L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’UN EDIFICI.

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, DECORACIó, fAÇANES, Noticies, TABIQUERIA SECA/L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’UN EDIFICI.

L’ eficiència energètica d’ edificis és cada vegada més un assumpte de prioritat absoluta en les agendes polítiques, així com una qüestió fonamental per als consumidors d’ energia.

El caràcter limitat de les fonts energètiques tradicionals, l’ augment del seu preu, la dependència energètica de l’ exterior i l’ impacte ambiental són alguns dels motius que impulsen el desenvolupament del mercat de serveis relacionats amb l’ eficiència energètica.

A la conscienciació creixent d’ empreses i particulars se sumen, cada vegada més, decidides mesures polítiques de les administracions públiques, que estableixen incentius econòmics, subvencions i imposicions normatives en matèria d’ eficiència energètica.

L’ eficiència energètica es pot definir com l’ optimització del consum energètic per a unes determinades condicions de confort i nivells de servei. La seva aplicació pràctica passa per tant per la implementació de mesures que minimitzen les pèrdues d’ energia, aconseguint estalvis i ajustant el consum energètic a les necessitats reals dels usuaris.

COM SABER L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL TEU EDIFICI?

En l’eficiència energètica d’edificis i habitatges intervenen molts factors, tots ells relacionats amb l’energia i el confort, com poden ser la calefacció, l’aigua calenta sanitària, ventilació o il·luminació. De tal manera que es pot dir que un edifici és eficient quan es troba dins d’ uns paràmetres coneguts com a classificació energètica, paràmetres que indiquen el nivell d’ eficiència d’ un habitatge.

Com es calcula l’Eficiència Energètica d’un edifici?

L’eficiència energètica d’un edifici es calcula mesurant l’energia que es consumeix durant un any en condicions normals d’ús i ocupació quant a calefacció, aigua calenta sanitària, ventilació o il·luminació.

Aquestes dades expressen uns valors finals de consum d’energia, mesurats en quilovats hora per metre quadrat (kWh/m2 any) i en quilograms de CO2 per metre quadrat d’habitatge (kg CO2/m2 any), que es corresponen amb una lletra de l’escala d’eficiència energètica en edificis.

És a dir, per mesurar l’eficiència energètica d’un edifici, es fan servir els indicadors d’emissions anuals de CO2 i el consum anual d’energia primària no renovable que registra aquest habitatge.

CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA D’ UN EDIFICI.

En base als resultats que obtingui l’ habitatge es realitzarà el certificat energètic que determina amb una lletra la qualificació energètica d’ aquest habitatge, expressat de la A a la G. D’aquesta manera, un habitatge eficient amb classificació energètica A, consumeix fins a un 90% menys d’energia que una que estigui catalogada amb el nivell més baix. Una de classe B consumirà al voltant del 70% menys i les de classe C, un 35%.

Òbviament, un edifici de la qualificació energètica estalvia més energia que un de baixa classificació energètica. I això s’aconsegueix perquè s’apliquen una sèrie de mesures conjuntes que aconsegueixen reduir el consum energètic de l’habitatge a nivell global.

La tendència actual en construcció és la de construir edificis de baix consum energètic, tal com recomana la Directiva Europea 2010/31/UE.

Un edifici amb classificació energètica tipus A pot consumir fins a un 40-50% d’ energia menys que un edifici convencional. Ja es poden trobar exemples de construcció d’aquest tipus d’habitatges a Bilbao i Navarra. Allà s’estan aplicant els sistemes passius basats en la construcció de l’estàndard Passivhaus.

Com Millorar l’Eficiència Energètica d’un Edifici

Encara que no es vagi a realitzar una rehabilitació energètica integral, convé aprofitar les obres i millores que es vagin a dur a terme en un edifici per incloure aquest tipus de mesures d’ eficiència energètica que permeten estalviar energia en els edificis.

Les millores en l’aïllament poden suposar per a una comunitat de veïns fins a un estalvi del 50 % de l’energia consumida amb els sistemes de climatització. Convé prestar especial atenció a l’ aïllament de façanes, millorar l’ envolupant tèrmica, cobertes, trencament dels ponts tèrmics, etc…

La forma de millorar l’ eficiència energètica d’ un edifici o habitatge pot ser a través de:

 • La renovació dels sistemes relacionats amb l’ energia: sistemes de calefacció, aire condicionat, ventilació, il·luminació o electrodomèstics. L’ús de sistemes eficients de calefacció emet menys emissions directes de CO2 a l’atmosfera. Exemple d’això són les calderes de condensació o bombes de calor, que són a més més eficients.
 • Millorar l’ aïllament i l’ estanquitat. Canviar les finestres suposa una millora de l’ eficiència energètica. Ajuda a conservar el fred/calor que es genera a l’habitatge i a aïllar-la de l’exterior.
 • Integració de renovables, com l’ energia solar tèrmica, geotèrmia o aerotèrmia. Cercar l’ energia renovable que permeti estalviar energia i reduir emissions directes de CO2.
 • Aprofitament de la llum natural i orientació.
 • Renovar la il·luminació per una altra de tipus LED.

Aquestes mesures ajuden a millorar l’eficiència energètica d’un edifici. Quantes més millores es facin més gran serà el resultat que s’obtindrà de cara a reduir l’empremta ambiental de l’edifici i reduir el consum energètic. El principal objectiu és millorar l’eficiència energètica

QUÈ ÉS UNA AUDITORIA ENERGÈTICA?

Una auditoria energètica es defineix com el procediment a través del qual es fa un estudi objectiu de l’ estat energètic d’ un edifici, o d’ una organització.

Per a això, s’ obté informació objectiva detectant els factors que afecten el consum energètic. S’ ajuda així a entendre com s’ està utilitzant l’ energia en l’ entitat o edifici auditat, i ajudant a millorar-lo.

A Espanya es va aprovar el passat 2016 el Reial decret 56/2016. S’hi troba tot el referent a les auditories i l’eficiència energètiques. Aquest Reial Decret transposa la Directiva Europea 2012/27/UE.

EL PROCÉS D’AUDITORIA ENERGÈTICA

Per finalitzar l’article vam exposar els passos bàsics del procediment d’auditoria energètica:

 • Identificació del client i de l’ edifici que cal auditar.
 • Realitzar un cronograma o algun tipus de planificació sobre les etapes de l’ auditoria energètica.
 • Presentació de l’ auditoria, argumentant els motius de la realització i presentant un document sobre la situació de l’ organització auditada.
 • Definició constructiva de l’ edifici en base als criteris del CTE, i realitzant la Certificació Energètica en cas de no existir.
 • Auditoria sobre els elements constructius, valorant la seva possible modificació.
 • Auditoria sobre els elements energètics. Realitzant inventari, descripció, localització, recopilació de dades energètiques bàsiques. Poden ser el consum o la vida útil i recaptar les dades de la despesa energètica i de la despesa econòmica produïdes.
 • Determinació de les preguntes d’ auditoria que ajudin a conèixer tot allò relatiu als diferents camps energètics identificats.
 • Propostes de millora aportades en base als camps energètics auditats gràcies al coneixement tècnic de l’ auditor.
 • Presentació de les dades al client.
 • Acreditació de la veracitat de l’ informe i posada en coneixement de les entitats normatives per part de l’ auditor.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel.: 93 303 74 43.

2023-04-26T19:00:46+02:00 Dilluns, 24 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, DECORACIó, fAÇANES, Noticies, TABIQUERIA SECA|