ENVANS EN SEC: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE.

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA/ENVANS EN SEC: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE.

ELS ENVANS EN SEC:UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE I AVANTATJOSA PER A LA CONSTRUCCIÓ.

En els darrers anys, els envans secs s’han establert com una alternativa pràctica i eficient per construir envans, tant en projectes de reforma com en construccions noves. Aquesta tendència ha començat a desafiar el domini tradicional dels envans de maó, ja que els envans secs ofereixen una sèrie d’avantatges innombrables.

LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE: BENEFICIOSA PER AL PLANETA I ELS NEGOCIS.

La construcció sostenible no és només beneficiosa per al planeta, sinó que també pot resultar rendible. L’entorn construït té un impacte directe a la salut de l’entorn natural. La construcció sostenible té en compte la rendibilitat econòmica juntament amb la reducció de limpacte ambiental.

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ENVANS EN SEC:.

Els envans secs és un sistema constructiu que empra plaques de guix laminat per crear envans interiors. La denominació “seca” deriva del fet que la seva instal·lació no requereix argamassa, ciment ni altres materials humits, evitant així el temps d’assecatge. Aquest mètode també és comunament conegut com a “pladur”, en referència a l’empresa que va popularitzar aquesta tècnica.

La instal·lació d’envans secs implica l’ús d’una estructura lleugera composta per perfils d’acer galvanitzat. Aquests perfils, que inclouen guies horitzontals a terra i sostre, i guies verticals encaixades entre elles a una distància màxima de 600 mm, sostenen les plaques de guix laminat. Les plaques es cargolen als perfils, i l’espai entre elles es pot emplenar amb aïllament tèrmic o acústic. Les juntes se segellen amb cintes i es tapen els forats dels cargols de fixació.

AVANTATGES DELS ENVANS EN SEC:.

Els envans secs s’utilitzen principalment per crear parets interiors en habitatges i edificis, i també és útil per millorar l’aïllament de murs exteriors. Alguns dels avantatges més destacats d’aquest sistema són:

 • – Facilitat d’instal·lació: Les plaques de guix laminat són lleugeres i primes, cosa que permet una instal·lació ràpida i senzilla sense augmentar significativament la càrrega als pisos. Això també genera menys residus en comparació de mètodes tradicionals.
 • – Versatilitat per a instal·lacions: L’espai entre les plaques permet el pas d’instal·lacions elèctriques i de plomeria de manera senzilla, sense necessitat de fer fregues a les parets. A més, es facilita l’accés i el moviment d’aquestes instal·lacions si cal.
 • – Acabat de Qualitat: Atès que les plaques són productes prefabricats, ofereixen un acabat llis i uniforme sense requerir arrebossats addicionals.
 • – Reducció de Residus: La instal·lació de plaques de guix és neta i produeix pocs residus. Les retallades sobrants es poden reciclar fàcilment.
 • – Adaptabilitat: Hi ha una àmplia gamma de plaques de guix amb característiques específiques, com a resistència a la humitat, al foc oa l’impacte.
 • – Lleugeresa del Material: És ideal per a situacions en què es vol evitar l’augment de pes, com en pisos elevats.
 • – Estalvi de Temps: No cal esperar temps d’assecat ni aplicar arrebossats de guix, cosa que accelera el procés de construcció.
 • – Qualitat d’Acabats: Les plaques estan a punt per pintar, cosa que resulta en acabats d’alta qualitat.
 • – Resistència a Altes Temperatures: Les plaques ignífugues són capaces de suportar altes temperatures.
 • – Facilitació de la instal·lació de cablejat: permet la incorporació de cablejat sense necessitat d’obrir fregues ni usar regletes, a diferència dels murs de maó.
 • – Menys Residus: En comparació amb la construcció amb maons, els envans secs genera menys residus.

TIPUS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT.

Les plaques de guix laminat es classifiquen en diversos tipus segons les propietats i aplicacions. Aquests tipus inclouen:

– Plaques Tipus A: Estàndard i versàtils.
– Plaques Tipus H: Hidròfugues, resistents a la humitat.
– Plaques Tipus F: Ignífugues, resistents al foc.
– Plaques Tipus E: Preparades per a instal·lació en exteriors.
– Plaques Tipus D: Amb densitat controlada.
– Plaques Tipus R: Amb resistència millorada.
– Plaques Tipus I: Amb duresa superficial millorada.

És important verificar el tipus de placa segons les necessitats del projecte i les regulacions pertinents.

CONSIDERACIONS I CONCLUSIONS.

Els envans secs, també coneguts com a pladur, han demostrat ser una opció sostenible i avantatjosa per a la construcció d’envans interiors i la millora de l’aïllament. Tot i que ofereix nombrosos avantatges, també és essencial considerar les limitacions, com la capacitat de càrrega i les restriccions de transport. En última instància, l’elecció entre envans secs i mètodes tradicionals s’ha de basar en les necessitats específiques del projecte i en els avantatges i els desavantatges de cada enfocament.

Si ens decidim per plaques de guix laminat per delimitar espais a interiors, hem de tenir en compte que aquestes plaques es troben regulades per la norma UNE-EN 520:2005+A1:2010. També intervenen en els envans la norma UNE 102040, de Muntatges dels sistemes d’envans de plaques de guix laminat amb estructura metàl·lica i la norma UNE 102041:2004 IN de Muntatges de sistemes de trasdossats amb plaques de guix laminat.

En termes generals, aquestes plaques estan formades per una ànima de guix revestida amb làmines de cartró. Estan indicades per a usos en interiors i es classifiquen en:

 • Plaques de guix laminat tipus A: es correspon amb les plaques estàndard. En general, es tracta de plaques no combustible, i oferir grans avantatges a l’hora de manipular-los, com la realització de corbes o formes decoratives.
 • Placa de guix laminat tipus H: es correspon amb les plaques hidròfugues, proveïdes d’additius que redueixen la capacitat d’absorció d’aigua. Seria el cas de la Placa impregnada Knauf, composta per una ànima de guix tractat amb additius hidrofugants i revestida amb làmines de cartró, de color verd per les dues cares. La placa es pot corbar, és no combustible i, gràcies al tractament hidròfug, manté la propietat de resistència durant 24 hores en contacte directe amb l’aigua.
 • Placa de guix laminat tipus F: es corresponen a les plaques ignífugues, aptes per a altes temperatures. Un exemple és la placa Tallafoc KNAUF, composta per una ànima de guix barrejada amb fibres de vidre de 3 a 30mm i cares revestides amb làmina de cartró. Aquesta placa es caracteritza per la seva elevada resistència al foc alhora que manté els avantatges duna placa estàndard a lhora de la seva manipulació.
 • Placa de guix laminat tipus Es tracta de plaques preparades per ser instal·lades a l’exterior, encara que no aptes per o romandre permanentment sota condicions ambientals exteriors.
 • Placa de guix laminat tipus D. Es tracta de plaques amb densitat controlada.
 • Placa de guix laminat tipus R. Es tracta de plaques amb resistència millorada.
 • Placa de guix laminat tipus I. Es tracta de plaques de duresa superficial millorada.

Tot i que el color sol ajudar-nos a distingir-les, és important que vegem al dors impresa tant el tipus de placa de què es tracta com la data de fabricació i les normatives que compleix.

Informa’t sobre tots els materials necessaris per executar aquestes estructures: perfileria metàl·lica, plaques de guix, tapajuntes…

És la nostra feina, i ens encanta. Som especialistes.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T20:56:40+02:00 Dimecres, 26 de juliol de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|