/, TABIQUERIA SECA/ELS ENVANS EN SEC, L’OPCIÓ MÉS SOSTENIBLE.

ENVANS EN SEC: UN ENFOCAMENT SOSTENIBLE PER A LA CONSTRUCCIÓ.

INTRODUCCIÓ.

El concepte de sostenibilitat, que implica mantenir un equilibri entre el desenvolupament actual i la preservació de recursos per a les generacions futures, ha esdevingudes un pilar central en la concepció i execució de projectes de construcció. Aquest principi no només abasta la relació entre creixement econòmic i benestar social, sinó que també emfatitza la conservació de l’ entorn. En aquest context, la indústria de la construcció ha adoptat pràctiques concretes per materialitzar la sostenibilitat, i una d’ aquestes innovadores solucions és la implementació de sistemes de ENVANS EN SEC. Els beneficis mediambientals, eficiència i versatilitat que ofereix aquesta tècnica han capturat l’ atenció i l’ interès en el sector.

ENVANS EN SEC: CERTIFICACIONS MEDIAMBIENTALS I EFICIÈNCIA TÈRMICA I ACÚSTICA.

La ENVANS EN SEC, basada en l’ús de plaques de guixo laminat (PYL) i estructures metàl·liques lleugeres, emergeix com una alternativa que aborda directament la sostenibilitat. Aquests sistemes compleixen amb rigorosos estàndards mediambientals gràcies a certificacions que avalen la seva baixa petjada ecològica i la seva eficiència energètica. A través de la seva composició, aquests elements funcionen com a aïllants tèrmics i acústics altament eficients, contribuint a la reducció del consum energètic i millorant el confort en els espais interiors.

ENVANS EN SEC: RAPIDESA D’ INSTAL.LACIÓ I REDUCCIÓ DE RESIDUS.

La rapidesa i agilitat en la instal·lació de sistemes de ENVANS EN SEC són elements fonamentals que contribueixen al seu perfil sostenible. En comparació amb els mètodes constructius tradicionals, la ENVANS EN SEC redueix la generació de residus en obra en no requerir processos de preparació prolongats ni generar runes innecessàries. A més, la integració de perforacions i connexions preexistents en les plaques de guix laminat agilitza el procés d’instal·lació, reduint el temps de construcció i, per tant, el consum de recursos.

ENVANS EN SEC: AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC OPTIMITZAT.

Els envans amb farciments de llana al seu interior aprofiten el principi de massa-resort-massa, assolint nivells d’ aïllament acústic notables en sostres i tancaments, fins i tot en freqüències baixes. Aquestes capes d’aïllant, que presenten una alta resistència tèrmica, asseguren una protecció eficaç tant en condicions climàtiques extremes com en situacions d’incendi. Aquesta combinació d’ aïllament acústic i tèrmic no només millora la comoditat dels ocupants, sinó que també enforteix la seguretat estructural de l’ edificació.

ENVANS EN SEC: QUALITAT D’ ACABAT I EFICIÈNCIA EN EL TRANSPORT.

La superfície uniforme i la planimetria precisa de les plaques de guix laminat generen un acabat d’ alta qualitat en parets i sostres, la qual cosa disminueix la necessitat de preparació addicional per al revestiment. A més, aquests materials compactes ocupen menys espai en el transport i la seva manipulació resulta més econòmica que els sistemes constructius convencionals.

CONCLUSIONS.

L’ adopció de sistemes de ENVANS EN SEC en la construcció es presenta com un clar exemple de com es pot materialitzar la sostenibilitat en aquest sector. Mitjançant la combinació de l’ evolució present i la conservació futura, aquest enfocament no solament reconeix la importància del desenvolupament econòmic i el benestar social, sinó que també demostra un fort compromís amb la preservació de l’ entorn natural. A continuació, s’exploren exemples concrets que il·lustren com la ENVANS EN SEC ofereix beneficis tangibles en termes de sostenibilitat:

  1. Eficiència Energètica: La ENVANS EN SEC, també coneguda com a construcció en sec, implica la utilització de panells prefabricats que sovint compten amb capes aïllants. Aquests panells contribueixen a un major aïllament tèrmic en els edificis, la qual cosa resulta en una reducció del consum d’ energia necessari per a la climatització. Per exemple, en un edifici construït amb aquest mètode, es podria requerir menys energia per escalfar o refredar els espais, cosa que al seu torn disminuiria les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  2. Versatilitat: Els sistemes de ENVANS EN SEC ofereixen una gran flexibilitat en la distribució dels espais interiors. Els panells modulars permeten ajustar ràpidament la disposició de les habitacions segons les necessitats canviants. Suposem que una empresa necessita adaptar la seva oficina per acomodar més empleats; amb la ENVANS EN SEC, es pot reconfigurar l’ espai de manera eficient i sense generar grans deixalles de construcció.
  3. Reducció de Residus: En comparació amb la construcció tradicional, que sovint genera una gran quantitat de residus de materials, la ENVANS EN SEC és molt més neta en aquest aspecte. Els panells prefabricats es dissenyen amb precisió a la fàbrica, minimitzant les corts i deixalles al lloc de la construcció. Això no només redueix la petjada de carboni, sinó que també disminueix la quantitat de runa que s’envien als abocadors.
  4. Agilitat Constructiva: La construcció en sec permet una execució més ràpida en comparació amb els mètodes convencionals. Suposem que es necessita construir una instal·lació temporal per a un esdeveniment en un curt termini. Utilitzant ENVANS EN SEC, el procés seria més ràpid i eficient que si s’optés per una construcció més tradicional. Aquesta agilitat no només estalvia temps, sinó que també pot reduir l’ impacte ambiental associat amb una construcció prolongada.

En resum, la ENVANS EN SEC emergeix com un exemple eloqüent de com la innovació en la indústria de la construcció pot conciliar les necessitats actuals amb les aspiracions d’ un món més sostenible. A través d’ exemples com la millora en l’ eficiència energètica, la versatilitat en la distribució d’ espais, la reducció de residus i l’ agilitat constructiva, s’ evidencia com aquesta pràctica contribueix a l’ equilibri entre el desenvolupament humà i la conservació de l’ entorn.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

 

2023-09-18T21:18:16+02:00 Dilluns, 10 de juliol de 2023|Noticies, TABIQUERIA SECA|