INSPECCIONS PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS.

/, Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC/INSPECCIONS PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS.

GESTIÓ INTEGRAL DE SEGURETAT PREVENCIÓ D’INCENDIS.

OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS PER A MITIGACIÓ DE RISCOS.

 • AVALUACIÓ DE RISCOS I PROTOCOLS D’INSPECCIÓ.

 • NORMATIVES I COMPLIMENT EN PREVENCIÓ D’INCENDIS.

 • CAPACITACIÓ I CONSCIENCIACIÓ EN SEGURETAT CONTRA INCENDIS.

ÍNDEX GENERAL

 1. Introducció.
  1. Protecció passiva.
 2. Protecció passiva: l’obligatorietat del projecte contra incendis.
  1. Obligació de projecte visible.
 3. Protecció passiva: inspeccions contra incendis segons el ripci.
  1. Implementació del reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.
  2. Obligació d’inspeccions per un organisme de control.
 4. Protecció passiva: aspectes en disseny, instal·lació i manteniment de sistemes de protecció activa contra incendis.
  1. Actualització necessària en reglamentació.
  2. Compliment normatiu.
  3. Necessitat de condicions eficaces.
 5. Protecció passiva: inspeccions i la seva varietat.
  1. Naturalesa d’inspeccions de seguretat.
  2. Necessitat d’organismes de control autoritzats.
  3. Criteris per a inspeccions.
 6. Abast d’inspeccions reglamentàries.
  1. Revisió documental.
  2. Inspecció d’equips i sistemes.
 7. Conclusió.
 8. Preguntes freqüents

 

1.- INTRODUCCIÓ.

Les inspeccions de prevenció d’incendis exerceixen un paper crucial en la supervisió de llicències d’ocupació i funcionament, abastant inspeccions de comprovació, inspeccions d’ofici i aquelles dirigides a locals i edificacions amb irregularitats en les seves mesures de prevenció d’incendis.

2.- PROTECCIÓ PASSIVA: L’OBLIGATORIETAT DEL PROJECTE CONTRA INCENDIS.

 • Obligació de Projecte Visible.
  • El projecte contra incendis ha d’estar accessible a totes les persones en edificis o urbanitzacions. Tot i que no és obligatori per a habitatges, es torna essencial en àrees comunes per a la sectorització de zones d’incendi i la identificació de rutes d’evacuació.

3.- PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIONS CONTRA INCENDIS SEGONS EL RIPCI.

 • Implementació del Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.
  • El 12 de juny de 2017 es va introduir el nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) a través del Reial Decret 513/2017. Aquest va reemplaçar el RD 1942/1993 i estableix directrius tècniques per a sistemes de protecció activa contra incendis, així com criteris per a la seva instal·lació, manteniment i inspeccions regulars.
 • Obligació d’Inspeccions per un Organisme de Control.
  • El RIPCI introdueix l’obligatorietat que un Organisme de Control (OC) realitzi inspeccions periòdiques. Fins aleshores, només s’esmentaven en el RD2267/2004 per a Establiments Industrials i en casos com la Comunitat de Madrid.

4.- PROTECCIÓ PASSIVA: ASPECTES EN DISSENY, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS

 • Actualització Necessària en Reglamentació.
  • Tot i que l’anterior Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 1942/1993) abordava disseny, instal·lació i manteniment de sistemes actius contra incendis, l’evolució tècnica i normativa requereix revisar i actualitzar els requisits.
 • Compliment Normatiu.
  • El Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RD 2267/2004) i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableixen condicions per a disseny, execució, funcionament i manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis.
 • Necessitat de Condicions Eficaces.
  • El RIPCI, aprovat en el Reial decret 513/2017, es divideix en dues parts i tres annexos, establint condicions per a disseny, instal·lació i manteniment d’equips i sistemes de protecció contra incendis, juntament amb requisits per a empreses mantenidores i les inspeccions periòdiques obligatòries.

5.- PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIONS I LA SEVA VARIETAT.

 • Naturalesa d’Inspeccions de Seguretat.
  • Les inspeccions de seguretat són processos administratius que identifiquen perills potencials en condicions físiques i tasques, tant per fallades tècniques com humanes.
 • Necessitat d’Organismes de Control Autoritzats.
  • El RD 513/2017 suggereix contractar un Organisme de Control Autoritzat per a inspeccions periòdiques reglamentàries en establiments dins del seu àmbit. Això és aplicable a usos administratius, docents, comercials, públics i altres.
 • Criteris per a Inspeccions.
  • Les instal·lacions s’han de sotmetre a inspeccions periòdiques reglamentàries segons la seva antiguitat:
   • Més de 20 anys: en un any
   • 15 a 20 anys: en dos anys
   • 10 a 15 anys: en tres anys
   • Legalitzades després de desembre de 2007: als 10 anys i després cada 10 anys.

6.- ABAST D’INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES.

Revisió Documental.

 • Verificació d’antiguitat de la instal·lació.
 • Contracte de manteniment amb empresa habilitada.
 • Actes de manteniment dels sistemes dels últims 5 anys.
 • Inspecció d’Equips i Sistemes.
 • Detecció i alarma d’incendis.
 • Abastament d’aigua contra incendis.
 • Hidrants i boques d’incendi equipades.
 • Sistemes fixos d’extinció, incloent-hi ruixadors, agents gasosos, aerosols condensats, aigua nebulitzada i pols.
 • Sistemes de control de fums i calor.
 • Mantes ignífugues.
 • Enllumenat d’emergència.
 • Sistemes de senyalització luminescent.

7.- GLOSARIO.

 • Protecció Passiva: Mesures implementades en l’estructura i disseny d’edificacions per prevenir la propagació del foc, com la sectorització de zones d’incendi i la instal·lació de materials resistents al foc.
 • RIPCI (Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis): Normativa que estableix les directrius tècniques i els requisits per al disseny, instal·lació i manteniment de sistemes de protecció activa contra incendis a Espanya.
 • Organisme de Control: Entitat autoritzada encarregada de realitzar inspeccions periòdiques per verificar el compliment de normatives i regulacions en matèria de seguretat contra incendis.
 • Inspeccions Reglamentàries: Avaluacions periòdiques realitzades per assegurar el correcte funcionament i manteniment dels sistemes de protecció contra incendis, conforme a les normatives vigents.
 • Evacuació: Procés organitzat i segur per desallotjar persones d’un edifici o àrea en cas d’emergència, com un incendi, garantint la seva seguretat i benestar.
 • Inspeccions de Prevenció d’Incendis: Garantint la Seguretat en Edificacions i Locals.
 • Obligació i Utilitat del Projecte contra Incendis: Un Enfocament en la Visibilitat i l’Evacuació.
 • Implementació del Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI): Normatives i Obligacions.
 • Disseny, Instal·lació i Manteniment de Sistemes de Protecció Activa: Adaptació a l’Evolució Tècnica i Normativa.
 • Inspeccions de Seguretat i la seva Varietat: Detectant Perills per Prevenir Accidents
 • Organismes de Control Autoritzats i els Paràmetres per a Inspeccions Periòdiques Reglamentàries.
 • Abast i Procés de les Inspeccions Reglamentàries: Documentació i Revisió d’Equips i Sistemes.
 • Compliment i Garantia: Mantenint l’Eficàcia de les Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.

8.- CONCLUSIÓ.

Les inspeccions de prevenció d’incendis són vitals per assegurar la seguretat en edificacions i locals. El RIPCI estableix pautes per al disseny, instal·lació i manteniment de sistemes actius contra incendis, juntament amb requeriments per a inspeccions regulars i documents necessaris. Les inspeccions són variades i s’han de realitzar d’acord amb l’antiguitat de les instal·lacions, abastant una àmplia gamma de sistemes de protecció.

9.- PREGUNTES FREQÜENTS.

 1. Per què són importants les inspeccions de prevenció d’incendis?

– Les inspeccions són crucials per garantir la seguretat en edificacions i locals, identificant possibles riscos i assegurant el compliment de normatives.

 1. Quina és l’obligació respecte al projecte contra incendis?

– És obligatori comptar amb un projecte visible en edificis i urbanitzacions per facilitar l’evacuació i la sectorització de zones d’incendi.

 1. Què estableix el RIPCI sobre les inspeccions periòdiques?

– El RIPCI estableix l’obligatorietat d’inspeccions periòdiques realitzades per un Organisme de Control per garantir el correcte funcionament dels sistemes contra incendis.

 1. Quins aspectes abasten les inspeccions reglamentàries?

– Les inspeccions reglamentàries inclouen la revisió documental i la inspecció d’equips i sistemes de protecció contra incendis per assegurar el seu adequat manteniment i funcionament.

 1. Quina és la periodicitat de les inspeccions reglamentàries segons l’antiguitat de les instal·lacions?

– La periodicitat varia depenent de l’antiguitat de les instal·lacions, amb intervals que van des d’anuals fins a cada deu anys, segons l’estipulat en el RIPCI.

 1. Quins aspectes es revisen durant una inspecció reglamentària?

– Durant una inspecció reglamentària es verifiquen aspectes com la documentació relacionada amb el manteniment, la detecció d’alarmes d’incendis, l’abastament d’aigua contra incendis, entre d’altres.

10.- RESUM

Les inspeccions de prevenció d’incendis són un component essencial en la seguretat d’edificacions i locals, assegurant el compliment de normatives i la funcionalitat adequada dels sistemes de protecció contra incendis. Des de l’obligatorietat del projecte contra incendis fins a la implementació del RIPCI i les inspeccions periòdiques, aquestes mesures garanteixen la seguretat de les persones i la protecció dels béns.

 

CONSULTA AMB PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cast

Tel. 93 303 74 43

2024-05-08T17:23:21+02:00 Dimecres, 8 de maig de 2024|CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC|