ENVANS EN SEC: DIRECTRIUS I PROCEDIMENTS.

/, Noticies, TABIQUERIA SECA/ENVANS EN SEC: DIRECTRIUS I PROCEDIMENTS.

ENVANS EN SEC: ASPECTES ESSENCIALS PER A UN MUNTATGE EFICIENT.

PRECAUCIONS DURANT LA MANIPULACIÓ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT.

 • LA MANIPULACIÓ VERTICAL DE LES PLAQUES GARANTEIX LA SEVA INTEGRITAT ESTRUCTURAL.

 • L’EMMAGATZEMATGE EN LLOCS PROTEGITS ASSEGURA LA PRESERVACIÓ DE LES PLAQUES DAVANT DE CONDICIONS CLIMÀTIQUES ADVERSES.

 • LA PROTECCIÓ CONTRA LA LLUM SOLAR EVITA DANYS A LA SUPERFÍCIE DE LES PLAQUES DE GUIXI LAMINAT.

 • L’ABASSEGAMENT PROPER A L’OBRA FACILITA EL SEU TRANSPORT I MINIMITZA EL TEMPS D’EXPOSICIÓ A ELEMENTS EXTERNS.

 • EL TRANSPORT HORITZONTAL EN PAQUETS REDUEIX EL RISC DE DEFORMACIÓ DE LES PLAQUES.

 • L’ABASSEGAMENT EN PLANTA PROPER A L’ÀREA DE TREBALL EVITA EL DETERIORAMENT DEL MATERIAL.

 • EL TALL A MIDA ABANS DE LA COL·LOCACIÓ GARANTEIX UNA INSTAL·LACIÓ PRECISA I EFICIENT.

 • L’EMMAGATZEMATGE ADEQUAT DE PASTES I ADHESIUS PRESERVA LA SEVA QUALITAT I EFICÀCIA.

 • LA INCLINACIÓ DELS PERFILS METÀL·LICS EVITA L’ACUMULACIÓ D’AIGUA DURANT L’EMMAGATZEMATGE A L’AIRE LLIURE.

 • L’ORGANITZACIÓ D’ELEMENTS AUXILIARS EN UNA ÀREA ESPECÍFICA AGILITZA EL PROCÉS D’INSTAL·LACIÓ I REDUEIX TEMPS MORTS.

El muntatge de sistemes constructius utilitzant plaques de guix laminat (PYL) per a la creació d’envans, trasdossats i sostres requereix una sèrie de procediments específics i una manipulació acurada dels materials. En aquest text, es detallen normes, consells i recomanacions per garantir un procés eficient i d’alta qualitat en la instal·lació d’aquests sistemes.

DEFINICIONS I APLICACIONS.

Les plaques de guix laminat són panells compostos per un nucli de guix revestit amb paper cartó en ambdues cares, fets servir comunament en la construcció per a la creació d’envans, trasdossats i sostres interiors. La seva versatilitat i facilitat d’instal·lació els fan una opció popular als envans en sec, oferint propietats acústiques i tèrmiques, així com un acabat llis i uniforme.

1.- MANIPULACIÓ, CARREUS I EMMAGATZEMATGE DELS MATERIALS.

 1. Les plaques han de ser manejades i traginades en posició vertical per evitar danys.
 2. S’han d’emmagatzemar en llocs protegits de la intempèrie, sobre superfícies netes i seques.
 3. En cas d’abassegament temporal en obra, han de ser elevades del sòl i protegides adequadament.
 4. S’ha d’evitar l’exposició prolongada al sol per prevenir danys a la superfície de les plaques.
 5. És recomanable acoblar les plaques a prop de l’obra i de l’equip d’elevació per facilitar-ne el transport.
 6. El transport a la planta s’ha de fer en paquets i en posició horitzontal per evitar deformacions.
 7. L’abassegament en planta ha de ser proper a l’àrea de treball per evitar deteriorament del material.
 8. Les plaques han de ser tallades a mida abans de la seva instal·lació en el sistema.
 9. Les pastes i adhesius han de ser emmagatzemats en llocs secs i nets per mantenir-hi la integritat.
 10. Els perfils metàl·lics han de ser emmagatzemats preferiblement sota sostre per evitar danys per exposició al clima.
 11. Es recomana emmagatzemar els elements auxiliars en una àrea específica de l’obra per facilitar-ne l’accés durant la instal·lació.

2.- ESTAT DE L’OBRA ABANS DELS TREBALLS AMB ELS SISTEMES.

Abans d’iniciar els treballs amb sistemes de PIL, l’obra ha de complir amb certs requisits:

 1. Les façanes, cobertes i murs han d’estar acabats i impermeabilitzats.
 2. La fusteria de buits exteriors ha d’estar instal·lada.
 3. S’ha de millorar l’acabat final si els buits exteriors estan envidrats.
 4. S’han d’instal·lar preses d’aigua i electricitat segons les necessitats de l’obra.
 5. Totes les instal·lacions han d’estar en la seva posició definitiva.
 6. Els ramals d’alimentació han d’estar instal·lats en envans, trasdossats i sostres.
 7. Els sostres han d’estar preparats, llevat que s’instal·lin sostres suspesos posteriorment.
 8. Els sòls han d’estar acabats i anivellats.
 9. Els elements a incorporar en envans han de ser presents a l’obra.
 10. Els conductes i instal·lacions en sostres han d’estar col·locats.

3.- ORDRE D’EXECUCIÓ DELS SISTEMES.

Llevat d’excepcions determinades per la direcció d’obra, l’ordre d’execució de les unitats constructives ha de seguir aquesta seqüència:

 • Unitats de separació.
 • Trasdossats.
 • Envans.
 • Sostres.

Aquest ordre garanteix la correcta resolució de ponts tèrmics i acústics, sense necessitat de solucions alternatives.

4.- ORDRE DELS TREBALLS ESPECÍFICS.

Els treballs previs i propis dels sistemes s’han de fer segons els passos següents:

4.1 TRASDOSSATS DIRECTES AMB PASTA D’AGARRE.

  1. Replanteig en sòl i sostre d’unitat acabada.
  2. Replanteig de plaques sobre mur.
  3. Col·locació de pellades.
  4. Col·locació de plaques.
  5. Ajuts a instal·lacions i repàs de superfícies.
  6. Tractament de juntes.

4.2 TRASDOSSATS DIRECTES AMB PERFILERIA AUXILIAR.

  1. Replanteig en sòl i sostre del pla de les mestres.
  2. Replanteig de mestres sobre mur.
  3. Ajuts a instal·lacions.
  4. Col·locació de mestres.
  5. Caragolat de plaques de guix laminat a mata juntes sobre les inferiors.
  6. Repàs de superfícies.
  7. Tractament de juntes.

4.3 TRASDOSSATS AUTOPORTANTS.

  1. Replanteig en sòl i sostre del pla de canals.
  2. Col·locació de perfileria vertical (muntants).
  3. Ajuts a instal·lacions.
  4. Col·locació d’aïllant.
  5. Caragolat de plaques de guix.
  6. Repàs de superfícies.
  7. Tractament de juntes.

4.4 ENVANS.

  1. Replanteig en sòl i sostre del pla de canals.
  2. Col·locació de perfileria vertical (muntants).
  3. Ajuts a instal·lacions.
  4. Caragolat de plaques d’un parament.
  5. Inclusió de penjaments, suports, etc.
  6. Col·locació de l’aïllament.
  7. Caragolat de plaques del parament oposat.
  8. Repàs de superfícies.
  9. Tractament de juntes.

4.5 SOSTRES.

  1. Replanteig de perfils portants de plaques al llarg del perímetre.
  2. Replanteig en sostres de l’estructura i posició de penjolls.
  3. Col·locació de perfil perimetral.
  4. Col·locació de penjaments i estructura primària.
  5. Col·locació d’estructura secundària.
  6. Ajuts a instal·lacions i inclusió de suports.
  7. Caragolat de plaques i col·locació d’aïllant.
  8. Caragolat de plaques de laminació.
  9. Repàs de superfícies.
  10. Tractament de juntes.

CONCLUSIÓ.

El muntatge de sistemes constructius amb placa de guix laminat requereix una planificació meticulosa i una execució acurada per garantir resultats òptims en termes de qualitat i durabilitat en els envans en sec.

PREGUNTES FREQÜENTS.

 1. Quines són les precaucions principals en manipular plaques de guix?
 2. Quins requisits ha de complir l’obra abans d’iniciar treballs amb sistemes de PIL?
 3. Per què és important seguir un ordre específic en l’execució de les unitats constructives?
 4. Quins són els passos principals en la instal·lació de trasdossats directes amb pasta d’esgarrifança?
 5. Quines diferències existeixen en l’execució d’envans autoportants i trasdossats directes amb perfileria auxiliar?

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ:

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443.

2024-02-15T14:22:21+01:00 Dijous, 15 de febrer de 2024|envans en sec, Noticies, TABIQUERIA SECA|