Plaques base guix

Plaques base guix 2022-11-21T00:00:43+01:00

PLAQUES EN BASE CIMENT
PLAQUES EN BASE FIBROSILICAT

spacer2

PLAQUES BASE GUIX

Plaques amb una ànima de guix d’origen natural, addicionades i íntimament lligada a dues làmines superficials de cel·lulosa multi-fulla.

PLACA STANDARD
Composta per una ànima de guix revestida amb làmines de cartró, la placa Standard es caracteritza per a ser no combustible i oferir grans avantatges a l’hora de la seva manipulació, com la realització de corbes o formes decoratives.

PLACA IMPREGNADA
Composta per una ànima de guix tractat amb additius hidròfugants revestida amb làmines de cartró, de color verd per les dues cares. La placa Impregnada es caracteritza per la seva reduïda capacitat d’absorció d’aigua, per ser no combustible i oferir grans avantatges a l’hora de la seva manipulació (realització de corbes o formes decoratives).

PLACA TALLAFOC
Composta per ànima de guix barrejada amb fibres de vidre de 3 a 30mm (0.2% del seu pes) i cares revestides amb làmina de cartró. Fàcilment identificable per la seva cara aparent de color rosat i cara oculta de color crema. La placa Tallafoc es caracteritza per la seva elevada resistència al foc, mantenint els avantatges d’una Standard a l’hora de la seva manipulació.

PLACA fireboard
Composta per una ànima de guix enriquida amb fibra de vidre i cares revestides amb un vel de fibra de vidre. La placa Fireboard es caracteritza per ser Incombustible A1, garantint una protecció al foc en locals amb risc d’incendi elevat.

PLACA D’ALTA DURESA SUPERFICIAL
Composta per ànima de guix addicionat, barrejat amb fibra de vidre i cares revestides amb làmina de cartró color blanquinós. La placa Alta Duresa amb un pes superior al de la placa Standard, està dotada d’una major duresa superficial, sent per això més resistent a cops i rascades.

PLACA ACUSTIK
Composta per una ànima de guix revestida amb làmines de cartró de color blau clar. La placa Acustik es caracteritza per millorar les prestacions acústiques de sistema fins a +4 dBA, a causa del perfecte estudi de la seva densitat. Placa de guix no combustible, ofereix grans avantatges a l’hora de la seva manipulació, com la realització de corbes o formes decoratives.

PLACA SILENTBOARD
Composta per un nucli de guix especial amb major densitat i revestit per les dues cares per una làmina de cel·lulosa. Té gran flexibilitat que li atorga un aïllament acústic excepcional.
Alt rendiment en el rang de les baixes freqüències.

PLACA WOOLPLAC
Composta per una placa de guix laminat de tipus A, a la qual s’incorpora en el seu dors un panell de llana mineral.

PLACA POLYPLAC
Composta per una placa de guix laminat de tipus A, a la qual s’incorpora en el seu dors una planxa de poliestirè expandit.

PLACA DIAMANT
Composta per ànima de guix barrejada amb fibra de vidre i cares revestides amb làmina de cartró.
Fàcilment identificable per la seva cara aparent de color blau clar, la placa Diamant es caracteritza per integrar en una sola placa les qualitats de la placa Acustik, Tallafoc, Impregnada i Alta Duresa.

PLACA DRYSTAR
Placa de guix especial reforçada amb fibra, que incorpora a més un vel hidro-repel·lent. Té una classificació a foc A2-s1, d0, i és del tipus GM-FH1IR.

PLACA BV AMB BARRERA D’ALUMINI
Composta per una placa de guix laminat Standard, el dors incorpora una làmina d’alumini. Fàcilment identificable per la seva cara aparent de color blanquinós i cara oculta de color platejat.

PLACA SAFEBOARD
Composta per una placa de guix laminat Tallafoc DF segons UNE EN 520, amb una cara revestida amb una làmina de cel·lulosa, amb propietats antiradiacions sense afegir una làmina de plom.

PLACA ANTI-RADIACIONS
Composta per una placa de guix laminat Tallafoc DF, amb una cara revestida per una làmina de cartró i l’altra amb una làmina de plom de diferents gruixos.

PLACA BRIO
Conformada amb barreja de guix millorat amb addicions de cel·luloses de paper reciclat en premsa d’alta pressió. La placa Brio també es fabrica amb làmina d’EPS (poliestirè expandit) o amb WF (llana de roca) incorporada en la seva cara inferior.

PLACA TECNOSOL
Placa de guix millorada amb cel·lulosa de paper reciclat i amb fibres d’altes prestacions, especialment indicades per terres tècnics elevats, sòls sobre bigues metàl·liques, sistema de grades …
Les dues cares són de color blanquinós, la seva superfície és aspra i les vores són escalonades.

PLACA TORRO
Placa composta per guix millorat amb fibres de cel·lulosa procedent de paper reciclat i unit en premsa d’alta pressió. Té dues cares de color blanquinós i les quatre vores tallades BCO. Per la seva alta densitat i gran resistència a qualsevol tipus d’impacte, conforma l’interior dels sistemes d’envans antibales.