PROTECCIÓ PASIVA AL FOC

/PROTECCIÓ PASIVA AL FOC

INSPECCIONS PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS.

GESTIÓ INTEGRAL DE SEGURETAT PREVENCIÓ D’INCENDIS.

OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS PER A MITIGACIÓ DE RISCOS.

 • AVALUACIÓ DE RISCOS I PROTOCOLS D’INSPECCIÓ.

 • NORMATIVES I COMPLIMENT EN PREVENCIÓ D’INCENDIS.

 • CAPACITACIÓ I CONSCIENCIACIÓ EN SEGURETAT CONTRA INCENDIS.

ÍNDEX GENERAL

 1. Introducció.
  1. Protecció passiva.
 2. Protecció passiva: l’obligatorietat del projecte contra incendis.
  1. Obligació de projecte visible.
 3. Protecció passiva: inspeccions contra incendis segons el ripci.
  1. Implementació del reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.
  2. Obligació d’inspeccions per un organisme de control.
 4. Protecció passiva: aspectes en disseny, instal·lació i manteniment de sistemes de protecció activa contra incendis.
  1. Actualització necessària en reglamentació.
  2. Compliment normatiu.
  3. Necessitat de condicions eficaces.
 5. Protecció passiva: inspeccions i la seva varietat.
  1. Naturalesa d’inspeccions de seguretat.
  2. Necessitat d’organismes de control autoritzats.
  3. Criteris per a inspeccions.
 6. Abast d’inspeccions reglamentàries.
  1. Revisió documental.
  2. Inspecció d’equips i sistemes.
 7. Conclusió.
 8. Preguntes freqüents

 

1.- INTRODUCCIÓ.

Les inspeccions de prevenció d’incendis exerceixen un paper crucial en la supervisió de llicències d’ocupació i funcionament, abastant inspeccions de comprovació, inspeccions d’ofici i aquelles dirigides a locals i edificacions amb irregularitats en les seves mesures de prevenció d’incendis.

2.- PROTECCIÓ PASSIVA: L’OBLIGATORIETAT DEL PROJECTE CONTRA INCENDIS.

 • Obligació de Projecte Visible.
  • El projecte contra incendis ha d’estar accessible a totes les persones en edificis o urbanitzacions. Tot i que no és obligatori per a habitatges, es torna essencial en àrees comunes per a la sectorització de zones d’incendi i la identificació de rutes d’evacuació.

3.- PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIONS CONTRA INCENDIS SEGONS EL RIPCI.

 • Implementació del Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.
  • El 12 de juny de 2017 es va introduir el nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) a través del Reial Decret 513/2017. Aquest va reemplaçar el RD 1942/1993 i estableix directrius tècniques per a sistemes de protecció activa contra incendis, així com criteris per a la seva instal·lació, manteniment i inspeccions regulars.
 • Obligació d’Inspeccions per un Organisme de Control.
  • El RIPCI introdueix l’obligatorietat que un Organisme de Control (OC) realitzi inspeccions periòdiques. Fins aleshores, només s’esmentaven en el RD2267/2004 per a Establiments Industrials i en casos com la Comunitat de Madrid.

4.- PROTECCIÓ PASSIVA: ASPECTES EN DISSENY, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS

 • Actualització Necessària en Reglamentació.
  • Tot i que l’anterior Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 1942/1993) abordava disseny, instal·lació i manteniment de sistemes actius contra incendis, l’evolució tècnica i normativa requereix revisar i actualitzar els requisits.
 • Compliment Normatiu.
  • El Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RD 2267/2004) i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableixen condicions per a disseny, execució, funcionament i manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis.
 • Necessitat de Condicions Eficaces.
  • El RIPCI, aprovat en el Reial decret 513/2017, es divideix en dues parts i tres annexos, establint condicions per a disseny, instal·lació i manteniment d’equips i sistemes de protecció contra incendis, juntament amb requisits per a empreses mantenidores i les inspeccions periòdiques obligatòries.

5.- PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIONS I LA SEVA VARIETAT.

 • Naturalesa d’Inspeccions de Seguretat.
  • Les inspeccions de seguretat són processos administratius que identifiquen perills potencials en condicions físiques i tasques, tant per fallades tècniques com humanes.
 • Necessitat d’Organismes de Control Autoritzats.
  • El RD 513/2017 suggereix contractar un Organisme de Control Autoritzat per a inspeccions periòdiques reglamentàries en establiments dins del seu àmbit. Això és aplicable a usos administratius, docents, comercials, públics i altres.
 • Criteris per a Inspeccions.
  • Les instal·lacions s’han de sotmetre a inspeccions periòdiques reglamentàries segons la seva antiguitat:
   • Més de 20 anys: en un any
   • 15 a 20 anys: en dos anys
   • 10 a 15 anys: en tres anys
   • Legalitzades després de desembre de 2007: als 10 anys i després cada 10 anys.

6.- ABAST D’INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES.

Revisió Documental.

 • Verificació d’antiguitat de la instal·lació.
 • Contracte de manteniment amb empresa habilitada.
 • Actes de manteniment dels sistemes dels últims 5 anys.
 • Inspecció d’Equips i Sistemes.
 • Detecció i alarma d’incendis.
 • Abastament d’aigua contra incendis.
 • Hidrants i boques d’incendi equipades.
 • Sistemes fixos d’extinció, incloent-hi ruixadors, agents gasosos, aerosols condensats, aigua nebulitzada i pols.
 • Sistemes de control de fums i calor.
 • Mantes ignífugues.
 • Enllumenat d’emergència.
 • Sistemes de senyalització luminescent.

7.- GLOSARIO.

 • Protecció Passiva: Mesures implementades en l’estructura i disseny d’edificacions per prevenir la propagació del foc, com la sectorització de zones d’incendi i la instal·lació de materials resistents al foc.
 • RIPCI (Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis): Normativa que estableix les directrius tècniques i els requisits per al disseny, instal·lació i manteniment de sistemes de protecció activa contra incendis a Espanya.
 • Organisme de Control: Entitat autoritzada encarregada de realitzar inspeccions periòdiques per verificar el compliment de normatives i regulacions en matèria de seguretat contra incendis.
 • Inspeccions Reglamentàries: Avaluacions periòdiques realitzades per assegurar el correcte funcionament i manteniment dels sistemes de protecció contra incendis, conforme a les normatives vigents.
 • Evacuació: Procés organitzat i segur per desallotjar persones d’un edifici o àrea en cas d’emergència, com un incendi, garantint la seva seguretat i benestar.
 • Inspeccions de Prevenció d’Incendis: Garantint la Seguretat en Edificacions i Locals.
 • Obligació i Utilitat del Projecte contra Incendis: Un Enfocament en la Visibilitat i l’Evacuació.
 • Implementació del Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI): Normatives i Obligacions.
 • Disseny, Instal·lació i Manteniment de Sistemes de Protecció Activa: Adaptació a l’Evolució Tècnica i Normativa.
 • Inspeccions de Seguretat i la seva Varietat: Detectant Perills per Prevenir Accidents
 • Organismes de Control Autoritzats i els Paràmetres per a Inspeccions Periòdiques Reglamentàries.
 • Abast i Procés de les Inspeccions Reglamentàries: Documentació i Revisió d’Equips i Sistemes.
 • Compliment i Garantia: Mantenint l’Eficàcia de les Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.

8.- CONCLUSIÓ.

Les inspeccions de prevenció d’incendis són vitals per assegurar la seguretat en edificacions i locals. El RIPCI estableix pautes per al disseny, instal·lació i manteniment de sistemes actius contra incendis, juntament amb requeriments per a inspeccions regulars i documents necessaris. Les inspeccions són variades i s’han de realitzar d’acord amb l’antiguitat de les instal·lacions, abastant una àmplia gamma de sistemes de protecció.

9.- PREGUNTES FREQÜENTS.

 1. Per què són importants les inspeccions de prevenció d’incendis?

– Les inspeccions són crucials per garantir la seguretat en edificacions i locals, identificant possibles riscos i assegurant el compliment de normatives.

 1. Quina és l’obligació respecte al projecte contra incendis?

– És obligatori comptar amb un projecte visible en edificis i urbanitzacions per facilitar l’evacuació i la sectorització de zones d’incendi.

 1. Què estableix el RIPCI sobre les inspeccions periòdiques?

– El RIPCI estableix l’obligatorietat d’inspeccions periòdiques realitzades per un Organisme de Control per garantir el correcte funcionament dels sistemes contra incendis.

 1. Quins aspectes abasten les inspeccions reglamentàries?

– Les inspeccions reglamentàries inclouen la revisió documental i la inspecció d’equips i sistemes de protecció contra incendis per assegurar el seu adequat manteniment i funcionament.

 1. Quina és la periodicitat de les inspeccions reglamentàries segons l’antiguitat de les instal·lacions?

– La periodicitat varia depenent de l’antiguitat de les instal·lacions, amb intervals que van des d’anuals fins a cada deu anys, segons l’estipulat en el RIPCI.

 1. Quins aspectes es revisen durant una inspecció reglamentària?

– Durant una inspecció reglamentària es verifiquen aspectes com la documentació relacionada amb el manteniment, la detecció d’alarmes d’incendis, l’abastament d’aigua contra incendis, entre d’altres.

10.- RESUM

Les inspeccions de prevenció d’incendis són un component essencial en la seguretat d’edificacions i locals, assegurant el compliment de normatives i la funcionalitat adequada dels sistemes de protecció contra incendis. Des de l’obligatorietat del projecte contra incendis fins a la implementació del RIPCI i les inspeccions periòdiques, aquestes mesures garanteixen la seguretat de les persones i la protecció dels béns.

 

CONSULTA AMB PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cast

Tel. 93 303 74 43

2024-05-08T17:23:21+02:00 Dimecres, 8 de maig de 2024|CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC|

INSPECCIONS I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS I LES SEVES INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES.

GARANTINT LA SEGURETAT.

La protecció passiva contra incendis és un component essencial en la seguretat de qualsevol estructura. Consisteix en l’ús de materials i tècniques dissenyades per retardar la propagació del foc i limitar el seu dany en cas d’un incendi. Per garantir la seva efectivitat, és crucial dur a terme inspeccions reglamentàries periòdiques que assegurin que tots els elements de protecció estiguin en òptimes condicions. A continuació, abordarem preguntes freqüents sobre aquest tema:

   1. Què és la protecció passiva contra incendis?

– Definició i funció.

   1. Quins són els elements de protecció passiva més comuns?

– Tipus de materials i tècniques utilitzades.

   1. Per què és important la protecció passiva contra incendis?

– Impacte en la seguretat de les persones i la propietat.

   1. Quines normatives regulen la protecció passiva contra incendis?

– Legislació i estàndards aplicables.

   1. Quin és el procés d’inspecció reglamentària?

– Passos a seguir i freqüència recomanada.

   1. Qui realitza les inspeccions reglamentàries?

– Professionals capacitats i certificats.

   1. Quins aspectes s’avaluen durant una inspecció reglamentària?

– Revisió de materials, sistemes de compartimentació, etc.

   1. Quines són les conseqüències de no complir amb les inspeccions reglamentàries?

– Riscos per a la seguretat i possibles sancions legals.

   1. Com es poden corregir les deficiències trobades durant una inspecció?

– Accions correctives i manteniment adequat.

   1. Quin paper juguen les empreses de protecció contra incendis en aquest procés?

– Assessorament, instal·lació i manteniment de sistemes de protecció.

La protecció passiva contra incendis i les inspeccions reglamentàries són aspectes fonamentals per garantir la seguretat en qualsevol edificació. Complir amb les normatives i mantenir els sistemes de protecció en òptimes condicions no només protegeix vides humanes, sinó també propietats i actius.

És responsabilitat de propietaris, administradors i autoritats competents assegurar que es duguin a terme inspeccions periòdiques i que es prenguin les mesures necessàries per corregir qualsevol deficiència detectada.

GARANTINT LA SEGURETAT: PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS I LES SEVES INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES.

La protecció passiva contra incendis és un component crucial en la seguretat de qualsevol edificació. Es refereix a l’ús de materials i tècniques dissenyades específicament per retardar la propagació del foc i reduir el seu impacte en cas d’un incendi.

Això inclou elements com parets tallafoc, portes resistents al foc, segelladors de penetracions, entre d’altres.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS?

La protecció passiva contra incendis juga un paper fonamental en la seguretat de les persones i la propietat.

En cas d’un incendi, aquests sistemes proporcionen temps addicional per a l’evacuació segura i limiten la propagació del foc, la qual cosa ajuda a minimitzar els danys a l’estructura i els seus continguts.

QUINS SÓN ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ PASSIVA MÉS COMUNS?

Els elements de protecció passiva inclouen materials com guixo, formigó, vidre resistent al foc i sistemes de segellament de juntes i penetracions.

A més, s’utilitzen portes i finestres resistents al foc, així com sistemes de compartimentació per dividir l’espai i evitar la propagació del foc.

QUINES NORMATIVES REGULEN LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS?

Hi ha normatives i estàndards específics que regulen la protecció passiva contra incendis, depenent del país i la regió.

Aquestes normatives estableixen requisits per a la instal·lació i manteniment de sistemes de protecció passiva, així com per a la realització d’inspeccions reglamentàries periòdiques.

COM ES DUU A TERME EL PROCÉS D’INSPECCIÓ REGLAMENTÀRIA?

El procés d’inspecció reglamentària implica la revisió detallada de tots els elements de protecció passiva contra incendis per garantir el seu correcte funcionament i compliment de les normatives.

Això inclou la inspecció de materials, sistemes de compartimentació, portes tallafoc, entre d’altres.

QUI REALITZA LES INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES?

Les inspeccions reglamentàries són dutes a terme per professionals capacitats i certificats en protecció contra incendis.

Aquests experts tenen el coneixement i l’experiència necessaris per identificar qualsevol deficiència en els sistemes de protecció passiva i recomanar les accions correctives adequades.

QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES DE NO COMPLIR AMB LES INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES?

L’incompliment de les inspeccions reglamentàries pot tenir greus conseqüències, incloent-hi riscos per a la seguretat de les persones i la propietat, així com possibles sancions legals i multes per part de les autoritats competents.

COM ES PODEN CORREGIR LES DEFICIÈNCIES TROBADES DURANT UNA INSPECCIÓ?

Les deficiències trobades durant una inspecció reglamentària s’han de corregir de manera oportuna i adequada.

Això pot implicar la reparació o reemplaçament de materials, la instal·lació de nous sistemes de protecció o la realització de modificacions en l’estructura per garantir el compliment de les normatives.

QUIN PAPER JUGUEN LES EMPRESES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN AQUEST PROCÉS?

Les empreses de protecció contra incendis exerceixen un paper fonamental en el procés d’inspecció i manteniment de sistemes de protecció passiva.

Ofereixen serveis d’assessorament, instal·lació i manteniment d’aquests sistemes, assegurant el seu correcte funcionament i compliment de les normatives aplicables.

En resum, la protecció passiva contra incendis i les inspeccions reglamentàries són aspectes vitals per garantir la seguretat en qualsevol edificació. Complir amb les normatives i mantenir els sistemes de protecció en òptimes condicions és essencial per protegir vides humanes i propietats en cas d’un incendi.

És responsabilitat de propietaris, administradors i autoritats competents assegurar el compliment d’aquestes mesures de seguretat.

 

CONSULTA AMB PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 93 303 74 43

2024-02-21T20:41:08+01:00 Dimecres, 21 de febrer de 2024|AÏLLAMENT, Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC|

COM CONSERVAR LES PORTES TALLAFOCS?

FUNCIÓ VITAL DE LES PORTES TALLAFOCS.

Les portes tallafocs, també conegudes com a portes resistents al foc (RF), exerceixen un paper fonamental en la protecció contra incendis en qualsevol estructura. El seu correcte funcionament i manteniment són essencials per garantir la seguretat de les persones i minimitzar els danys en cas d’ emergència.

 

   1. Introducció a les Portes Tallafocs.
    1. Importància en la prevenció d’ incendis.
   2. Funció de les Portes Tallafocs.
    1. Evitar la propagació del foc i facilitar evacuació.
   3. Característiques Clau.
    1. Materials, disseny i funcionament.
   4. Tipus de Portes Tallafocs.
    1. Descripció detallada de diferents tipus.
   5. Beneficis d’ Utilitzar-les.
    1. Avantatges en la seguretat i protecció.
   6. Manteniment Requerit.
    1. Importància del manteniment periòdic.
   7. Ubicacions Crucials per a la seva Instal·lació.
    1. Llocs obligatoris per col·locar les portes.
   8. Dubtes Comuns i Respostes sobre el seu Ús Correcte.
    1. Tancament amb clau i errors freqüents.
   9. Conclusió.
    1. Recapitulació de la importància de les portes tallafocs.

 

 LES PORTES TALLAFOCS: LA SEVA FUNCIÓ PROTECTORA.

 • Aquestes portes, implementades com a part de les mesures passives contra incendis, tenen com a objectiu principal evitar la propagació del foc en un edifici. En moments crítics, faciliten l’evacuació ràpida i segura de les persones presents al lloc. Fabricades amb materials que retarden la ràpida propagació del foc, aquestes portes són vitals per contenir i limitar l’impacte d’un incendi.

 CARACTERÍSTIQUES CLAU A CONSIDERAR.

 • Les portes tallafocs són majorment pivotants metàl·liques i han de complir certs estàndards per a la seva eficàcia. S’ han de tancar automàticament després de cada obertura i permetre una fàcil obertura durant situacions d’ emergència. A més, en el seu disseny, han de resistir altes temperatures a la cara exposada al foc i actuar com a aïllant a la cara oposada.

 DIVERSITAT DE TIPUS DE PORTES TALLAFOCS.

 • Existeixen diversos tipus de portes tallafocs, des de les de fulla fins a les corredisses, cadascuna amb les seves característiques i aplicacions específiques. Les de fulla, les guies, les corredisses i altres variants estan dissenyades per adaptar-se a diversos espais i necessitats estructurals.

 BENEFICIS I AVANTATGES DE LA SEVA IMPLEMENTACIÓ.

 • L’ús de portes tallafocs aporta múltiples beneficis, des de retardar la propagació del foc fins a facilitar l’evacuació i minimitzar danys econòmics en cas d’un incendi. A més, aquestes portes estan disponibles en una àmplia gamma de dissenys que s’adapten a diferents ambients.

 MANTENIMENT PER GARANTIR L’ EFICÀCIA.

 • El manteniment periòdic és essencial per assegurar el correcte funcionament de les portes tallafocs. Es requereixen inspeccions regulars per verificar les juntes d’ estanquitat, els punts de tancament i altres elements que garanteixin la seva operativitat durant una emergència.

 UBICACIONS CRUCIALS I DUBTES FREQÜENTS.

 • Les portes tallafocs s’han d’instal·lar en àrees estratègiques, com sortides d’escapament i zones d’alt risc. A més, s’aborden dubtes comuns sobre el seu tancament amb clau i errors freqüents que comprometen la seva funció de seguretat.

FAQs

    • Són obligatòries les portes tallafocs?
     • Sí, la seva instal·lació és obligatòria en sortides d’escapament i altres llocs específics.
    • Quin tipus de manteniment requereixen?
     • Es requereixen inspeccions periòdiques de juntes i punts de tancament per garantir-ne el funcionament.
    • Poden les portes tallafocs romandre obertes?
     • No, han de romandre tancades per a la seva efectivitat en cas d’ incendi.
    • Com saber si una porta és tallafocs?
     • Les portes tallafocs solen tenir etiquetes o certificacions que les identifiquen com a tals.
    • Què passa si no es fa manteniment a aquestes portes?
     • El mal funcionament podria comprometre la seva eficàcia en cas d’ un incendi.

 CONCLUSIÓ.

Les portes tallafocs són elements vitals en la protecció contra incendis. El seu correcte ús, manteniment i comprensió de la seva funció són fonamentals per preservar la seguretat en tot tipus d’ edificacions.

Per a aquells preocupats per la seguretat i la prevenció d’incendis, les portes tallafocs són elements essencials que poden salvar vides i protegir propietats.

 

INFORMA’T AMB PROFESSIONALS.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 93 303 74 43

2024-01-09T13:09:28+01:00 Dimarts, 9 de gener de 2024|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC|

SOLUCIONS PER A LA PROTECCIÓ PASSIVA AL FOC.

La protecció passiva al foc és un sistema de prevenció compost per materials o productes amb capacitats ignífugues o certa resistència a altes temperatures amb els quals es busca frenar el deteriorament de l’ edifici durant el desenvolupament d’ un incendi.

PROTECCIÓ PASSIVA AL FOC:

PLAQUES I PANELLS:

Plaques de guix especialment additivades amb fibra de vidre, d’ altes prestacions enfront del foc.

1.   KNAUF PLACA CORTAFUEGO DF.

  • Composta per ànima de guió barrejada amb fibres de vidre de 3 a 30 mm.( 0.2% del seu pes) i cares revestides amb làmina de cartró. Fàcilment identificable per la seva cara aparent de color rosat i cara oculta de color crema. Bon aïllament tèrmic.

2.   KNAUF PLACA DIAMANT DFH1IR.

  • Amb una ànima de guix  i amb fibra de vidre i cares vestides amb làmina de cartró. Fàcilment identificable per la seva cara aparent de color blau clar, la placa Knauf Diamant es caracteritza per integrar en una sola placa les qualitats de la placa Knauf Acustik, tallafoc, impregnada i alta duresa.

3.   PROMAT PLACA PROMATECT-AD.

  • Placa lleugera de silicat càlcic de gran format, incombustible, autoportant, monolítica, resistent a la humitat i estable dimensionalment.

4.   PROMAT PLACA PROMATECT-100.

  • Placa de silicat càlcic reforçat i integrat en matriu mineral, de gran format, incombustible, autoportant, monolítica i estable dimensionalment.

5.   PROMAT PLACA PROMATECT-H.

  • Placa de silicat càlcic de gran format, incombustible, autoportant, monolítica i estable dimensionalment.

6.   PROMAT PLACA PROMATECT-L500.

  • Placa lleugera de silicat càlcic de gran format, incombustible, autoportant, monolítica i estable dimensionalment.

7.   PROMAT PLACA PROMATECT-LS.

  • Placa lleugera de silicat càlcic de gran format, incombustible, autoportant, monolítica i estable dimensionalment.

8.   PROMAT PLACA PROMATECT-L.

  • Placa lleugera de silicat càlcic de gran format, incombustible, autoportant, monolítica i estable dimensionalment.

9.   PERLITA I VERMICULITA PANEL PASSIVETEC FRM 30.

  • Plafons fabricats en base magnesi, fibres reforçades i altres materials refractaris. Els panells són d’ ús interior, s’ empren per a la protecció passiva contra incendis en conductes de ventilació, conductes d’ extracció de fums i túnels. A més, aquest sistema aporta un bon aïllament tèrmic.

MORTERS I PINTURES

Morters de projecció per a la protecció passiva d’ elements constructius de l’ edifici, com estructures metàl·liques i formigó, paraments de diferent tipologia, conductes de xapa, etc.

1.   KNAUF VERMIPLASTER.

  • Morter en pols de gra fi, fabricat sobre una base de sulfat càlcic que ha estat alleugerit amb minerals expandits i formulat amb diversos additius per millorar l’ aplicació i les seves prestacions.

2.   PROMAT PROMASPRAY F250.

  • Revestiment projectable fibrós, fabricat en base a fibres minerals, lligants hidràulics inorgànics i additius, per a protecció contra incendis.

3.   PROMAT PROMAPAINT SC3.

  • Pintura intumescent a l’ aigua d’ altes prestacions per a protecció d’ estructures metàl·liques, formulada a base de copolímers acrílics per a protecció d’ estructures metàl·liques tant amb perfils en I i H com per a perfils buits.

4.   PROMAT PROMAPAINT SC4.

  • Pintura intumescent mono component, a l’ aigua i exempta de fibres, formulada a base de copolímers acrílics per a protecció d’ estructures metàl·liques tant amb perfils en I i H com per a perfils buits.

5.   PERLITA I VERMICULITA PERLIFOC.

  • Morter en base guió, destinat a la protecció passiva contra incendis d’ elements estructurals, compartimentació i en conductes de ventilació. També té propietats d’ aïllament tèrmic i acústic.

6.   PERLITA I VERMICULITA PERLIFOC HP.

  • Morter en base guió, destinat a la protecció passiva contra incendis en elements estructurals. Presenta una baixa densitat a causa de l’ ús de noves càrregues lleugeres, convertint-lo en un morter d’ alt rendiment i altes prestacions. A més, té propietats d’aïllament tèrmic.

7.   PERLITA I VERMICULITA PERLIWOOL.

  • Morter en base llana de roca, destinat a la protecció passiva contra incendis en elements estructurals i de compartimentació. A més, té propietats termo-resistents i acústiques, sent especialment adequat per a l’ aïllament tèrmic, l’ absorció i l’ aïllament acústic.

8.   PERLITA I VERMICULITA FIREFILM A6.

  • Pintura intumescent base aigua, blanca, de baix gruix destinada a la protecció passiva contra incendis d’ estructures metàl·liques d’ interior o semi exposades.

9.   PERLITA I VERMICULITA CHARFLAME.

  • Pintura intumescent en base aigua, d’un sol component i sense APEO, destinada al revestiment dels elements estructurals d’acer (seccions obertes i seccions oques) en condicions d’interior o semi exposició.

SISTEMES DE SEGELLAMENT

Pastes de juntes, saquets, massilles, escumes, collarins i altres solucions per al segellament de juntes i de penetracions en els passos de les instal·lacions a través de les compartimentacions d’incendis.

 1. PERLITA I VERMICULITA FR COLLAR.

  1. Collarí intumescent compost per una carcassa d’acer circular que es divideix en dos per ajustar-se al voltant dels passos d’instal·lacions per mitjà d’un sistema simple de “bloqueig lliscant”. La carcassa d’acer conté un material reactiu a base de grafit que reacciona quan s’exposa a la calor, tancant les obertures deixades pel material combustible de la instal·lació.
 2. PERLITA I VERMICULITA FR ACRYLIC.

  1. Massilla dissenyada per evitar la propagació del foc i el fum a través de juntes i obertures en parets i forjats (incloses les obertures creades al voltant del pas d’instal·lacions de servei). També disposa de propietats acústiques.
 3. PERLITA I VERMICULITA FR GRAPHITE.

  1. Massilla dissenyada per evitar la propagació del foc i el fum a través de parets i forjats produïda pel pas d’instal·lacions de servei.
 4. PERLITA I VERMICULITA SACS INTUMESCENTS FB760.

  1. Fets de material compost en base intumescent, protegit per una bossa de tela resistent a l’ aigua i de gran durabilitat. Estan dissenyats perquè, en cas d’incendi, el sac evita el pas de foc i fum mitjançant el tancament del buit o compartiment de la paret per on passen els diferents serveis.
 5. PERLITA I VERMICULITA FR PUTTY CORD.

  1. Segellador resistent al foc i al so, fàcil d’ aplicar, que se subministra com a massilla conformable. El cordó és manejable i reutilitzable gràcies a les seves propietats. Se subministren en cordons emmotllables preformats que són autoadhesius a pressió; no necessiten omplir l’espai a la profunditat requerida.
 6. PERLITA I VERMICULITA FR DAMPER.

  1. Comporta tallafoc per a protecció de conductes de ventilació. Estructura d’ acer que conté lames horitzontals d’ acer tractades amb grafit d’ expansió tèrmica que tanca tot el buit del conducte en cas d’ incendi.
 7. PERLITA I VERMICULITA REIXETES TALLAFOCS.

  1. La reixeta de ventilació resistent al foc permet la lliure circulació d’ aire a temperatura ambient a través d’ elements de construcció previstos per a la resistència al foc. Quan les reixetes són sotmeses al foc, aquestes es fiquen amb l’efecte de la calor impedint així el pas de flames i fums.
 8. PERLITA I VERMICULITA FR FOAM.

  1. Escuma de poliuretà mono component, que endureix per l’ absorció d’ humitat. Té una excel·lent adhesió a la majoria dels materials utilitzats en la construcció, amb una excel·lent durabilitat durant el servei un cop endurit. El producte també té excel·lents propietats tèrmiques (0,0354 W/MK).
 9. PERLITA I VERMICULITA FR COATING.

  1. Segellador ablatiu per protegir fibres minerals en segellament de pas d’instal·lacions i juntes lineals. Dissenyat per millorar, segellar i protegir les fibres minerals contra incendis. Es basa en un sistema d’UN polímer durador amb farcits inerts, retardants de foc no halogenats i un conservant per resistir l’atac microbià. S’ aplica mitjançant polvorització directa sobre els panells minerals.
 10. PROMAT PROMASTOP UCE.

  1. Collar intumescent modular en banda contínua per al segellament de pas de canonades combustibles (PVC).
 11. PROMAT PROMASTOP-S I PROMASTOP-L.

  1. Sistema de segellament d’ instal·lacions de cables idoni per quan es preveu reinstal·lacions freqüents o per realitzar segellats provisionals en obra.

REGISTRES I PORTES

Per tancar el pas del foc i evitar la seva propagació cap a àrees contigües. S’ inclouen les portes tallafocs i els tancaments.

1.   KNAUF TRAMPILLA CORTAFUEGO TEC.

  • Trapa especial amb resistència al foc EI60, EI90 i EI120. Per ser instal·lades en sistemes de sostres suspesos amb PYL, mantenint la mateixa protecció al foc del sistema i garantint la integritat en el seu conjunt. Seguretat i protecció en un únic producte.

2.   KNAUF TRAMPILLA CORTAFUEGO TRAS.

  • Trapa especial per a sistemes de trasdossat amb resistència al foc EI60, EI90 i EI120. Compostes per placa de guix laminat de gruix variable que garanteix la mateixa protecció del sistema instal·lat. Seguretat i protecció en un únic producte.

3.   PORTA TALLAFOCS.

  • La porta Rever és la solució tallafocs ideal per complir les normatives establertes en prevenció d’incendis, assegurant la millor qualitat al millor preu. Complementant la seva funcionalitat consta d’ un marc reversible i presenta un acabat RAL 7035 que la converteix en una porta versàtil en qualsevol entorn arquitectònic.

4.   REGISTRES ESPECIALS METÀL·LICS.

  • Responen a les demandes plantejades pels nous conceptes, tant de qualitat i de resistència al foc, com funcional i estètica. Ofereix una única solució pràctica per a qualsevol tipus d’instal·lació: gas, electricitat, aigua, telecomunicacions, etc.

Trobarà tots aquests productes al web de PLB Distribucions.

 

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ:

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 933 037 443

2023-11-09T13:09:33+01:00 Dijous, 9 de novembre de 2023|AÏLLAMENT, Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC|

PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIÓ D’INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS.

PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS I LES SEVES INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES.

Inspeccions de Prevenció dIncendis: Garantint la Seguretat en Edificacions i Locals.

 1. Obligació i Utilitat del Projecte contra Incendis: Un Enfocament a la Visibilitat i l’Evacuació.
 2. Implementació del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI): Normatives i obligacions.
 3. Disseny, Instal·lació i Manteniment de Sistemes de Protecció Activa: Adaptació a l’Evolució Tècnica i Normativa.
 4. Inspeccions de Seguretat i la seva Varietat: Detectant Perills per Prevenir Accidents
 5. Organismes de control autoritzats i els paràmetres per a inspeccions periòdiques reglamentàries.
 6. Abast i Procés de les Inspeccions Reglamentàries: Documentació i revisió d’equips i sistemes.
 7. Compliment i garantia: mantenint l’eficàcia de les instal·lacions de protecció contra incendis.

PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIONS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS

INTRODUCCIÓ.

 • protecció passiva
 • protecció passiva

Les inspeccions de prevenció dincendis tenen un paper crucial en la supervisió de llicències docupació i funcionament, abastant inspeccions de comprovació, inspeccions dofici i aquelles dirigides a locals i edificacions amb irregularitats en les seves mesures de prevenció dincendis.

PROTECCIÓ PASSIVA: L’OBLIGATORIETAT DEL PROJECTE CONTRA INCENDIS.

Obligació de Projecte Visible.

El projecte contra incendis ha d’estar accessible a totes les persones a edificis o urbanitzacions. Tot i que no és obligatori per a habitatges, esdevé essencial en àrees comunes per a la sectorització de zones d’incendi i la identificació de rutes d’evacuació.

PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIONS CONTRA INCENDIS SEGONS EL RIPCI.

Implementació del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

El 12 de juny del 2017 es va introduir el nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) a través del Reial Decret 513/2017. Aquest va reemplaçar el RD 1942/1993 i estableix directrius tècniques per a sistemes de protecció activa contra incendis, així com criteris per a la seva instal·lació, manteniment i inspeccions regulars.

Obligació d’inspeccions per un organisme de control.

El RIPCI introdueix l’obligatorietat que un Organisme de Control (OC) faci inspeccions periòdiques. Fins aleshores, només s’esmentaven al RD2267/2004 per a Establiments Industrials i en casos com la Comunitat de Madrid.

PROTECCIÓ PASSIVA: ASPECTES EN DISSENY, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS
Actualització necessària en reglamentació.

Tot i que l’anterior Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 1942/1993) abordava disseny, instal·lació i manteniment de sistemes actius contra incendis, l’evolució tècnica i la normativa requereix revisar i actualitzar els requisits.

Compliment Normatiu.

El Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RD 2267/2004) i el Codi tècnic de l’edificació (CTE) estableixen condicions per a disseny, execució, funcionament i manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Necessitat de condicions eficaces.

El RIPCI, aprovat al Reial Decret 513/2017, es divideix en dues parts i tres annexos, establint condicions per a disseny, instal·lació i manteniment d’equips i sistemes de protecció contra incendis, juntament amb requisits per a empreses mantenidores i les inspeccions periòdiques obligatòries.

PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIONS I LA SEVA VARIETAT.
Natura d’Inspeccions de Seguretat

Les inspeccions de seguretat són processos administratius que identifiquen perills potencials en condicions físiques i tasques, tant per errors tècnics com humans.

Necessitat d’organismes de control autoritzats.

El RD 513/2017 suggereix contractar un organisme de control autoritzat per a inspeccions periòdiques reglamentàries en establiments dins del seu àmbit. Això és aplicable a usos administratius, docents, comercials, públics i altres.

Criteris per a Inspeccions.

Les instal·lacions s’han de sotmetre a inspeccions periòdiques reglamentàries segons la seva antiguitat:

 • Més de 20 anys: en un any
 • 15 a 20 anys: en dos anys
 • 10 a 15 anys: en tres anys
 • Legalitzades després de desembre del 2007: als 10 anys i després cada 10 anys.

ABAST D’INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES.
Revisió Documental.

 1. Verificació d’antiguitat de la instal·lació.
 2. Contracte de manteniment amb empresa habilitada.
 3. Actes de manteniment dels sistemes dels darrers 5 anys.
 4. Inspecció d’equips i sistemes.
 5. Detecció i alarma dincendis.
 6. Abastament d’aigua contra incendis.
 7. Hidrants i boques dʻincendi equipades.
 8. Sistemes fixos d’extinció, incloent ruixadors, agents gasosos, aerosols condensats, aigua nebulitzada i pols.
 9. Sistemes de control de fums i calor.
 10. Mantes ignífugues.
 11. Enllumenat d’emergència.
 12. Sistemes de senyalització luminiscent.

CONCLUSIÓ.

Les inspeccions de prevenció dincendis són vitals per assegurar la seguretat en edificacions i locals. El RIPCI estableix pautes per al disseny, instal·lació i manteniment de sistemes actius contra incendis, juntament amb requeriments per a inspeccions regulars i documents necessaris. Les inspeccions són variades i s’han de fer d’acord amb l’antiguitat de les instal·lacions, amb una àmplia gamma de sistemes de protecció.

CONTACTE Y MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T21:45:13+02:00 Dijous, 4 de maig de 2023|Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC|

COM S’HAN DE MANTENIR LES PORTES TALLAFOCS?

PORTES TALLAFOCS: SEGURETAT I PROTECCIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ.

UNA VISTADA DETALLADA A LES CARACTERÍSTIQUES, FUNCIONS I AVANTATGES DE LES PORTES TALLAFOCS EN LA PREVENCIÓ D’INCENDIS.

LES PORTES TALLAFOCS SÓN ELEMENTS ESSENCIALS EN LA CONSTRUCCIÓ.

Creen sectors d’incendi i proporcionen protecció durant un període determinat, permetent que les persones i els béns tinguin més temps per estar segurs i permetent la intervenció dels equips de rescat. Estan dissenyades per resistir el foc i la calor durant un temps específic, cosa que ajuda a evitar la propagació del foc a altres àrees de l’edifici.

Aquestes portes estan fetes de materials resistents al foc, com acer i llana de roca, i el disseny especial inclou un mecanisme de tancament automàtic a través d’un tancaportes, que garanteix que la porta romangui tancada en tot moment per prevenir la propagació del foc i el fum.

Les portes tallafocs són àmpliament utilitzades en diversos sectors, especialment en edificacions amb alta afluència de persones com a hospitals, centres comercials i hotels. També poden ser emprades per empreses que es dediquen a la fabricació i instal·lació de portes automàtiques.

Aquestes portes ofereixen diversos avantatges, entre ells:

 • Protecció contra incendis: El principal avantatge de les portes tallafocs és la seva capacitat per proporcionar protecció contra incendis en crear sectors segurs i evitar la propagació del foc.
 • Seguretat: El disseny robust i resistent també les fa més difícils d’obrir en cas d’intents de robatori, cosa que contribueix a la seguretat de l’edifici.
 • Reducció de riscos: En crear sectors d’incendi, aquestes portes redueixen els riscos i els danys en cas d’un incendi, donant més temps per evacuar i controlar la situació.
 • Compliment normatiu: L’ús de portes tallafocs és obligatori en molts codis de construcció i regulacions de seguretat, cosa que assegura el compliment normatiu.

En resum, les portes tallafocs tenen un paper crucial en la seguretat dels edificis i de les persones en cas d’un incendi. Estan dissenyades per resistir la calor i el foc durant un període de temps determinat, cosa que permet l’evacuació segura i la intervenció dels bombers. El seu ús és essencial en edificis públics i comercials per protegir les persones i els béns dels perills del foc.

CARACTERÍSTIQUES I DISSENY:

 • – Les portes tallafocs estan dissenyades per resistir el foc i la calor durant un temps específic, que es mesura en minuts. Aquesta resistència s’anomena classificació EI (resistència al foc i integritat).
 • – L’estructura d’aquestes portes generalment està composta per dues xapes d’acer a l’exterior ia l’interior, amb un nucli aïllant que sol ser de llana de roca o altres materials resistents al foc.
 • – La instal·lació de les portes tallafocs es realitza en sectors estratègics dels edificis per limitar la propagació del foc. Aquests sectors es coneixen com a compartimentació, i les portes juguen un paper clau en la seva efectivitat.

FUNCIONAMENT.

 • – La funció principal de les portes tallafocs és prevenir la propagació del foc i el fum duna zona a una altra en un edifici. En cas d’incendi, aquestes portes es tanquen automàticament per evitar que el foc es propagui més enllà del sector compromès.
 • – Els tancaportes són accessoris essencials a les portes tallafocs, ja que asseguren que les portes es tanquin de forma automàtica després d’obrir-les. Això és fonamental per al correcte funcionament.

NORMATIVES I REGULACIONS:

– Les portes tallafocs han de complir normatives i regulacions específiques de seguretat contra incendis. Aquestes regulacions varien segons el país i poden incloure normes sobre la resistència al foc, la instal·lació de tancaportes i la classificació de les portes.
– Els requisits normatius també s’apliquen a la fabricació, instal·lació i manteniment de les portes tallafocs.

APLICACIONS I SECTORS D’ÚS:

– Aquestes portes sutilitzen en una varietat dedificis i espais, incloent hospitals, escoles, hotels, centres comercials, oficines i edificis residencials.
– Són especialment crucials en edificacions amb una alta densitat d’ocupants, on l’evacuació segura és essencial.
– Les portes tallafocs també s’utilitzen en indústries com l’automotriu i la manufacturera, on cal protegir àrees específiques.

AVANTATGES:

 • – Proporcionen seguretat i protecció contra incendis en limitar la propagació del foc.
 • – Contribueixen a la compartimentació i al control d’incendis, cosa que facilita l’evacuació segura i la intervenció dels bombers.
 • – Són resistents i duradores, cosa que en garanteix l’efectivitat en situacions d’emergència.
 • – Compleixen amb regulacions i normatives de seguretat contra incendis.

CONCLUSIONS:

Les portes tallafocs són components essencials en la protecció contra incendis a edificis i espais on la seguretat de les persones i els béns és primordial. El disseny i el funcionament estan dissenyats per limitar la propagació del foc i permetre una evacuació segura. Aquestes portes, juntament amb altres sistemes de seguretat contra incendis, tenen un paper vital en la construcció d’edificis segurs i resistents a incendis.

CONSULTA PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43.

2023-09-19T12:38:24+02:00 Dijous, 6 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC, TABIQUERIA SECA|

QUÈ ÉS LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS?

PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS: RETARDANTS DE FLAMA I SEGURETAT EN EL TREBALL

APLICACIÓ, FUNCIONAMENT I CONSIDERACIONS CLAU

INTRODUCCIÓ:
La seguretat a la feina és una prioritat ineludible, i la protecció passiva contra incendis juga un paper crucial en aquest aspecte. Els retardants de flama són eines essencials per millorar les condicions laborals i elevar els nivells de seguretat. En aquest article, explorem com funcionen aquests retardants, com s’apliquen i les consideracions necessàries per implementar-les efectivament.

OBJECTIUS DE LA PROTECCIÓ PASSIVA:

Prioritat a la Seguretat i Salut Laboral.

El propòsit fonamental de la protecció passiva contra incendis és millorar les condicions laborals i elevar la seguretat i la salut dels treballadors. Per assolir aquests objectius, és essencial considerar diversos aspectes clau:

 • Establiment de requisits i condicions en cas dincendi.
 • Definició de làmbit dacció i anàlisi de riscos dincendi.
 • Selecció i aplicació de mesures de protecció contra incendis.
 • Coneixement de la reglamentació aplicable a cada context.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROTECCIÓ PASSIVA:

Fonamentant la Resistència al Foc.

La protecció passiva contra incendis busca assegurar que els espais puguin resistir un incendi, tant prevenint-ne l’inici com controlant-ne la propagació. Algunes consideracions clau en aquesta àrea inclouen:

 • Prevenció de linici dincendis a través de disseny i separació.
 • Adopció de mesures per evitar la propagació del foc.
 • Instal·lació de sistemes de detecció i extinció adequats.
 • Sectorització efectiva i elecció de materials constructius resistents al foc.
 • Garantia d’evacuació segura i salvaguarda de l’operativitat de l’establiment.

RETARDANTS DE TRUCA EN PROTECCIÓ PASSIVA:

Defensant contra el Foc.

Els retardants de flama són un component essencial de la protecció passiva contra incendis. S’apliquen en diversos materials per reduir-ne la inflamabilitat i prevenir la propagació del foc. Hi ha diversos tipus de retardants, cadascun amb la seva funció i mecanisme d’acció:

 • Retardants halogenats: Contenen clor o brom, reduint la velocitat de combustió.
 • Retardants inorgànics: Absorbeixen calor i alliberen gasos no inflamables.
 • Retardants a base de fòsfor: Reaccionen amb el foc per formar una capa resistent.
 • Recobriments intumescents: Expansió per formar una capa aïllant a la calor.

APLICACIÓ I MÈTODES DE TRACTAMENT:

El Camí cap a la Seguretat.

Els retardants de flama s’apliquen de diferents maneres segons el material i el context. Alguns mètodes inclouen:

 • Impregnació: Saturació amb retardant, adequat per a tèxtils i fustes.
 • Recobriment: Aplicació a la fabricació del producte o en superfícies.
 • Reacció química: Procés industrial de combinació entre material i retardant.

CONSIDERACIONS I ELECCIÓ ADEQUADA:

Balancejant Efectivitat i Seguretat.

L’elecció del retardant de flama adequat depèn de múltiples factors, com ara la durabilitat del material, el tipus de substrat i els requeriments específics. És essencial considerar els estàndards de seguretat, l’efectivitat i els possibles efectes secundaris en seleccionar un retardant.

CONCLUSIÓ:

Garantint la protecció en el treball.

Els retardants de flama són essencials per enfortir la protecció passiva contra incendis i millorar la seguretat laboral. La seva capacitat per reduir la propagació del foc i prevenir danys estructurals i personals els converteix en una eina inavaluable en la gestió de riscos. En triar i aplicar adequadament els retardants de flama, es contribueix significativament a un entorn laboral més segur i protegit contra incendis.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

2023-09-19T13:32:30+02:00 Dimarts, 28 de febrer de 2023|AÏLLAMENT, Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC|