’aconsegueix  una major estanqueïtat de l’edifici i una reducció del consum energètic d’entre un 50% i un 65%.

La col·locació de l’aïllant es pot  dur a terme de tres formes:

 • Aïllant les façanes per l’exterior, ja sigui amb sistemes com el SATE o per mitjà de façanes ventilades, podràs aconseguir una façana sostenible i eficient.
 • Emplenat les cambres d’ aire del mur amb aïllants.
 • Instal·lant sistemes aïllants tèrmics a l’interior dels habitatges, com trasdossats aïllants.

També es poden substituir les portes i finestres, evitant el trencament de ponts tèrmics. En aquest cas, el recomanable és optar per finestres de doble, o fins i tot de triple vidre, de manera que s’aconsegueixi una temperatura estable i confortable en cada habitatge.

En definitiva, un edifici ben aïllat aconseguirà una menor demanda d’energia, estalvi energia, ajudant a reduir considerablement la  despesa energètica i incrementant el confort dels habitatges.  Gràcies a això, aconseguiran escalfar-se a  l’hivern i refredar-se a l’estiu  sense necessitat d’usar sistemes de climatització.

INSTAL·LANT UN JARDÍ VERTICAL.

Ahorro energía

Ahorro energía

Per fer un edifici més ecològic i ajudar-lo a estalviar energia, es poden instal·lar façanes, cobertes o terrasses vegetals, les quals formen part de la construcció bioclimàtica.  Depenent de si parlem d’una coberta o una façana vegetal, aquesta vegetació ajudarà a l’edifici a l’edifici de les   següents maneres:Les cobertes o terrasses  vegetals tenen nombrosos beneficis  , els quals us comptem a continuació:

 • Retenen l’ aigua de la pluja.  Gràcies a les plantes, s’absorbeix  l’aigua de les precipitacions, la qual cosa a més de retardar la descàrrega de  l’aigua al clavegueram, la purifica, arribant fins i tot a ser aprofitada a les llars.
 • Purifiquen l’aire, i és que les plantes filtren l’aire convertint el CO2 en oxigen.
 • Redueixen la temperatura ambient.  Gràcies al que absorbeixen fins a  un 50% de la llum solar i que reflecteixen fins a  un 30%, les plantes ajuden a reduir les temperatures, aconseguint ambients més freds i confortables. A l’ interior dels habitatges això es tradueix en una disminució de fins a  un 30% en la demanda d’ aire condicionat.

Si l’ edifici compta amb panells solars, les plantes ajudaran que la seva eficàcia sigui més gran.  Ajuden a refredar les teulades i, per tant, disminuiran el consum, reduint també els costos derivats de la utilització d’ energia, és  a dir a estalviar energia.

Actuen com a aïllant acústic, absorbint el soroll ambiental exterior i reduint el soroll interior.

La coberta vegetal ajudarà a preservar els materials de la teulada durant molts més anys, en protegir la coberta de  l’ edifici de les condicions climatològiques adverses.

Augmenten el valor de la propietat. En reduir els costos d ‘ energia i crear un espai totalment ecològic que allarga la vida útil de la coberta, augmenta el valor de la propietat en cas de venda.

INSTAL·LACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES.

Actualment, hi ha diversos tipus d’energies renovables que es pot instal·lar en un edifici per estalviar energia. Ja sigui l’energia  solar, micro eòlica o altres opcions com la geotèrmia o la biomassa, estalviar energia serà més que evident a l’edifici.   Arribant a un autoconsum integral, no depenent ja de la xarxa elèctrica.

De totes les renovables, la més comuna a  Espanya és l’aprofitament de la radiació solar amb plaques solars, ja siguin tèrmiques o fotovoltaiques.

 • Plaques solars tèrmiques.  Aprofiten la radiació solar per escalfar l’aigua corrent sanitària.
 • Plaques solars fotovoltaiques. Aquest tipus de panells transformen l ‘ energia generada en energia elèctrica, la qual cosa pot suposar un gran estalvi en la factura elèctrica o, fins i tot, representar tot el consum de l ‘ habitatge.

Les instal·lacions solars poden ser connectades a la xarxa o aïllades, del que et parlarem a continuació:

Autoconsum fotovoltaic aïllat. És aquell en què l’ habitatge no està connectat a la xarxa elèctrica. Per tant, tota l’electricitat generada prové de les plaques solars fotovoltaiques, cosa que converteix la llar en autosuficient. En general, aquest tipus de sistemes necessita de bateries per a l’emmagatzematge de l’energia sobrant, ja que no tots els dies es crearà la mateixa energia, sent primordial tenir reserves.

Autoconsum fotovoltaic connectat a la xarxa. Com el seu nom indica, es tracta d’una instal·lació que a més de generar  la seva  pròpia energia, utilitza també la provinent de la xarxa elèctrica.  Sens dubte, és molt avantatjós ja que permet aprofitar l’energia produïda amb el sol per estalviar en la factura elèctrica o per utilitzar quan la xarxa elèctrica estigui caiguda.

MILLORA EN LA IL·LUMINACIÓ.

Un senzill gest com el de canviar les bombetes pot suposar una gran millora per a una comunitat de veïns.  Substituir les velles bombetes per una opció eficient com la il·luminació LED, o per un altre tipus de làmpades de baix consum, ajudarà aconseguir una reducció en el consum de fins a un 80%, la qual cosa es traduirà també  en un estalvi econòmic.

Per suposat, és important saber quin tipus de LED són els més adequats per als espais comuns de l ‘ edifici, segons la seva eficiència, durada o el tipus de llum que proporciona.

Però no tot és fixar-se en les bombetes utilitzades, i és que també es pot aprofitar la llum natural en cas de tenir fonts que deixin passar els raigs del sol. Si l’edifici no compta amb espais il·luminats de forma natural, es podria estudiar l’obertura de nous avantatges, els quals han de  comptar amb una bona orientació perquè siguin realment eficaços.

DOMÒTICA I SENSORS DE MOVIMENT PER A LLUMS.

L’ús de la domòtica pot ajudar a transformar un bloc d’habitatges en un edifici intel·ligent.   Utilitzar panys electrònics, com les utilitzades en hotels, pot suposar un estalvi de fins a un 30% d’ energia.

Un element de domòtica treballa en  l’estalvi energia recollint informació per a la seva transformació en accions útils. Entre aquests elements podem trobar:

 • Detectors de presència. S’ utilitzen per encendre els llums de forma automàtica en  detectar la presència d’ una persona. D’ aquesta manera i sense polsar l’ interruptor, només s’ encenen els llums quan és totalment necessari i durant un període de temps determinat, la qual cosa  ajuda a aconseguir un important estalvi.
 • Controlen la potència dels llums, de manera que també es poden estalviar energia,  a més d’allargar la vida útil de les bombetes.
 • Permet programar termòstats, molt útils si es compta amb una caldera us sistema de climatització comunitari.

L’estalvi d’energia no és només  essencial en blocs d’habitatges, i és que també és primordial en edificis d’oficines, com es  pot veure en l’exemple mostrat en aquest vídeo, en el qual duen a terme diverses mesures per estalviar energia.

Com has pogut veure al llarg d’aquest article, és vital conèixer la importància sobre com mesurar l’eficiència  energètica d’un edifici per passar d’un de baixa qualificació energètica a un que tingui  una menor demanda d’energia i un major estalvi, una cosa totalment possible amb les reformes o canvis que us hem proposat.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel.: 93 303 74 43.

2023-04-18T13:22:18+02:00 Dimarts, 18 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|

CONSTRUIR HOTELS SOSTENIBLES O ECO-FRIENDLY.

Dins d’uns anys el món no continuarà sent com el coneixem avui.  Hem de ser més conscients de l’important que són alguns gestos com reciclar, reutilitzar objectes, usar el transport públic… Viatjar no significa deixar de banda aquests costums ja que avui dia existeixen els anomenats hotels sostenibles o eco-friendly. Apliquem aquests hàbits al nostre dia a dia, però… ¿i en vacances?

QUÈ  SÓN ELS HOTELS SOSTENIBLES?

Són aquells on s’ intenta reduir al màxim el consum de recursos naturals, energètics i les emissions i on, també, es recicla les escombraries de manera que el seu impacte ambiental sigui el menor possible.

Els hotels sostenibles estan dissenyats respectant el medi ambient i el seu entorn. Moltes vegades es construeixen amb materials naturals i de proximitat, els anomenats Km 0. També disposen de sistemes d’il·luminació eficients, instal·lacions d’aigua a baixa pressió i fins i tot poden arribar a generar la seva pròpia energia.

En aquesta preocupació per cuidar l’entorn, els hotels eco-friendly també contribueixen a l’economia local consumint productes i serveis de la zona. D’aquesta manera, influeixen de manera positiva en la societat.

QUÈ NECESSITAN ELS HOTELS SOSTENIBLES PER SER-HO?

Perquè un hotel pugui ser considerat sostenible ha de dur a terme alguna d’ aquestes pràctiques o complir amb algun d’ aquests requisits:

 • Haver tingut en compte en el seu disseny i construcció certs principis mediambientals, socials i culturals.
 • Respectar l’ entorn natural, social i mediambiental. És a dir, no contaminar, respectar la cultura de la zona, estar en sintonia amb l’entorn…
 • Contribuir al desenvolupament de la comunitat donant suport, per exemple, als comerços locals.
 • Promoure una alimentació ecològica, de temporada i amb productes locals.
 • Basar la major part del subministrament energètic en energies renovables.
 • Emprar il·luminació de baix consum, sistemes d’aprofitament d’aigua…
 • Utilitzar materials orgànics en llençols i tovalloles, per exemple.
 • Complir les normes de construcció bioclimàtica, que busquen reduir al màxim el consum de calefacció o aire condicionat. És a dir, que estigui aïllat i ben orientat.

Que un hotel aposti per un o diversos d’ aquests punts, posa de manifest la seva voluntat per dur a terme una gestió més respectuosa de l’ entorn i el medi ambient.

Aquesta manera de viatjar es coneix també com a turisme sostenible. L’Organització Mundial del Turisme (OMT) el defineix com aquell “que té plenament en compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i mediambientals per satisfer les necessitats dels visitants, de la indústria, de l’entorn i de les comunitats amfitriones”.

Així, és una oportunitat única per ampliar la contribució del sector del turisme als tres pilars de la sostenibilitat (econòmic, social i del medi ambient), així com per augmentar la conscienciació sobre les veritables dimensions d’un sector que se sol infravalorar.

Segons l’OMT el turisme és responsable del 5% de les emissions globals de diòxid de carboni (CO2). D’aquest percentatge, la petjada de carboni dels establiments hotelers suposa el 20% del total; incloent calefacció i aire condicionat, refrigeració de bars, restaurants i climatització de piscines.

Els hotels sostenibles tracten, precisament, de fer que la seva existència tingui el menor impacte en el món possible. D’aquesta manera, el planeta que coneixem avui viurà molts més anys i serà un lloc millor per a les futures generacions.

6 FORMES DE FER HOTELS SOSTENIBLES.

En l’actualitat, la majoria dels allotjaments estan apostant per l’estalvi energètic, però hi ha molts altres petits gestos per fer que el nostre hotel s’acosti encara més a la sostenibilitat.

S’ ha d’ assolir una gestió dels recursos per satisfer les necessitats actuals sense posar en risc les del futur.

Cada vegada són més els hostes que s’interessen per les pràctiques dels allotjaments en què s’hostatgen i que basen la seva elecció també en criteris de sostenibilitat. Un camí que cada vegada més empreses transiten, amb un interès genuí per oferir alternatives molt més respectuoses i que col·loquin el turisme com un aliat per a la sostenibilitat de l’entorn, i no com un impediment. Anem amb 6 consells per aconseguir-ho:

 1. APOSTAR PER L’ESTALVI D’ENERGIA

Un dels primers passos per convertir-se en un allotjament sostenible és ser conscients de la importància de l’eficiència energètica als hotels, amb una sèrie de mesures que no només contribueixen a mantenir una relació més respectuosa amb el nostre entorn, sinó que permeten un estalvi important en les factures. Segons aquest article, els hotels estatunidencs gasten en energia de mitjana 2.196 dòlars per habitació disponible cada any. És a dir, un 6% dels costos operacionals. Ja hem parlat en el passat d’algunes mesures d’eficiència energètica als hotels com:

 • Estalvi en il·luminació: privilegiant la llum natural i substituint les bombetes antigues per LED.
 • Aïllament tèrmic: invertir en el correcte aïllament de finestres, sostres i parets.
 • Instal·lació de dispositius d’estalvi energètic: Hi ha economitzadors d’energia que funcionen amb la targeta de l’habitació (el més simple redueix el consum d’energia fins a un 30%), sensors de presència, portes i finestres per optimitzar el consum elèctric de les estances (fins al 60%).
 • Instal·lació de reductors de flux per a l’aigua: permeten un estalvi d’aigua de fins al 50% sense comprometre el confort dels hostes.
 • Plafons solars: és una opció molt interessant en el sector hoteler, tant per a l’ electricitat com per a l’ aigua calenta. Es calcula que l’estalvi pot arribar fins al 70% amb un retorn d’inversió en aproximadament 5 anys.
 1. PRODUCTES ECOLÒGICS I DE KM 0 AL BUFFET.

Després d’aquestes mesures bàsiques d’estalvi, encara pots anar una mica més enllà en el compromís amb el medi ambient i l’entorn que envolta el teu allotjament. Per exemple, oferint en el teu bufet productes ecològics, de temporada i de proximitat. No oblidis indicar en el menú o en els cartells del bufet la seva procedència, una cosa que els clients més conscienciats agrairan i que contribueix a les aliances entre el teu allotjament i altres negocis.

 1. EVITAR EL REBUIG D’ALIMENTS.

El primer pas és tractar de fer una previsió el més exhaustiva possible dels comensals que hi haurà cada dia i de les quantitats que solen consumir. Però als grans hotels amb bufet lliure és gairebé impossible que no quedin restes, per la qual cosa es poden estudiar donacions a menjadors propers o la inclusió en programes que permeten a hotels i altres negocis oferir a un preu reduït el menjar sobrant.

 1. PRACTICAR LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS.

Al costat de reduir i reutilitzar, és una altra de les claus d’un allotjament eco-friendly. Per anar un pas més enllà, molts dels allotjaments catalogats com a ecològics utilitzen part dels residus de la cuina per elaborar el compost, que pot servir per abonar les finques properes o per al seu propi jardí.

 1. PROMOCIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE.

Dins de l’essència d’un allotjament eco-friendly no només hi ha l’execució de pràctiques respectuoses, sinó també la seva promoció entre els seus hostes. Un exemple és la mobilitat sostenible, amb possibilitats com el préstec o lloguer de bicicletes durant l’estada perquè substitueixin el cotxe en els trajectes curts vacacionals. De la mateixa manera, comptar amb un punt de recàrrega per a cotxes elèctrics permetrà que els usuaris d’aquest tipus de vehicles puguin hostatjar-se a l’hotel amb total tranquil·litat.

 1. ALIANCES AMB LA COMUNITAT LOCAL.

Quan parlem de sostenibilitat, no només englobem la cura del medi ambient, sinó també el desenvolupament social i econòmic. Els hotels eco-friendly estan lligats la majoria de les vegades amb aquestes propostes que repercuteixen de forma positiva en la comunitat local i en l’entorn. Els exemples van des d’organitzar tastos de vi al celler més proper a la promoció de les visites en família de la granja escola local.

I, tot i que sembla que en el medi rural es multipliquen les opcions, en l’ entorn urbà també es poden realitzar interessants convenis amb negocis de la zona. Per exemple, oferir un descompte per a un restaurant proper, servir l’esmorzar a la cafeteria del costat o, simplement, recomanar a l’arribada els llocs que visitar i on menjar i comprar a la zona.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

2023-04-13T14:07:24+02:00 Dijous, 13 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, DECORACIó, Noticies, TABIQUERIA SECA|

10 INNOVADORS MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ.

Hi ha una sèrie de materials de construcció innovadors que ens ofereixen una mirada a com serà la construcció de demà.

INNOVADORS MATERIALS: BIOCHAR

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: Tècnica Industrial.

El bioxar o biocarbó és una substància similar al carbó vegetal fabricada a partir de la descomposició de la matèria orgànica a altes temperatures sense oxigen. Els fabricants afegeixen additius al sòl per millorar l’ absorció d’ aigua i capturar la humitat en el biocarbó.

Aquest material redueix gran part de les emissions d’efecte hivernacle produïdes pel formigó i els plàstics. De fet, si tots els residus orgànics presents en abocadors fossin transformats en biocarbó, es reduirien les emissions de metà mundials en un 11%.

Afegir biocarbó als maons redueix les quantitats de ciment que necessita el formigó, la qual cosa redueix la generació de CO2 en la seva elaboració. El biocarbó també es pot utilitzar amb plàstics per fabricar maons, cosa que redueix la quantitat de residus de plàstic.

 

INNOVADORS MATERIALS: CELULOSA MICROBIANA.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

13/03/2019 Membranes de cel·lulosa sintetitzada per bacteris en diferents formes. Investigadors de la Universitat del País Basc (UPV/EHU) han desenvolupat un material, format per poliuretà i cel·lulosa, amb propietats de memòria de forma activada per aigua. POLITICA INVESTIGACIÓ I TECNOLOGIA LEIRE URBINA-UPV/EHU.

La cel·lulosa microbiana és un material sostenible compost d’una barreja de llevat, microorganismes i bacteris emprat per fabricar estructures en capes. Aquest material orgànic crea una membrana estructural molt útil per fabricar rètols i façanes d’ edificis.

La cel·lulosa microbiana és biodegradable, per la qual cosa no contamina. A més, és fàcil i barata de produir, cosa que a més de la seva sostenibilitat facilita la seva producció en massa.

 

INNOVADORS MATERIALS: VIDRE GENERADOR D’ ENERGIA.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: Arquitectura Sostenible.

L’ energia subministrada als edificis suposa un 40% de totes les emissions mundials de carboni, la qual cosa ha donat lloc al desenvolupament del vidre generador d’ energia o vidre fotovoltaic. Els sistemes solars i eòlics s’han utilitzat durant molt de temps, però ara, convertir les finestres en panells solars s’ha convertit en una realitat.

El vidre generador d’energia és semblant al vidre convencional, però pot desviar les longituds d’ona de la llum invisible, les ones infraroges i ultraviolats, i convertir-les en energia a través d’una cèl·lula solar. La llum visible no és absorbida, cosa que permet mantenir la transparència del vidre. D’aquesta manera, es redueixen els costos en generació d’electricitat, així com la contaminació que genera l’edifici.

Aquest vidre ja s’ empra no només en façanes o en cobertes, sinó també en elements auxiliars com pèrgoles, lluernaris, o terres fotovoltaics. A més, s’ha desenvolupat una versió flexible sense fil consistent en unes làmines adhesives per aplicar en finestres ja existents, que es poden controlar amb un telèfon mòbil per regular la quantitat de calor que pugui entrar i així reduir el consum de calefacció o refrigeració a l’habitatge.

 

INNOVADORS MATERIALS: SEDA ARTIFICIAL D’ ARANYA.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: The Wall Street Journal.

La seda d’aranya és un dels materials més forts que existeixen, molt més que l’acer. Investigadors de Cambridge han desenvolupat materials que imiten la força i la capacitat energètica de la seda d’aranya. Aquesta seda d’aranya artificial està composta per un material anomenat hidrogel, que té un 98% d’aigua. L’hidrogel té fibres de sílice i cel·lulosa que formen fibres fortes un cop l’aigua s’evapora.

És possible fabricar seda d’aranya artificial a temperatura ambient, cosa que fa possible fabricar-la en massa. La seda d’aranya artificial és 340 vegades més duradora que el formigó. Té diversos usos molt útils, com el tèxtil per a l’ absorció d’ impactes en vehicles, o dispositius mèdics avançats.

 

 

INNOVADORS MATERIALS: MAONS DE LLANA.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: Arquitectura i Empresa.

Els maons de llana són fabricats combinant la llana amb l’ argila que s’ utilitza en maons convencionals. Suposa un avanç cap a una construcció més sostenible, ja que els maons de llana són un producte que genera zero emissions de carboni.

Els maons tradicionals són fabricats en forns que alliberen fums tòxics amb altes concentracions de carboni. Aquest procés té greus conseqüències per al medi ambient. Per contra, els maons de llana combinen llana, argila i polímers naturals, materials disponibles de forma natural. No només són més sostenibles, sinó també més robustos que els maons convencionals.

 

INNOVADORS MATERIALS: NANOPARTÍCULES.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: AEPSAL.

La nanotecnologia en la construcció empra nanopartícules per crear materials estructurals sòlids. Les nanopartícules redueixen l’ús de materials no renovables, ja que fabriquen materials més robustos que ocupen menys espai.

Alguns exemples de nanopartícules al formigó són la nano sílice, el nano titani, els nanotubs de carboni i l’òxid de grafè. Aquests materials, combinats amb el ciment, milloren la resistència a la dilució, la tracció i la compressió del formigó. Aquests materials milloren el rendiment de les estructures, per exemple, els nanotubs de carboni al formigó tenen propietats d’ autoneteja que allarguen la vida útil de les estructures.

 

 

INNOVADORS MATERIALS: CERÀMICA MAGNÈTICA.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: OVACEN.

La ceràmica magnètica consisteix en rajoles ceràmiques que tenen en la seva cara posterior un material ferromagnètic que permet unir les peces de forma magnètica, sense utilitzar morter d’ agarre, sobre un imant.

L’objectiu de la ceràmica magnètica és optimitzar les tasques de col·locació de rajols en enrajolats i pavimentats. Aquesta tecnologia és innòcua per a la salut, ja que el camp magnètic es limita, exclusivament, al punt d’ unió entre el suport i la ceràmica, de manera que no influeix en l’ exterior.

Aquesta ceràmica redueix dràsticament els temps d’execució, són molt senzilles de col·locar i no generen la pols, brutícia i altres inconvenients que presenta el morter emprat habitualment. Un dels productes més recents de rajols magnètiques és FAST FIX de Perona Group.

 

INNOVADORS MATERIALS: CIMENT CONDUCTOR D’ ELECTRICITAT.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: ODT.

Tradicionalment, s’ ha investigat el ciment i el formigó amb l’ objectiu de millorar les seves propietats d’ aïllament tèrmic o la seva impermeabilitat.

Però en aquest cas, el MIT ha desenvolupat un ciment amb partícules negres de nano carboni incorporades, amb la qual cosa han aconseguit obtenir un ciment que condueix l’electricitat. La conductivitat dels electrons permet utilitzar el formigó per proporcionar un millor aïllament tèrmic mitjançant l’ autoescalfament, o l’ emmagatzematge d’ energia per estalviar costos en calefacció.

 

 

INNOVADORS MATERIALS: PINTURA SÚPER BLANCA.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: OVACEN.

Els enginyers de la Universitat de Purdue han elaborat una pintura súper blanca capaç d’absorbir el 95,5% de la llum, i barata de produir. És capaç de mantenir freda qualsevol superfície, fins a 7 graus centígrads més freda que el seu entorn, i sense consumir energia.

Cobrint els edificis d’ aquesta pintura, durant els mesos d’ estiu es podria disminuir la refrigeració requerida pels habitatges, la qual cosa es tradueix en una menor despesa energètica. A més, la reducció de temperatura que brinda aquesta pintura pot contribuir a mitigar la coneguda ‘illa de calor’, un problema amb la temperatura que afecta les ciutats.

 

 

INNOVADORS MATERIALS: MAONS QUE ABSORBEIXEN LA CONTAMINACIÓ.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: ArchDaily.

L’augment de la densitat de població i amb això la creixent contaminació presenten un desafiament que empeny el sector a buscar solucions més sostenibles.

Els maons que absorbeixen la contaminació filtren l’aire de l’exterior i el subministren a l’interior dels maons. Al centre del totxo trobem un sistema de filtració ciclònica que separa les partícules pesades de l’ aire i les recull en una trellat extraïble, amb un disseny molt similar al d’ un buit.

Aquesta tecnologia es pot aplicar fàcilment als processos constructius actuals. Té un sistema de façana de dues capes, amb maons especials a l’ exterior i aïllament estàndard a l’ interior. Aquest sistema és capaç de filtrar un 30% de partícules fines contaminants i un 100% de partícules gruixutes com la pols.

Aquests maons són barats en comparació amb les tecnologies de filtració mecànica, utilitzen menys energia i no requereixen mà d’ obra especialitzada per construir el sistema.

 

 

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel.: 93 303 74 43.

2023-04-11T13:52:26+02:00 Dimarts, 11 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|

COM S’HAN DE MANTENIR LES PORTES TALLAFOCS?

Per complir la seva funció, les portes tallafocs han de romandre sempre tancades. En aquest sentit és important esmentar també que el tancaportes és un accessori obligatori segons la normativa tallafocs vigent, i que aquest s’ ha de revisar de forma contínua per assegurar el seu correcte funcionament.

QUÈ SÓN LES PUERTAS TALLAFOCS?

Les portes tallafocs són portes metàl·liques resistents al foc, estan fabricades amb dues xapes d’acer, una a cada cara i llana de roca amb fibrosilicats al seu interior. El marc de les portes tallafocs té, generalment dues frontissa, una d’elles amb moll incorporat per al seu tancament automàtic, a més aquest marc té una forma especial per allotjar-hi la junta intumescent de dilatació calòrica.

PER A QUÈ SERVEIXEN LES PORTES TALLAFOCS?

Les portes tallafocs serveixen per crear sectors d’incendis i protegir així, durant un temps, béns materials o persones donant temps que arribin els bombers o equips de rescat. Res tenen a veure amb sectors com el de la seguretat en el transport i els seus anomenats conseller de seguretat.

QUINS SECTORS FAN SERVIR LES PORTES TALLAFOCS?

Qualsevol sector necessita protecció mitjançant una porta tallafocs, però sobretot es fan servir en les edificacions que hi ha molta concurrència de persones com són hospitals, centres comercials, hotels, etc. També en el sector de les portes, les empreses de portes automàtiques poden en ocasions necessitar l’ús de portes tallafocs.

CARACTERÍSTIQUES FONAMENTALS DE LES PORTES TALLAFOCS:

Les portes tallafocs són portes robustes i segures, el seu encertat disseny permet el seu ús en habitatges complint la seva principal missió que és protegir i crear sectors de protecció d’incendis.

¿AVANTATGES DE LES PORTES TALLAFOCS?

Davant les portes metàl·liques o de fusta normals l’avantatge de les portes tallafocs és clara, protegeix i crea un espai segur per un temps determinat davant el foc, a més la seva robustesa també les fa més difícils d’obrir davant possibles robatoris.

PER QUÈ COMPRAR UNA PORTA TALLAFOCS?

Pel seu bon preu i millor servei, amb les portes tallafocs, el client pot optar per només el subministrament o fins i tot el projecte clau en mà instal·lant la porta Cortafocs.

TIPUS PORTES TALLAFOCS:

PORTES TALLAFOCS DUES FULLES.

Les portes tallafocs batents EI2 60-90-120 d’ 1 i 2 fulles distribuïdes es fabriquen d’ acord amb les característiques següents:

Les fulles es fabriquen en xapa d’ acer galvanitzat per ambdues, introduint a més una pletina de 4 mm de gruix al llarg de la porta, al costat de les frontissa per aconseguir la rigidesa necessària a l’ hora de fabricar.

A la zona central i a la part superior de la porta tallafocs es col·loca un reforç intern per cargolar millor les ferramentes que després portaran, com són barres antipànic i molls tancaportes entre d’altres, de tal manera que en aquestes zones realment la fulla té el doble de gruix de xapa que a la resta de la porta.

La llana de roca de l’ interior està adherida a la fulla a les seves dues cares. Primer s’aplica l’adhesiu a l’interior de la fulla que serveix com a base, es col·loca el panell de llana de roca i després s’aplica aquest mateix adhesiu damunt del panell de llana de roca, perquè en posar l’altra safata de xapa quedi tot formant un bloc compacte de 62 mm de gruix,  no podent sorgir moviments paràsits a causa de folgança no desitjades.

L’ acabat de la fulla és lacat al forn amb un gruix mitjà de 70 micres. Aquest mateix lacat serveix de base per pintar en altres colors, sense haver d’aplicar cap imprimació prèvia. El cèrcol estàndard a “Z” també és lacat al forn i portaria una junta intumescent en tot el perímetre.

Les frontissa van soldades al marc i cargolades a la fulla mitjançant 3 cargols de mètrica 8, que estan agafats a la pletina de 4 mm abans referenciada, evitant així qualsevol possible despenjament. Quan la fulla supera el metre d’ amplada és aconsellable col·locar una tercera frontissa.

PORTES TALLAFOCS ABATIBLES PER A REGISTRES.

De similar construcció a les portes abatibles, però amb cèrcol/marc a quatre costats.

PORTES TALLAFOCS ABATIBLES DE MESURES ESPECIALS.

De similar construcció a les portes abatibles, però amb gruixos de xapa i frontisses adequades a la mida i pes de la porta a fabricar.

PORTES-CORTAFOCS-MESURES-ESPECIALS

PORTES-TALLAFOCS-ESPECIALS

PORTES-TALLAFOCS-A-MESURA

PORTES TALLAFOCS MANTENIMENT

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43

2023-04-06T14:08:59+02:00 Dijous, 6 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC, TABIQUERIA SECA|

QUINS MATERIALS USAR PER A UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE?

El medi ambient i la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida han assolit una posició de bàsica importància generant la necessitat d’ una arquitectura sostenible. Així, la construcció sostenible té una enorme rellevància per crear societats respectuoses amb el medi ambient i incrementar la qualitat de vida de les persones.

Un eix clau en l’ avanç cap a la sostenibilitat és l’ arquitectura sostenible i en aquest sector, els materials emprats són bàsics per obtenir bons resultats i aconseguir edificis sostenibles on es redueixin les emissions de partícules contaminants a l’ atmosfera.

L’arquitectura sostenible permet un confort allunyat de problemes com la Síndrome de l’Edifici Malalt.

Es coneix com a síndrome de l’ edifici malalt un conjunt de simptomatologies i malalties originades o estimulades per la contaminació de l’ aire en els espais tancats, però que també es pot veure agreujat per les condicions d’ estrès pròpies del treball, l’ ús de materials sintètics o l’ electricitat estàtica. Curiosament, amb freqüència és un dels efectes dels anomenats edificis ‘intel·ligents’ o molt tecnificats.

ELS MATERIALS SOSTENIBLES MÉS UTILITZATS EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE.

Hi ha nombrosos materials sostenibles, però per a la construcció sostenible, els processos emprats per a la seva obtenció i col·locació també ho han de ser.

Anem a veure alguns dels materials que més s’estan emprant en pro de la sostenibilitat. Aquests materials poden incorporar tecnologia que millori el seu funcionament i el seu valor sostenible.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: FUSTA

La fusta és un dels components històricament més emprats. Presenta un impacte ambiental mínim en la seva producció i cicle de vida, assegurant-se sempre que té un origen certificat i sostenible.

La fusta presenta beneficis considerables en aspectes com l’aïllament, permetent estalviar elevats percentatges en calefacció i/o aire condicionat.

Derivats com la fusta OSB, composta per grans envasos de fusta premsades permeten aprofitar les restes presents, per exemple, en serradores.

Sens dubte, la fusta és un material sostenible que fins i tot permet estalviar temps i diners en la construcció, però és imprescindible que procedeixi de tales responsables on els arbres són replantats.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: CELULOSA

Obtingut a partir de paper d’un sol ús, funciona molt bé com a aïllant. Aquestes fibres de cel·lulosa se solen obtenir, per exemple, de diaris reutilitzats i tractats per obtenir propietats ignífugues, insecticides i antifúngiques.

De forma complementària, l’obtenció / producció d’aquest material és força econòmica.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: SURO

Funciona molt bé com a aïllant tèrmic o acústic. La seva obtenció es realitza directament de l’ escorça dels arbres, per la qual cosa no és necessària la tala d’ aquests. De forma comuna, es disposa en forma de panells.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: LLANA D’ OVELLA

Destaca per les seves propietats aïllants i, principalment, per com es comporta davant la humitat. El seu origen és completament natural i la seva obtenció consumeix menys energia en comparació amb altres materials.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: BARRO CUIT

És un material obtingut a partir d’ argila escalfada a elevades temperatures al qual se li apliquen tractaments naturals que afavoreixen les seves propietats.

És un material sostenible degut, entre altres aspectes, al seu fàcil reciclatge i la reutilització dels residus produïts en la seva elaboració.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: BAMBÚ

Potser no estem tan acostumats a aquest material, però en altres zones del planeta com les tropicals i la zona asiàtica és bastant utilitzat. És resistent, ecològic i renovable i es pot emprar com a substitut de la fusta.

El seu ràpid creixement atorga una ràpida recuperació a les zones talades.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: PINTURES NATURALS

En el cas de les pintures, el seu origen ha de ser natural i no han de contenir compostos orgànics volàtils.

L’ ús d’ aquest tipus de pintures repercuteix positivament en el medi ambient, ja que són biodegradables i afavoreixen la transpiració dels materials, i en la salut de les persones que desenvolupen la seva activitat en les estances gràcies a la menor expulsió de substàncies contaminants.

LES CLAUS DE L’ ARQUITECTURA SOSTENIBLE.

Per acabar aquest apartat, és important recalcar alguns aspectes clau perquè els materials siguin considerats sostenibles.

Els materials sostenibles han de repercutir en estalvi d’ energia, reducció de la contaminació associada a aquests materials i la conseqüent millora de la qualitat de vida i salut de l’ usuari. Alhora, un material sostenible és aquell que és responsable amb el medi ambient, és a dir, que és o pot ser reciclat, que pot ser natural, que no contingui elements tòxics i que en el seu cicle de vida presenti una reducció de l’ ús dels recursos.

Per tant, com a claus d’ un material per a la construcció sostenible podríem establir:

 • Estalvi energètic en tot el cicle de vida del material.
 • Reducció de l’ ús de recursos naturals.
 • Disminució o eliminació de les emissions de contaminants associades als materials.
 • Ser materials susceptibles de ser reutilitzats o reciclats.

L’ objectiu final és el d’ aconseguir que la construcció sostenible suposi un impacte menor per als ecosistemes i per al medi ambient i millorin la qualitat de vida i la salut de les persones.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

2023-03-30T14:09:14+02:00 Dijous, 30 de març de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|

L’ÚS DE PERFILS D’ENVANS PER ESTALVIAR ENERGIA.

LA IMPORTÀNCIA DELS PERFILS D’ENVANS.

Quan arriba l’hivern augmenta notablement l’ús de la calefacció i les factures de llum es disparen. Quan arriba l’estiu la situació no millora per l’ús de l’aire condicionat.

Un dels motius pot ser l’ existència dels ponts tèrmics.

Aquests són fuites de temperatura que permeten que la calor o fred generada en una casa s’escapi cap a fora, o que el fred o calor de l’exterior s’endinsi en l’habitatge.

Això provoca que la calefacció o aire condicionat hagin de realitzar el doble d’esforç per mantenir la temperatura desitjada a la llar i, a conseqüència d’això, gasten molta més energia.

Per això és molt important realitzar reformes a la nostra llar que afavoreixin l’aïllament tèrmic i trenquin els ponts tèrmics. Això es pot aconseguir gràcies als perfils d’envans.

Es tracta de perfils metàl·lics que s’utilitzen en trasdossats i envans. Són particions interiors que separen unes estances d’altres en una mateixa casa o entre diferents habitatges d’un mateix veïnat, com les parets que separen les zones comunes (replans, replans o caixes d’ascensors).

Gràcies a la instal·lació de perfils d’envans és possible optimitzar l’aïllament tèrmic i estalviar més d’un 50% en l’ús de la calefacció.

Les façanes i envans ceràmics contribueixen a l’ estalvi d’ energia en habitatges amb segells de sostenibilitat i Passivhaus.

PERFILS D’ENVANS: Canvis.

El preu de l’energia continua ascendint de manera imparable. En aquest context, l’ edificació juga un paper clau, atès el seu enorme potencial a l’ hora de reduir el consum d’ energia.

A Europa, el parc edificat és responsable del 40% de la despesa d’energia, en la seva majoria per a calefacció/refrigeració. A Espanya, aquesta demanda se situa al voltant del 30%, sent la seva major part destinada a mantenir el confort a l’interior de les llars.

És el moment de canviar el focus i construir millor. Certificacions com VERD, LEED o BREEAM ens marquen el camí en abordar la reducció en la demanda d’energia des d’una edificació circular, sostenible i eficient, on es té en compte l’impacte ambiental, social i l’econòmic de l’immoble.

En aquest sentit, des de la campanya ‘Parets de Maó’, reivindiquen la capacitat de les solucions de façanes i parets separadores de maó i bloc ceràmic per reduir la demanda energètica, alhora que contribueixen a incrementar el confort i la seguretat en qualsevol projecte constructiu.

PERFILS D’ENVANS: Solució integral.

Són solucions integrals d’ elevades prestacions tèrmiques i acústiques, idònies per a aquells edificis dissenyats per complir els majors estàndards de qualitat, com els fixats per les certificacions de sostenibilitat i l’ estàndard Passivhaus.

La resistència tèrmica de les fàbriques de maó i blocs ceràmics és més gran que la d’ altres materials, la qual cosa unit a un bon disseny permet optimitzar l’ aïllament, fins i tot en les condicions climàtiques més dures, contribuint a reduir les necessitats de calefacció a l’ interior dels edificis.

PERFILS D’ENVANS: hermeticitat i transpirabilitat.

baixa 1A més, les solucions ceràmiques, gràcies a la seva hermeticitat i transpirabilitat, contribueixen a aconseguir una bona estanqueïtat, mantenint unes òptimes condicions en l’ ambient interior de l’ immoble, reduint l’ aparició de patologies que poguessin comprometre la seva durabilitat i la salut dels seus usuaris.

Durant el primer any de posada en marxa d’aquests habitatges es van monitoritzar els consums i el resultat va ser que la despesa mitjana en climatització va arribar als 45 euros al mes, amb una temperatura estable d’entre 21º i 24º al llarg de l’any.

L’ ús de maó ceràmic en la construcció de la façana va contribuir a assolir la certificació LEED Plantinum en sumar punts per criteris de regionalitat i circularitat dels materials.

Aquesta aportació a la sostenibilitat de l’immoble ha estat acreditada en les fitxes sectorials per als segells BREEAM, LEED i VERD, publicades a la Plataforma de Materials de GBCe, així com per les Declaracions Ambientals de Producte (DAP) desenvolupades per Hispalyt.

 

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

 

 

2023-03-20T19:53:07+01:00 Dilluns, 20 de març de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|

AÏLLAMENT TÈRMIC: LA SOLUCIÓ PER ESTALVIAR EN LES FACTURES DE LLUM I GAS.

Amb el preu d’electricitat i el gas disparats, estalviar en les factures és més necessari que mai i l’aïllament tèrmic és la millor solució per aconseguir-ho.

PER QUÈ I COM ESTALVIARÀ EN LES SEVES FACTURES DE LLUM I GAS?

Si està interessat a saber com estalviar en les seves factures de llum i gas, els ho expliquem i així veurà l’interessant que resulta l’aïllament insuflat i els avantatges econòmics que obtindrà ràpidament.

Sabem que els nostres habitatges perden energia a través de murs, teulades i sòls, per la qual cosa, si les millorem tèrmicament, seran molt més eficients i ens reportaran estalvi econòmic donat l’alt cost de l’energia en l’actualitat.

COM ENS AJUDARÀ ESTALVIAR?

Si aïllem tèrmicament casa nostra, millorarem la transmitància tèrmica de les nostres solucions constructives, això ens proporcionarà l’estalvi energètic que estem buscant, evitant pèrdues d’energia o evitant condicions d’excessiu fred o calor a l’interior de la nostra llar.

QUE MILLORARÀ A LA NOSTRA LLAR?

 • Millor transmitància tèrmica.
 • Alta Resistència tèrmica a la calor i fred.
 • Absorció acústica.
 • Reducció de pèrdues energètiques.
 • Supressió de l’ aire en circulació.

L’aïllament tèrmic, redueix les necessitats energètiques a causa del confort tèrmic que proporciona.

L’aïllament tèrmic ajuda a conservar una temperatura de confort durant tot l’any a l’interior del nostre habitatge.  Es necessitarà molta menys energia a través dels sistemes de calefacció o refrigeració.

+ AÏLLAMENT TÈRMIC = – NECESSITATS D’ENERGIA.

 

QUINS AVANTATGES PROPORCIONARAN?

 • Confort tèrmic interior.
 • Temperatura constant.
 • Homologació constant a la Temperatura de confort (24ºC).
 • Menor oscil·lació de temperatures.
 • Qualitat d’ aire interior millorada.
 • Humitat interior regulada.

AVANTATGES D’ ESTALVIAR.

ÉS IMPORTANT SABER QUE PER CADA GRAU DE MILLORA EN LA TEMPERATURA DEPENENT DE L’ESTACIÓ DE L’ANY, EQUIVALDRÀ A REDUIR UN 8 % LES NECESSITATS ENERGÈTIQUES.

AÏLLAMENT TÈRMIC PER MILLORAR L’ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Des de l’any passat el preu de la llum no ha deixat de pujar, assolit màxims històrics pràcticament cada setmana. El mateix ha ocorregut amb els combustibles fòssils i, per desgràcia, situacions com el conflicte entre Rússia i Ucraïna fan que el final d’aquesta descontrolada escalada de preus estigui molt lluny de solucionar-se. Tot això s’ha traduït en factures exageradament altes en llars i empreses, davant les quals no es pot fer gaire més que intentar reduir els consums. No obstant això, hi ha una solució molt millor per incrementar l’estalvi: invertir en aïllament tèrmic.

Una gran quantitat de l’energia que consumim s’escapa en forma de calor a través de l’envolupant. Fins a un 30% s’ escapa per la teulada o coberta, al voltant d’ un 25% se’ n va per les façanes, sobre un 10% desapareix pel terra, un 10% es fuga a través de les finestres i un 20% és degut a ponts tèrmics o a una ventilació incorrecta. Aquestes fuites fan que necessitem consumir més energia per aconseguir un adequat confort tèrmic. Amb un aïllament adequat evitem aquestes fuites i, en conseqüència, el consum energètic es torna molt més eficient i l’estalvi incrementa.

QUANT ES POT ESTALVIAR AMB UN BON AÏLLAMENT TÈRMIC?

Tot depèn de l’estat inicial de l’edifici o habitatge a aïllar i del sistema d’aïllament, tipus d’aïllant, gruix… que es decideixi instal·lar, però l’estalvi en les factures pot arribar a ser molt significatiu, fins i tot de fins a un 70% en els casos més extrems. A causa d’això, la inversió en aïllament s’amortitza en molt poc temps.

ESPECIALISTES EN AÏLLAMENT.

L’aïllament tèrmic es pot instal·lar en diferents parts de l’estructura d’un edifici. Això inclou façanes i parets interiors, sostres i cobertes, soterranis i garatges, terres… També és utilitzat en instal·lacions com conductes de ventilació i climatització, canonades… Per a totes aquestes aplicacions oferim materials aïllants de tot tipus (llanes minerals, EPS, XPS, aglomerat de suro…) en diferents formats (panells, mantes, rotllos…), així com altres accessoris necessaris per aïllar utilitzant diferents sistemes (SATE, façanes ventilades, trasdossats…).

A PLB som experts en tota mena de productes d’aïllament tèrmic. Oferim materials de la més alta qualitat i de marques reconegudes internacionalment, que s’adapten a qualsevol tipus de necessitat.

 

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

2023-03-16T13:02:21+01:00 Dijous, 16 de març de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|

ROCKWOOL CAMPUS – FORMACIÓ PLB

ROCKWOOL CAMPUS – FORMACIÓ PLB

 

30 de març de 2023,

de 10:30 a 13:00 h,

PLB VILADECANS

Av. Segle XXI, 66 · 08840 Viladecans

 

Formació teòrica i pràctica del Sistema REDArt {SATE) amb llana de roca ROCKWOOL

 

Coneix els avantatges competitius del Sistema REDArt participant en la nostra formació teòrica i pràctica.

 

Confirma la teva assistència

Correu electrònic: a.gutierrez@plb.cat

Tel.: 669 693 329 (Albert)

 

ORGANITZEN:

ROCKWOOL & PLB DISTRIBUCIONS.

2023-03-14T16:32:01+01:00 Dimarts, 14 de març de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|