L’IMPERATIU DE LA GESTIÓ DE RESIDUS.

/, HERRAMIENTAS, Noticies/L’IMPERATIU DE LA GESTIÓ DE RESIDUS.

El text subratlla la importància crucial de la gestió de residus i la utilització de materials reciclats en la construcció per preservar el medi ambient. Destaca desafiaments com la resistència i el cost, emfatitzant la necessitat invertir en sostenibilitat. EMAS i ISO col·laboren per revolucionar la gestió ambiental global, brindant una visió clara dels impactes. Es planteja el desafiament d’implementar normes a la indústria de la construcció i s’insta a promoure activament aquests sistemes. La col·laboració transparent entre la indústria i les autoritats és essencial per a pràctiques més sostenibles. Acords busquen reduir emissions i consum energètic a la construcció, complementant regulacions existents.

1: SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL (EMAS): GESTIÓ DE RESIDUS.

IMPULSANT LA SOSTENIBILITAT EMPRESARIAL.

En l’actualitat, la gestió de residus s’ha erigit com un imperatiu per a la preservació del nostre entorn. La creació de normatives que exigeixin la incorporació de materials reciclables en projectes d’obres, provinents de plantes de tractament especialitzades, es torna essencial. Això, al seu torn, demanda la consolidació d’un mercat de materials adequat, superant desafiaments com la resistència als productes reciclats i el preu final, en ocasions superior al dels materials convencionals.

L’adopció de pràctiques sustentables en la construcció i el maneig de residus ha esdevinvertit en un tema de vital importància en l’actualitat. La implementació de normatives que promoguin la utilització de materials reciclats en projectes de construcció no només contribueix a la reducció de la demanda de recursos naturals, sinó que també disminueix la generació de residus i l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.

L’existència de plantes de tractament especialitzades juga un paper cabdal en aquest procés, ja que permeten el processament i la preparació dels materials reciclables per a la seva posterior incorporació en nous projectes. Aquestes plantes representen un esglaó fonamental en la cadena de valor de la gestió de residus i contribueixen significativament a la sostenibilitat ambiental.

No obstant això, és important reconèixer que existeixen desafiaments en aquest camí cap a la sostenibilitat. La resistència a la utilització de productes reciclats en la construcció encara persisteix en alguns sectors, a causa de percepcions de menor qualitat o durabilitat. És essencial promoure l’educació i la conscienciació per desmitificar aquests prejudicis i demostrar que els materials reciclats poden complir amb els estàndards de qualitat necessaris.

A més, el preu final dels materials reciclats pot ser en ocasions superior al dels materials convencionals. Això pot representar un obstacle econòmic per a algunes empreses o projectes. Tanmateix, és important considerar el cost total de propietat, que inclou els beneficis a llarg termini en termes de sostenibilitat i reducció d’impactes ambientals.

En resum, la gestió de residus i la incorporació de materials reciclats en la construcció són pilars fonamentals per a la preservació del medi ambient. La creació de normatives, l’existència de plantes especialitzades i la promoció de l’educació són passos clau en aquest procés. Malgrat els desafiaments, el compromís amb la sostenibilitat en la construcció és una inversió en un futur més sostenible i equitatiu per a les generacions venidores.

2: REGULACIÓ I OBJECTIUS DEL SISTEMA EMAS.

IMPULSORS DE MILLORES CONTÍNUES EN RESULTATS AMBIENTALS.

El sistema de gestió i auditoria mediambientals, conegut com a EMAS (eco-management and audit scheme), troba el seu suport en el Reglament 761/2001 del Parlament Europeu i del Consell. Aquest reglament obre la porta a l’adhesió voluntària d’organitzacions a aquest sistema comunitari, amb el propòsit de fomentar millores contínues en els resultats ambientals de l’organització.

3: FUNCIONAMENT I EFECTIVITAT DE L’EMAS.

TRANSFORMANT LA GESTIÓ AMBIENTAL A NIVELL MUNDIAL.

L’EMAS segueix els criteris d’ecogestió i ecoauditories establerts per la ISO, a través de l’organisme de normalització industrial CEN. Aquesta col·laboració ha donat lloc a una sèrie de normes, coneguda com a ISO 14000, que ha revolucionat la gestió ambiental a nivell mundial. Els sistemes de gestió ambiental estan dissenyats per assistir les empreses en la millora de les seves pràctiques mediambientals, incloent-hi el cicle de vida complet dels seus productes, activitats i serveis. Això atorga a les organitzacions una visió clara dels seus impactes ambientals.

4: REPTES I OPORTUNITATS EN LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ EN LA GESTIÓ DE RESIDUS.

LA IMPLEMENTACIÓ D’ISO 14001 I EMAS.

Malgrat l’àmplia adopció de la norma ISO 14001 i l’EMAS en diversos sectors, la seva implementació en la indústria de la Construcció i a la Unió Europea és encara un terreny per explorar. El Grup de Treball especialitzat en materials de construcció amb menor impacte ambiental insta les associacions industrials, tant a nivell nacional com europeu, a promoure activament l’adopció d’aquests esquemes i sistemes de gestió ambiental. És crucial que els Governs s’involucrin en aquesta promoció i proporcionin el recolzament financer necessari.

5: INICIATIVES PROACTIVES I COL·LABORACIONS.

FORJANT UN FUTUR SOSTENIBLE.

Per promoure pràctiques més sostenibles en diferents sectors industrials, és essencial fomentar acords voluntaris basats en codis de conducta i guies de bones pràctiques ambientals. Així mateix, els acords entre la indústria de la Construcció i les autoritats públiques s’han de dur a terme de manera transparent i amb el reconeixement mutu d’ambdues parts.

6: COMPROMISOS PER A LA REDUCCIÓ D’EMISSIONS.

GESTIÓ DE RESIDUS. CAP A UNA CONSTRUCCIÓ MÉS SOSTENIBLE.

En l’àmbit de la construcció, s’han establert acords nacionals entre governs dels Estats membres i les indústries del ciment, calç i guixa. Aquests acords tenen com a objectiu reduir el consum d’energia i les emissions de CO2. A nivell de la Unió Europea, si bé hi ha pocs acords ambientals específics per al sector de la construcció, es promou l’aproximació i harmonització d’acords voluntaris. Tanmateix, és important recordar que aquests han de complementar la regulació existent per garantir una protecció efectiva per a totes les parts involucrades. S’estan impulsant mesures com l’etiquetatge i altres iniciatives relacionades amb el producte per avançar en aquesta direcció.

 

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

2023-09-21T10:48:58+02:00 Dijous, 21 de setembre de 2023|AÏLLAMENT, HERRAMIENTAS, Noticies|