10 INNOVADORS MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ.

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA/10 INNOVADORS MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ.

EXISTEIXEN INNOVADORS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL MATÍ.

INNOVADORS MATERIALS: BIOTXAR

Font: Tècnica Industrial.

El biochar o biocarbó és una substància similar al carbó vegetal que es produeix mitjançant la descomposició de matèria orgànica a temperatures altes en absència d’oxigen. Per millorar-ne les propietats, s’incorporen additius al sòl, cosa que potencia la seva capacitat d’absorció d’aigua i retenció d’humitat.

Aquest material té un paper significatiu en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle generats per la producció de formigó i plàstics. Si es transformessin totes les deixalles orgàniques en abocadors en biocarbó, es podria reduir les emissions mundials de metà en un 11%.

L’addició de biocarbó als maons pot disminuir la quantitat de ciment necessària en l’elaboració de formigó, cosa que alhora redueix les emissions de CO2. A més, el biocarbó es pot barrejar amb plàstics per a la fabricació de maons, contribuint a la reducció de la quantitat de residus plàstics.

INNOVADORS MATERIALS: CEL·LULOSA MICROBIANA.

El 13 de març del 2019, investigadors de la Universitat del País Basc (UPV/EHU) van anunciar un avenç en el desenvolupament de materials utilitzant cel·lulosa sintetitzada per bacteris en diverses formes. Aquest material combina poliuretà i cel·lulosa, i té propietats de memòria de manera que s’activen en contacte amb l’aigua. Aquest treball s‟emmarca en l‟àmbit de la política de recerca i tecnologia. La investigadora Leire Urbina, de la UPV/EHU, va liderar aquest projecte.

La cel·lulosa microbiana és un material sostenible que es compon d’una combinació de llevats, microorganismes i bacteris. Aquest material es fa servir per fabricar estructures en capes i presenta propietats úniques. Entre elles destaca la seva capacitat per formar membranes estructurals, cosa que el fa especialment adequat per a la creació de rètols i façanes d’edificis.

Un aspecte rellevant de la cel·lulosa microbiana és la seva qualitat de ser biodegradable, cosa que significa que no contribueix a la contaminació ambiental. A més, el seu procés de producció és senzill i econòmic, fet que, sumat al seu caràcter sostenible, en facilita la fabricació a gran escala.

INNOVADORS MATERIALS: VIDRE GENERADOR D’ENERGIA.

Font: Arquitectura Sostenible.

L’energia consumida pels edificis contribueix un 40% a les emissions globals de carboni. Per abordar aquest desafiament, ha sorgit el concepte de vidre generador denergia o vidre fotovoltaic. Tot i que els sistemes solars i eòlics són coneguts des de fa temps, la idea de convertir finestres en panells solars s’ha fet realitat.

El vidre generador d’energia s’assembla al vidre convencional en aparença, però la seva capacitat rau a desviar longituds d’ona invisibles, com les infraroges i els ultraviolats, cap a una cèl·lula solar per generar energia. Això no afecta la transparència del vidre ja que la llum visible no és absorbida. Aquest enfocament no només redueix els costos de generació elèctrica, sinó que també disminueix la contaminació associada amb els edificis.

Aquest tipus de vidre no només s’empra en façanes i sostres, sinó també en elements complementaris com pèrgoles, lluernes i fins i tot pisos fotovoltaics.

Addicionalment, s’ha desenvolupat una versió flexible i sense fils del vidre generador d’energia. Consisteix en làmines adhesives que es poden aplicar a finestres preexistents. Aquestes làmines són controlables a través de dispositius mòbils, permetent regular la quantitat de calor que ingressa. Això es tradueix en una reducció del consum de calefacció o refrigeració a l’interior de l’edifici.

INNOVADORS MATERIALS: SEDA ARTIFICIAL D’ARANYA.

Font: The Wall Street Journal.

La seda d’aranya és coneguda per la seva impressionant resistència, fins i tot superant la de l’acer. En aquest sentit, els investigadors de la Universitat de Cambridge han aconseguit desenvolupar materials que imiten tant la fortalesa com la capacitat energètica d’aquesta seda aràcnida. L’anomenada “seda d’aranya artificial” es construeix a partir d’un hidrogel, una substància amb un alt contingut d’aigua (98%). Aquest hidrogel inclou fibres de sílice i cel·lulosa, que s’organitzen en fibres resistents en evaporar-se l’aigua.

Un aspecte clau és que és possible produir aquesta seda artificial a temperatura ambient, cosa que permet la seva fabricació a gran escala. De fet, aquesta versió sintètica de la seda d’aranya és aproximadament 340 vegades més resistent que el formigó. Aquesta propietat la fa excepcionalment duradora i, per tant, és aplicable a una varietat de camps. Per exemple, es pot utilitzar en tèxtils per absorbir impactes en vehicles o per crear dispositius mèdics avançats.

INNOVADORS MATERIALS: MAONS DE LLANA.

Font: Arquitectura i Empresa.

Els maons de llana són un innovador producte fabricat en combinar llana i argila, aquesta última utilitzada en la producció de maons tradicionals. Aquesta nova tecnologia representa un pas significatiu cap a la construcció sostenible, ja que els maons de llana generen zero emissions de carboni en el procés de fabricació.

En contrast, la producció de maons convencionals involucra forns que emeten gasos tòxics amb altes concentracions de carboni, cosa que té un impacte negatiu en el medi ambient. La creació de maons de llana, per altra banda, aprofita la combinació de llana, argila i polímers naturals, tots ells materials disponibles de manera natural. Aquesta elecció no només els fa més sostenibles, sinó que també són més resistents que els maons tradicionals.

INNOVADORS MATERIALS: NANOPARTÍCULES.

Font: AEPSAL.

La nanotecnologia aplicada a la construcció es basa en lús de nanopartícules per crear materials estructurals altament sòlids. Aquestes partícules diminutes tenen la capacitat de reduir la necessitat d’utilitzar materials no renovables en fabricar materials més resistents que ocupen menys espai.

En el context del formigó, s’utilitzen diverses nanopartícules com la nano sílice, el nano titani, els nanotubs de carboni i l’òxid de grafè. Quan es combinen amb el ciment, aquestes nanopartícules milloren significativament la resistència a la flexió, la tracció i la compressió del formigó. A més, aquests materials avançats poden potenciar el rendiment de les estructures. Per exemple, la incorporació de nanotubs de carboni al formigó confereix propietats d’autoneteja, cosa que contribueix a prolongar la vida útil de les estructures.

INNOVADORS MATERIALS: CERÀMICA MAGNÈTICA.

Font: OVACEN.

La ceràmica magnètica és una innovació que es reflecteix en rajoles ceràmiques amb una peculiaritat a la cara posterior: un material ferromagnètic. Aquesta característica permet que les peces s’uneixin de manera magnètica, sense necessitat d’utilitzar morter de subjecció, sobre una superfície amb imant.

El propòsit principal de la ceràmica magnètica rau a optimitzar el procés de col·locació de rajoles en enrajolats i paviments. És important destacar que aquesta tecnologia no representa risc per a la salut, ja que el camp magnètic es restringeix exclusivament al punt d’unió entre el suport i la ceràmica, sense influir a l’entorn circumdant.

La incorporació de ceràmica magnètica comporta una reducció dràstica en els temps d’instal·lació. A més, la seva col·locació és molt senzilla i evita la generació de pols, brutícia i altres inconvenients associats a l’ús del morter convencional. Un exemple recent de rajoles magnètiques és el producte “FAST FIX” desenvolupat per Perona Group.

INNOVADORS MATERIALS: CIMENT CONDUCTOR D’ELECTRICITAT.

Font: ODT.

Històricament, la investigació en ciment i formigó s’ha enfocat a millorar les capacitats d’aïllament tèrmic i la impermeabilitat.

Tot i això, un enfocament diferent va ser adoptat per l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Han desenvolupat un tipus de ciment que conté partícules de nano carboni de color negre, cosa que ha resultat en la creació d’un ciment conductor d’electricitat. La capacitat de conduir electrons al ciment permet el seu ús per millorar l’aïllament tèrmic mitjançant autoescalfament o per emmagatzemar energia, cosa que resulta en estalvis en costos de calefacció.

INNOVADORS MATERIALS: PINTURA SÚPER BLANCA.

Font: OVACEN.

Investigadors de la Universitat de Purdue han desenvolupat una pintura de color extremadament blanc que té la capacitat d’absorbir fins a un 95,5% de la llum. El que és notable d’aquesta innovació és que és econòmica de produir. A més, té la propietat de mantenir fresca qualsevol superfície on s’apliqui, arribant a ser fins a 7 graus centígrads més freda que el seu entorn, tot això sense necessitat de consumir energia.

L’aplicació d’aquesta pintura en edificis durant els mesos d’estiu podria resultar en una disminució en la necessitat de refredament interior, cosa que es tradueix en un consum energètic més baix. A més, la reducció de la temperatura proporcionada per aquesta pintura podria contribuir a mitigar l’efecte de l’illa de calor, un problema associat a altes temperatures que afecta les àrees urbanes.

INNOVADORS MATERIALS: MAONS QUE ABSORBIN LA CONTAMINACIÓ.

Font: ArchDaily.

En resposta a l’augment de la densitat poblacional i la contaminació consegüent, el sector de la construcció està buscant solucions més sostenibles.

S’han desenvolupat maons capaços d’absorbir la contaminació i filtrar l’aire de l’exterior abans de subministrar-lo a l’interior dels edificis. Aquests maons compten amb un sistema de filtració ciclònica al nucli, que separa les partícules pesades de l’aire i les acumula en una tremuja extraïble, similar al funcionament d’un aspirador.

Aquesta innovadora tecnologia pot ser fàcilment incorporada als processos constructius actuals. Es basa en un sistema de façana de doble capa, amb maons especials a la part exterior i aïllament convencional a l’interior. Aquest sistema de filtració és capaç de retenir un 30% de partícules fines contaminants i el 100% de partícules més grans com la pols.

El que és destacable d’aquests maons és que són econòmics en comparació amb les tecnologies de filtració mecànica, requereixen menys energia i no necessiten mà d’obra altament especialitzada per implementar-la.

 

CONSULTA PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43.

2023-09-19T12:34:29+02:00 Dimarts, 11 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|