AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC: SOSTENIBLE.

/, Noticies/AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC: SOSTENIBLE.

AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC EN LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE: FONAMENTS I APLICACIONS.

OPTIMITZANT L’ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LA COMODITAT ACÚSTICA EN EDIFICACIONS.

 • 1: Introducció
  • Context de la construcció sostenible i la seva rellevància actual.
  • Breu descripció de la importància de l’ aïllament tèrmic i acústic en aquest context.
 • 2: Aïllament Tèrmic: Més Enllà de la Temperatura
  • Fonaments de l’ aïllament tèrmic i la seva relació amb la transferència de calor.
  • Explicació dels mecanismes de conducció, convecció i radiació de calor.
  • Impacte de l’ aïllament tèrmic en la reducció de la demanda energètica per a calefacció i refrigeració.
 • 3: Aïllament Acústic: Silenci com a Prioritat
  • Definició i comprensió dels principis de l’ aïllament acústic.
  • Diferències entre l’ aïllament tèrmic i acústic en termes d’ objectius i enfocaments.
  • Factors clau en el disseny de solucions d’ aïllament acústic.
 • 4: Tabiqueria Seca i el seu Paper en la Construcció Sostenible
  • Homologació en profunditat de la tècnica de tabiqueria seca com a mètode eficient d’ aïllament.
  • Descripció d’ aplicacions específiques en aïllament tèrmic i acústic, així com en la mitigació d’ altres factors com el foc i les vibracions.
 • 5: Regulacions i Estàndards: Compliment i Sostenibilitat
  • Anàlisi de la directiva 2018/844 de Brussel·les i la seva influència en la construcció sostenible.
  • Connexió entre el compliment de regulacions i la creació d’ edificacions més eficients i respectuoses amb el medi ambient.
 • 6: Disseny Integral i Assessorament Professional
  • Importància d’ un enfocament integral en la selecció de solucions d’ aïllament.
  • Rol cabdal de l’ assessorament professional en l’ elecció de materials i tècniques adequades.
  • Com maximitzar l’ eficiència energètica i la comoditat acústica en escollir materials multifuncionals.
 • 7: Beneficis en la Vida Quotidiana
  • Homologació dels efectes positius de l’ aïllament tèrmic i acústic en la qualitat de vida.
  • Impacte en la reducció de l’ estrès acústic i la creació d’ ambients més confortables i eficients energèticament.
 • 8: Desafiaments i Futur de l’Aïllament Sostenible
  • Discussió sobre els desafiaments actuals i futurs en la implementació d’ aïllament tèrmic i acústic sostenible.
  • Homologació de tendències emergents en tecnologies i materials d’ aïllament.
 • 9: Conclusions
  • Resum dels punts clau abordats en el llibre.
  • Reafirmació de la importància de l’ aïllament tèrmic i acústic en la construcció sostenible.
  • Invitació a continuar explorant i innovant en aquest camp per a un futur més eficient i confortable.

AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC.

En l’ àmbit de la construcció sostenible, l’ aïllament tèrmic i acústic a través de la tècnica coneguda com a tabiqueria seca ha emergit com un pilar fonamental. Aquesta tècnica té diverses aplicacions que exerceixen un paper cabdal en la consecució d’ edificacions eficients des del punt de vista energètic, amb èmfasi en la reducció del consum i en la lluita contra la contaminació acústica.

Un dels objectius primordials és assolir l’ eficiència energètica en els edificis, la qual cosa resulta essencial per complir amb les regulacions i estàndards actuals. Un exemple rellevant és la directiva 2018/844 de Brussel·les, que estableix la necessitat que totes les edificacions siguin eficients i comptin amb sistemes de generació d’energia renovable a partir del 2021, tant en noves construccions com en rehabilitacions.

Aquesta recerca d’ eficiència energètica està intrínsecament relacionada amb la recerca d’ un consum energètic reduït al llarg de la vida útil d’ un edifici. Per tant, les solucions constructives han de complir criteris específics, com presentar una absorció d’ humitat inferior a l’ 1% en volum, ser estables, resistents i duradores.

L’ aïllament tèrmic i acústic també aborda altres necessitats, com la protecció contra el foc o la mitigació d’ impactes, com les vibracions causades per aplicacions industrials. En aquest context, és summament valuós comptar amb assessorament professional en seleccionar els materials adequats. L’ elecció de materials que puguin desenvolupar múltiples funcions de manera simultània resulta especialment recomanable.

AÏLLAMENT TÈRMIC: MÉS ENLLÀ DE LA TEMPERATURA.

L’ aïllament tèrmic es refereix a materials que retarden la transferència de calor, la qual cosa resulta en la reducció de la pèrdua o guany de calor segons l’ estació de l’ any. La transferència de calor passa a causa de les diferències de temperatura entre l’ interior i l’ exterior d’ un espai. Aquesta transferència es pot manifestar a través de la conducció, convecció i radiació de calor, i afecta elements com sostres, terres, envans, finestres i portes.

L’ ús d’ aïllament tèrmic ajuda a mitigar les pèrdues o guanys no desitjats de calor i pot reduir la demanda d’ energia necessària per a sistemes de calefacció i refrigeració.

AÏLLAMENT ACÚSTIC: EL SILENCI COM A PRIORITAT.

L’ aïllament acústic se centra en la reducció o eliminació del soroll en un espai determinat. Per aconseguir-ho, s’empren materials que s’apliquen en parets, pisos i sostres, ja sigui mitjançant instal·lació superficial o a través de la utilització d’envans secs optimitzats per a aquest propòsit.

Aquest tipus d’ aïllació abasta una varietat de materials, tècniques i tecnologies dissenyades per atenuar els nivells de so en un espai. Això s’aconsegueix principalment en actuar sobre les parets i les finestres, utilitzant mètodes com el doble envidrament acústic.

L’aïllament acústic busca evitar que el so penetri en un mitjà o que es propagui des d’ell. Per aconseguir-ho, s’ utilitzen materials absorbents i aïllants. Quan una ona acústica incideix sobre un element constructiu, part de la seva energia es reflecteix, una altra s’ absorbeix i una altra es transmet a l’ altre costat. L’ efectivitat de l’ aïllament es defineix per la diferència entre l’ energia incident i l’ energia transmesa.

Diversos factors influeixen en l’ eficàcia de l’ aïllament acústic. La massa dels elements constructius és essencial, ja que a major massa, més resistència oferiran al pas de les ones sonores. La disposició multicapa dels elements també pot millorar l’ aïllament, ja que diferents capes poden absorbir freqüències específiques. La introducció de materials absorbents entre capes també contribueix a l’ atenuació del so.

En resum, l’aïllament tèrmic i acústic a través de tècniques com la tabiqueria seca exerceix un paper fonamental en la construcció sostenible. Aquestes solucions no només contribueixen a l’ eficiència energètica i al compliment de regulacions, sinó que també milloren la qualitat de vida en reduir la contaminació acústica i crear ambients més confortables i eficients energèticament.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T20:33:42+02:00 Dimarts, 29 d'agost de 2023|AÏLLAMENT, Noticies|