5 EIXOS PER ESTALVIAR ENERGIA EN UN EDIFICI.

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA/5 EIXOS PER ESTALVIAR ENERGIA EN UN EDIFICI.

ESTALVIAR ENERGIA: ESTRATÈGIES PER TRANSFORMAR EDIFICIS INEFICIENTS EN ESPAIS ENERGÈTICAMENT SOSTENIBLES.

MESURES INNOVADORES PER A L’ESTALVI D’ENERGIA I LA SOSTENIBILITAT EN LA CONSTRUCCIÓ.

EL COMPROMÍS ENERGÈTIC DE LA UNIÓ EUROPEA.

La Cerca de l’Eficiència: Construir Edificis Sostenibles a la Unió Europea. L’any 2020, la Unió Europea va establir la meta ambiciosa de dotar tots els edificis d’una demanda energètica baixa o nul·la. Un Decenni de Canvi Energètic.

ELS DESAFIAMENTS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ A ESPANYA.

Passat i present: El Sector de la Construcció a Espanya i la seva Adopció d’Estàndards Sostenibles

Història de Dificultats: Un cop d’ull a la manca d’estàndards com a Passivhaus. Conseqüències energètiques als habitatges espanyols.

CAP A LA TRANSFORMACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS.

Superant Limitacions: Estratègies per convertir Edificis amb Baixa Qualificació Energètica en Espais Eficients.

Reforçant l’Embolcall Tèrmic.

Aïllament: La Clau per a l’Eficiència Energètica a Edificis Antics.

 • – Estratègies de millora de l’aïllament tèrmic
 • – Renovant Portes i Finestres
 • – Façanes Aïllades: Sistemes SATE i Façanes Ventilades
 • – Emplenament de Cambres d’Aire i Extradossats Aïllants

 Naturalesa a Vertical:

 • -Jardins Verticals.
 • -Eficiència Energètica.

La Fusió entre Ecologia i Construcció: Com els Jardins Verticals Redueixen el Consum Energètic.

 • – Beneficis Ecològics i Energètics dels Jardins Verticals
 • – Retenció i Purificació de l’Aigua de Pluja
 • – Contribució a la Purificació de l’Aire
 • – Reducció de la Temperatura Ambient
 • – Potenciació de Panells Solars i Aïllament Acústic

Energies Renovables a l’Edificació.

El Futur és Verd: Integració d’Energies Renovables a Edificis

 • – Tipus d’Energies Renovables per a Edificis
 • – Energia Solar Fotovoltaica i Tèrmica
 • – Microgeneració Eòlica
 • – Geotèrmia i Biomassa

Il·luminant el camí cap a l’Eficiència.

Il·luminació Eficient: Canviant Bombetes, Canviant Realitats.

 • – Adopció de Tecnologia LED i Làmpades de Baix Consum
 • – Aprofitament de la Llum Natural: Disseny d’Espais Il·luminats

AUTOMATITZACIÓ I TECNOLOGIA PER A UN FUTUR ENERGÈTIC.

Domòtica: La Revolució Energètica a través de l’automatització.

 • – Ús de Panys Electrònics i Sistemes de Domòtica
 • – Sensors de Presència i Control de Potència Lumínica
 • – Termòstats Programables i Eficiència en Climatització

UN FUTUR ENERGÈTIC SOSTENIBLE AL NOSTRE ABAST.

Cap a la Sostenibilitat: Reflexions Finals sobre la Transformació d’Edificis per a un Món Energèticament Eficient.

AÏLLAMENT TÈRMIC.

L’aïllament tèrmic d’un habitatge preexistent amb vista a l’estalvi energètic es pot millorar mitjançant diverses estratègies. Això implica, per exemple, la substitució integral de portes i finestres i la remodelació de la façana de l’edifici.

Una alternativa és revestir la façana de l’immoble amb materials com ara llana mineral, poliestirè o poliuretà, cosa que contribuirà a prevenir les pèrdues o guanys de calor a l’interior de l’edifici. Aquest enfocament comporta una hermeticitat més gran de l’edifici i resulta en una reducció del consum energètic que oscil·la entre el 50% i el 65%.

La instal·lació de l’aïllant es pot dur a terme mitjançant tres modalitats:

1. L’aïllament de les façanes des de l’exterior, emprant sistemes com ara el sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE), oa través de la implementació de façanes ventilades, permetrà obtenir una façana sostenible i d’alta eficiència energètica.
2. La insuflació d’aïllants a les cambres d’aire de l’estructura del mur.
3. La incorporació de sistemes aïllants tèrmics a l’interior dels habitatges, com ara revestiments aïllants a les parets interiors.
Així mateix, és possible optar per substituir portes i finestres per evitar la formació de ponts tèrmics. En aquest context, es recomana l’elecció de finestres de doble o fins i tot triple vidre, per tal de mantenir una temperatura estable i plaent a cada unitat habitacional.

En resum, un edifici amb un aïllament eficaç experimentarà una demanda energètica reduïda, la qual cosa comporta un estalvi significatiu d’energia i contribueix a la disminució substancial de la despesa energètica. Alhora, s’incrementarà la comoditat als habitatges, permetent que aquests es mantinguin càlides a l’hivern i fresques a l’estiu sense necessitat de recórrer a sistemes de climatització addicionals.

INSTAL·LACIÓ D’UN JARDÍ VERTICAL PER A L’ESTALVI D’ENERGIA.

Amb el propòsit d’optimitzar l’eficiència energètica d’un edifici i fomentar-ne el caràcter ecològic, és possible implementar façanes, sostres o terrasses enjardinades, elements essencials en la construcció bioclimàtica. Ja sigui en forma d’una façana verda o un sostre enjardinat, aquesta vegetació contribueix els aspectes energètics de l’edifici en les formes següents:

Les terrasses o els sostres enjardinats ostenten una sèrie d’avantatges notables que es descriuen a continuació:

Retenció d’aigua pluvial: La presència de vegetació possibilita l’absorció de l’aigua provinent de la pluja. A més d’alentir el drenatge cap al sistema de clavegueram, aquest procés purifica l’aigua, permetent fins i tot la seva reutilització a les llars.
Purificació de l’Aire: Les plantes exerceixen una funció de filtratge a l’aire, transformant el diòxid de carboni (CO2) en oxigen.
Reducció de la Temperatura Ambient: Gràcies a la capacitat d’absorció de fins a un 50% de la radiació solar i de reflexió de fins a un 30%, les plantes incideixen en la disminució de les temperatures, generant entorns més frescos i confortables. A espais interiors, aquesta qualitat es tradueix en una disminució de fins al 30% en la demanda de sistemes d’aire condicionat.
Millora de l’Efectivitat de Panells Solars: Si l’edifici disposa de panells solars, la presència de vegetació coadjuvarà a incrementar-ne el rendiment. Aquestes plantes col·laboren en la refrigeració dels sostres, la qual cosa resulta en una reducció del consum energètic i, per tant, en la disminució de les despeses relacionades amb el consum d’energia, en altres paraules, en l’estalvi d’energia.
Funció com a Aïllant Acústic: Actuant com a amortidor de so, les plantes absorbeixen el soroll ambiental exterior, alhora que disminueixen la intrusió de sorolls a l’interior.
Preservació de materials i valor de la propietat: La instal·lació d’un sostre enjardinat contribuirà a la prolongació de la vida útil dels materials del sostre, en protegir-lo de les inclemències climàtiques. Aquest enfocament també comporta l’augment del valor de la propietat en reduir les despeses energètiques i generar un espai completament ecològic, cosa que es pot traduir en una valorització en cas de venda.

INSTAL·LACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES.

Actualment, hi ha diverses alternatives d’energies renovables que es poden implementar en edificacions amb l’objectiu d’optimitzar el consum energètic.

Entre les opcions disponibles hi ha l’energia solar, la microeòlica, així com altres alternatives com la geotèrmia o la biomassa. La integració d’aquestes fonts energètiques no només comporta una reducció substancial en el consum d’energia de l’edifici, sinó que també pot portar a la consecució de la independència energètica en aconseguir l’autoconsum integral, prescindint així de la xarxa elèctrica convencional.

Dins del ventall d’opcions renovables, a Espanya destaca l’aprofitament de la radiació solar mitjançant la implementació de panells solars, tant tèrmics com fotovoltaics.

Els panells solars tèrmics tenen la capacitat de capturar la radiació solar per escalfar laigua destinada a lús domèstic.
D’altra banda, els panells solars fotovoltaics transformen directament l’energia solar en electricitat, cosa que es pot traduir en un descens notable en els costos d’electricitat o fins i tot en la possibilitat de satisfer la totalitat del consum elèctric de l’habitatge.

Pel que fa a les instal·lacions solars, aquestes es poden classificar en dos tipus: connexions a la xarxa o sistemes aïllats, els quals seran abordats a continuació:

 • Sistema d’autoconsum fotovoltaic aïllat: En aquest enfocament, l’habitatge opera independentment de la xarxa elèctrica convencional. Tota lelectricitat necessària prové exclusivament dels panells solars fotovoltaics, convertint la residència en un ens autosuficient. És important notar que aquest tipus de sistemes generalment requereix sistemes d’emmagatzematge, com ara bateries, per conservar l’excedent d’energia generat, atès que la producció solar no és uniforme al llarg de cada dia, i comptar amb reserves esdevé crucial.
 • Sistema d’autoconsum fotovoltaic connectat a la xarxa: Tal com suggereix el seu nom, aquesta instal·lació, a més de generar la seva pròpia electricitat, està connectada a la xarxa elèctrica convencional. Aquesta configuració és altament beneficiosa, ja que possibilita la utilització de lenergia solar generada per disminuir els costos delectricitat o fins i tot per al seu ús durant interrupcions en el subministrament de la xarxa elèctrica convencional.

MILLORA A LA IL·LUMINACIÓ.

Un acte tan simple com canviar les bombetes pot comportar una millora dràstica per a una comunitat de veïns. Reemplaçar les bombetes antigues per alternatives eficients, com la il·luminació LED o llums de baix consum, pot resultar en una disminució del consum energètic de fins a un 80%, cosa que alhora es traduirà en estalvis econòmics significatius.

Per descomptat, resulta crucial determinar quin tipus de LEDs resulten més idonis per als espais comuns de l’edifici, tenint en compte criteris com l’eficiència lumínica, la vida útil de la font lumínica i el tipus de llum emesa.

Tot i això, l’enfocament no hauria de limitar-se únicament a les bombetes utilitzades. L’oportunitat d’aprofitar la llum natural ha de ser considerada als espais dotats de fonts que permetin el pas dels raigs solars. En el cas d’edificacions desproveïdes d’il·luminació natural, es podria avaluar la possibilitat d’incorporar noves obertures, les quals haurien de ser orientades estratègicament per garantir-ne l’efectivitat.

DOMÒTICA I SENSORS DE MOVIMENT PER A LLUMS.

La implementació de sistemes de domòtica pot convertir un conjunt residencial en un edifici intel·ligent. La incorporació de panys electrònics, similars als utilitzats en hotels, pot resultar en un estalvi energètic de fins al 30%.

Dins l’àmbit de la domòtica, un dels enfocaments clau per estalviar energia rau en la instal·lació de sensors de moviment, que permeten transformar informació en accions concretes i beneficioses. Entre els elements de domòtica destacats es troben:

1. Detectors de presència: Aquests dispositius es fan servir per activar la il·luminació de manera automàtica en detectar la presència d’una persona. Aquesta funcionalitat garanteix que els llums només s’encenen quan sigui necessari, sense requerir intervenció manual, i durant un període específic, cosa que comporta un estalvi significatiu.
2. Control de la potència lumínica: La capacitat d’ajustar la intensitat lumínica contribueix a l’estalvi energètic, alhora que perllonga la vida útil de les bombetes.
3. Programació de termòstats: Aquesta funció resulta especialment beneficiosa quan es disposa de sistemes de calefacció central o climatització comunitària, permetent una gestió més eficient de la temperatura a l’edifici.

L’estalvi d’energia no és exclusivament rellevant en el context de conjunts residencials, sinó que també revesteix gran importància en edificis d’oficines, com s’il·lustra a l’exemple presentat al vídeo adjunt. En aquest cas, simplementen diverses mesures destinades a reduir el consum energètic.

En resum, com hem exposat al llarg d’aquest article, comprendre la importància d’avaluar l’eficiència energètica d’un edifici és fonamental per transitar des d’una categoria de baixa qualificació energètica cap a una que demani menys energia i fomenti un estalvi substancial. Aquestes millores són perfectament assolibles a través de reformes i canvis suggerits en les propostes presentades.

CONSULTA PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43.

2023-09-19T12:28:02+02:00 Dimarts, 18 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|