/, Noticies, TABIQUERIA SECA/CONSTRUCIÓ EN SEC-CONSTRUCCIÓ DE MAONS. 5 DIFERÈNCIES.

AVANTATGES DE LA CONSTRUCCIÓ EN SEC DAVANT LA CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL.

EXPLORANT LES DIFERÈNCIES I BENEFICIS DE LA CONSTRUCCIÓ EN SEC EN L’EDIFICACIÓ SOSTENIBLE

INTRODUCCIÓ:

En el diversificat món de la construcció, malgrat la seva aparença uniforme, es troben diverses tècniques i sistemes constructius que ofereixen variades característiques i possibilitats. Una de les classificacions més habituals divideix la construcció en dues categories: construcció humida i construcció en sec.

CONSTRUCCIÓ HUMIDA: TRADICIÓ I CONGLOMERANTS.

La construcció humida, basada en la utilització de conglomerants humits com morters i formigons, ha estat el mètode tradicional al llarg de la història. Aquest enfocament implica l’ús d’aigua com a element fonamental i requereix temps de fraguament i curat dels materials. La unió entre les peces constructives es realitza mitjançant la combinació d’aquest material humit, i freqüentment, aquest procés implica l’execució de mescles específiques i la paciència per permetre la formació d’estructures sòlides.

CONSTRUCCIÓ EN SEC: EFICIÈNCIA I PRECISIÓ.

En contrast, la construcció en sec és un paradigma modern que elimina la necessitat d’utilitzar aigua com a part del procés constructiu. Aquest enfocament es basa en l’ús de fixacions mecàniques o químiques per connectar les diferents peces constructives. Sovint anomenada “Drywall” o mur sec, aquesta tècnica posa èmfasi en la facilitat de muntatge i desmuntatge dels components de l’edifici, proporcionant una major agilitat en el procés de construcció.

AVANTATGES CLAU DE LA CONSTRUCCIÓ EN SEC.

 1. Acceleració dels Temps d’Execució.
  1. Un dels avantatges més notables de la construcció en sec és la seva capacitat d’accelerar els temps d’execució. En contraposició als materials de construcció humida que requereixen temps de curat, els materials de construcció en sec poden ser prefabricats tant a peu d’obra com en un taller. Això permet una instal·lació més ràpida i eficient. De fet, segons l’Institut de la Construcció en Sec (ICONSE), els temps d’execució poden ser optimitzats fins a un 60% en comparació amb les tècniques de construcció tradicionals amb maons.
 2. Reducció del Rebuig de Materials.
  1. La construcció en sec adopta un enfocament altament precís i personalitzat. Gràcies a components estandarditzats i peces fetes a mida per a cada projecte, s’evita el malbaratament de materials i la generació excessiva de runes. A més, l’eliminació del procés de picat associat a la col·locació d’instal·lacions permet una execució més neta i ràpida.
 3. Millora de l’Aïllament Tèrmic.
  1. Un dels reptes més importants en edificació sostenible és la millora de l’eficiència energètica. La construcció en sec aborda aquesta qüestió mitjançant la disposició de capes que faciliten la col·locació d’aïllants tèrmics entre els perfils metàl·lics. Això permet no només una millora substancial de l’eficiència energètica dels edificis, sinó també la creació d’espais interiors més confortables.
 4. Planificació de la Mà d’Obra.
  1. La construcció en sec requereix una planificació precisa i la formació adequada de la mà d’obra. L’assemblatge d’estructures, els talls precissos de les perfileries metàl·liques i la col·locació meticulosa de plaques i rigiditzadors són elements crucials d’aquest procés. La inversió en formació i capacitació del personal contribueix a l’eficiència i a la rendibilitat del projecte.
 5. Impacte Ambiental Reduït.
  1. La construcció tradicional, particularment en la producció de formigó, és coneguda pel seu elevat impacte ambiental, contribuint a aproximadament un 10% de les emissions de CO2 globals. La construcció en sec presenta una alternativa més sostenible, amb menys generació de deixalles i menor empremta ambiental. La utilització reduïda d’aigua i la capacitat de reciclar materials són factors clau en la seva menor càrrega ambiental.

LA SOSTENIBILITAT EN EDIFICACIÓ GRÀCIES ALS AÏLLAMENTS.

La construcció en sec troba un aliat essencial en els aïllaments tèrmics i acústics. Aquests materials, juntament amb els sostres desmuntables, juguen un paper fonamental en la creació d’edificis sostenibles. La seva correcta selecció i execució contribueixen al confort tèrmic i acústic, i redueixen significativament la dependència d’energies no renovables.

CONCLUSIÓ:

La construcció en sec emergeix com una opció eficient, sostenible i àgil en comparació amb la construcció tradicional. La seva capacitat per accelerar els temps d’execució, minimitzar els rebuigs, millorar l’eficiència energètica i reduir l’impacte ambiental la converteixen en una elecció prometedora per a l’edificació sostenible. A mesura que la indústria de la construcció continua evolucionant, la construcció en sec demostra el seu potencial per canviar la manera en què construïm, afavorint un futur més sostenible per a les nostres ciutats i comunitats.

CONSULTA A PROFESIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T21:15:42+02:00 Dijous, 13 de juliol de 2023|CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|