Plaques base guix 2023-03-10T15:58:28+01:00

PLAQUES

PLAQUES EN BASE GUIX

Plaques amb una ànima de guix d’origen natural, additivades i íntimament lligada a dues làmines superficials de cel·lulosa multi-fulla.

Knauf placa standardKNAUF PLACA ESTÀNDARD

Composta per una ànima de guix revestida amb làmines de cartró, la placa Standard es caracteritza per ser no combustible, i oferir grans avantatges a l’hora de la seva manipulació, com la realització de corbes o formes decoratives.

Knauf placa impregnadaKNAUF PLACA IMPREGNADA

Composta per una ànima de guix tractat amb additius hidròfugs revestida amb làmines de cartró, de color verd per ambdues cares. La placa Impregnada es caracteritza per la seva reduïda capacitat d’absorció d’aigua, per ser no combustible, i oferir grans avantatges a l’hora de la seva manipulació (realització de corbes o formes decoratives).

Knauf placa cortafuegoKNAUF PLACA TALLAFOC

Composta per ànima de guió barrejada amb fibres de vidre de 3 a 30mm (0.2% del seu pes) i cares revestides amb làmina de cartró. Fàcilment identificable per la seva cara aparent de color rosat i cara oculta de color crema. La placa tallafoc es caracteritza per la seva elevada resistència al foc, mantenint els avantatges d’una Standard a l’hora de la seva manipulació.

Knauf placa FireboardKNAUF PLACA FIREBOARD

Composta per una ànima de guixi enriquida amb fibra de vidre i cares revestides amb un vel de fibra de vidre. La placa Fireboard es caracteritza per ser Incombustible A1, garantint una protecció al foc en locals amb risc d’incendi elevat.

Knauf placa alta durezaKNAUF PLACA D’ALTA DURESA SUPERFICIAL

Composta per ànima de guió additivat, barrejat amb fibra de vidre i cares revestides amb làmina de cartró color blanquinós. La placa Alta Duresa amb un pes superior al de la placa Standard, està dotada d’una major duresa superficial, sent per això més resistent a cops i fregaments.

Knauf placa acustikKNAUF PLACA ACUSTIK

Composta per una ànima de guió revestida amb làmines de cartró de color blau clar. La placa Acustik es caracteritza per millorar les prestacions acústiques del sistema en fins a + 4 dBA, a causa del perfecte estudi de la seva densitat. Placa de guix no combustible, ofereix grans avantatges a l’hora de la seva manipulació, com la realització de corbes o formes decoratives.

Knauk placa SilentboardKNAUF PLACA SILENTBOARD

Composta per un nucli de guix especial amb major densitat i revestit per ambdues cares per una làmina de cel·lulosa. Té gran flexibilitat que li atorga un aïllament acústic excepcional.
Alt rendiment en el rang de les baixes freqüències.

Knauf placa Woolplac

KNAUF PLACA WOOLPLAC

Placa per incrementar l’aïllament acústic i tèrmic d’un element constructiu existent. Composta per una placa de guix laminat de tipus A, a la qual s’incorpora al seu dors un panell de llana mineral.

Knauf placa Polyplac

KNAUF PLACA POLYPLAC

Placa per incrementar l’aïllament tèrmic d’un element constructiu existent. Composta per una placa de guix laminat de tipus A, a la qual s’incorpora al seu dors una planxa de poliestirè expandit.

Knauf placa Diamant

KNAUF PLACA DIAMANT DFH1IR

Placa versàtil, tallafoc, impregnada, acústica i alta duresa.

Knauf placa Diamant

KNAUF PLACA DIAMANT SECURE

Placa de guix laminat de 15 mm de gruix reforçada amb malla de fibra de vidre que augmenta la capacitat de càrrega i la resistència. Té vores longitudinals afinades i vores transversals tallades.

Knauf placa Diamant Secure

KNAUF PLACA DIAMANT CLEANEU C

Placa de guix laminat resistent de 12,5 mm de gruix. Té una ànima de guix reforçat amb fibra de vidre i additius que neutralitzen els formaldehids. És apta per a espais interiors amb altes exigències prestacionals. Té vores longitudinals afinades i vores transversals tallades.

Knauf placa DrystarKNAUF PLACA DRYSTAR

Placa especial per a ambients amb elevada humitat i aigua controlada.
Reforçada amb fibra, que incorpora a més un vel hidro-repel·lent. Té una classificació a foc A2-s1, d0, i és del tipus GM-FH1IR.

Knauf placa BV

KNAUF PLACA BV AMB BARRERA D’ALUMINI

Placa per a espais amb risc de condensacions superficials i intersticials.  Composta per una placa de guix laminat Standard, el dors de la qual incorpora una làmina d’alumini. Fàcilment identificable per la seva cara aparent de color blanquinós i cara oculta de color platejat.

Knauf placa SafeboardKNAUF PLACA SAFEBOARD

Placa anti-radiacions sense plom.  Composta per una placa de guix laminat tallafoc DF segons UNE EN 520, amb una cara revestida amb una làmina de cel·lulosa, amb propietats anti-radiacions sense addició d’una làmina de plom.

Knauf placa antiradiacionesKNAUF PLACA ANTI-RADIACIONS

Composta per una placa de guix laminat tallafoc DF, amb una cara revestida per una làmina de cartró i l’altra amb una làmina de plom de diferents gruixos.

Knauf placa BrioKNAUF PLACA BRIO

Placa de fibra de guix amb aïllament o sense que s’utilitza com a solera seca. Conformada amb barreja de guix millorat amb addicions de cel·luloses de paper reciclat, en premsa d’alta pressió. La placa Brio també es fabrica amb làmina d’EPS (poliestirè expandit) o amb WF (llana de roca) incorporada a la seva cara inferior.

Knauf placa TecnosolKNAUF PLACA TECNOSOL

Placa de guix millorada amb cel·lulosa de paper reciclat i amb fibres d’altes prestacions, especialment indicades per a sòls tècnics elevats, sòls sobre bigues metàl·liques, sistema de grades…
Ambdues cares són de color blanquinós, la seva superfície és rústega i les vores són esglaiades.

Knauf placa TorroKNAUF PLACA TORRO

Placa de guix amb fibres per a envans resistents a l’impacte de bales. Composta per guix millorat amb fibres de cel·lulosa procedent de paper reciclat i unit en premsa d’alta pressió. Té ambdues cares de color blanquinós i les quatre vores tallades BCO. Per la seva alta densitat i gran resistència a qualsevol tipus d’impacte, conforma l’interior dels sistemes d’envans antibales.

 

PLAQUES EN BASE CIMENT
PLAQUES EN BASE FIBROSILICAT