DRYWALL A ESPANYA?

//DRYWALL A ESPANYA?

El cartró guix, drywall, Pladur (marca registrada), Durlock (marca registrada), Tablaroca (marca registrada), vulcanita o PYL (placa de guix laminat, el nom genèric oficial) és un material de construcció utilitzat per a l’execució de parets interiors i revestiments de sostres i parets. Sol utilitzar-se en forma de plaques, panells o taulers industrialitzats. Consisteix en una placa de guix laminat entre dues capes de cartró, per la qual cosa els seus components són generalment guix i cel·lulosa, aprofitant-se de la bona resistència a la compressió del guix amb la bona resistència a la dilució que li dona el sandvitx de cartró. El muntatge de les estructures sol realitzar-se amb perfils d’ acer galvanitzat de molt baix pes i gruix.

Drywall no és una placa de cartró guix sinó un sistema constructiu en sec que té components, perfils d’acer galvanitzat que, segons la seva modulació, formaran l’ànima estructural d’una paret, mur o un altre segons la necessitat a desenvolupar. Aquesta estructura o ànima ha de ser revestida amb plaques de cartró guix que només serveixen per a interiors, ja que per als exteriors s’ utilitzen plaques de fibrociment. Ambdues tenen la seva pròpia fixació, de la mateixa manera les estructures les que tenen els seus propis elements de fixació i ancoratges.

 

Índex

 1. Història.
 2. Propietats.
  1. Resistència al foc.
  2. Aïllament acústic.
  3. Aïllament tèrmic
  4. Resistència a la humitat.
 3. Otres aplicacions.
 4. Muntatge.
 5. Normativa.

HISTÒRIA.

Sackett Board (el primer drywall) va ser inventat el 1894 per Augustine Sackett i Fred Kane, graduats de l’Institut Politècnic Rensselaer. Es va fer col·locant capes de guixi dins de quatre capes de paper de feltre de llana. Les fulles tenien 36 per 36 per 1 ⁄ 4 de polzada (914 mm × 914 mm × 6 mm) de gruix amb vores obertes (sense cinta adhesiva).

El panell de guix va evolucionar entre 1910 i 1930, començant amb les vores del panell embolicat i l’ eliminació de les dues capes internes de paper de feltre en favor dels revestiments a base de paper. El 1910, United States Gypsum Corporation va comprar Sackett Plaster Board Company i el 1917 va introduir Sheetrock.

Proporcionant eficiència en la instal·lació, es va desenvolupar addicionalment com una mesura de resistència al foc. Més tard, la tecnologia d’inclusió d’aire va fer que les taules fossin més livianes i menys fràgils, i els materials i sistemes de tractament de juntes també van evolucionar.

PROPIETATS.

drywall

drywall

Les plaques de cartró guix es fabriquen en una amplada estandarditzada 1,20 metres i diferents longituds de 2, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 i 3 metres. Els fabricants poden canviar la longitud de la placa a les dimensions del client per a comandes suficientment grans. Es comercialitzen en diferents gruixos (10, 12,5, 15 i 18 mm), tot i que per a grans gruixos és habitual superposar diverses plaques de petit gruix, col·locades «a mata juntes».

Els taulers de guix posseeixen un nucli tallafoc encapsulat en gruix paper, generalment paper reciclat, d’acabat natural a la cara frontal i d’un paper dur a la part posterior, la qual cosa permet maniobrar i tallar fàcilment, amb cúter o navalla, facilitant així la seva instal·lació i l’aplicació immediata de qualsevol tipus de recobriment o acabat (pintura,  pasta, rajola, etc.) Les juntes (unions entre les plaques de taulers de guix) tractades correctament durant el procés d’instal·lació evita l’esquerda causat per moviments dels bastidors.

A més de les plaques de cartró guió per a ús normal, existeixen plaques modificades per a usos especials.

RESISTÈNCIA AL FOC

El cartró guix no és inflamable, és a dir, no s’incendia encara exposat al foc directe. Està fet de sulfat de calci hidratat (CaSO4 + H2O) i altres compostos. En exposar-se al foc, el sulfat de calci perd les molècules d’aigua per evaporació, retardant la propagació del foc per diversos minuts. En assecar-se o deshidratar-se el sulfat de calci es desintegra (craquela) i la placa s’ensorra permetent finalment el pas del foc a l’altre costat de la paret.

Necessita ser instal·lat correctament per servir de barrera contra el foc ja que qualsevol perforació o espai petit permetrà el pas del foc tot i que la placa no s’hagi desintegrat.

Una placa més gruixuda resisteix més temps l’embat del foc que una altra del mateix tipus, però més prima. Dues plaques instal·lades una sobre l’altra també ofereix més resistència al foc, en aquests casos és recomanable que els empalmaments estiguin alternats per oferir més resistència. Hi ha versions especials fabricada amb compostos que resisteixen més temps al foc.

D’acord amb el publicat al manual [1] d’USG o a Espanya la UNE EN 102.043, es necessiten certes especificacions per al correcte assemblatge d’una estructura resistent al foc, els graus de resistència van des de 30 minuts fins a diverses hores, els panells a utilitzar han de complir amb les regulacions requerides.

Per a una resistència de 30 minuts es fan servir dos panells de 5/8 polzada de gruix a cada costat de l’estructura conformada per un canal metàl·lic superior, un canal inferior i pals metàl·lics de calibre 25 com a mínim, espaiats a 24 polzada com a màxim.

Per a parets amb resistència al foc d’una hora es fa servir la mateixa estructura metàl·lica i panells de taularoca tipus x amb un gruix de 5/8 que són més compactes en la seva composició, en cada costat de l’estructura metàl·lica.

En augmentar la quantitat de panells de taula adherits a cada costat de l’ estructura s’ augmenta la resistència d’ aquesta al foc, això amb la finalitat de poder salvaguardar la integritat de les persones que ocupen els espais protegits per aquestes limitants.

AÏLLAMENT ACÚSTIC.

drywall

drywall

Les plaques de guió tenen una massa molt reduïda, per la qual cosa per si soles no proporcionen un gran aïllament acústic. Aquest aïllament se sol obtenir mitjançant la col·locació d’un material absorbent col·locat a l’interior de la càmera del panell, o bé entre la placa de trasdossat i l’element de suport.

El so es propaga a través de materials sòlids com poden ser estructures metàl·liques que suporten les plaques o a través dels buits que queden sobre els plafons. Per tant, és important que el tractament anti-so sigui un projecte conjunt de parets, estructures i sostres per tenir una major efectivitat.

AÏLLAMENT TÈRMIC.

Les plaques de guix per si soles no són bones aïlladores de temperatura. A causa del seu gruix prim, la calor o fred fàcilment penetra d’ un costat a l’ altre la placa de guixo resultant en temperatures incòmodes a l’ interior de l’ espai construït. Per obtenir un bon aïllament tèrmic, cal recobrir l’ interior dels murs o sostres amb aïllament tèrmic de fibra de vidre, plaques sòlides d’ escuma o altres materials.

RESISTÈNCIA A LA HUMITAT.

Existeixen plaques de guix resistents a la humitat, que s’ empren en locals humits com banys, cambres de neteja, cuines, etc, en els quals hi pot haver zones exposades a esquitxades ocasionals. Les plaques de guix resistents a la humitat estan fabricades amb paper tractat que retarda l’ absorció de l’ aigua i el creixement de fongs. A més, el nucli de la placa conté additius especials perquè no es manxin ni es desintegrin. Les plaques estan dissenyades per resistir esquitxades ocasionals d’ aigua, però no estan recomanades per estar exposades a la pluja ni en contacte directe o constant amb aigua o vapor com regadores, dutxes o saunes.

Es pot instal·lar en banys i cuines de la llar sense cap problema mentre tingui una capa anti-florit i s’haurà de retirar i canviar. Per a la decoració es pot pegar rajola al mateix mur, però s’ ha de fer amb un adhesiu especial per a aquest tipus de sistema com a morters-cola específics per a PYL.

ALTRES APLICACIONS.

Les plaques poden tenir recobriments de barita o làmines de plom que es cargolen al panell per ser usades en sales radiològiques d’ hospitals i clíniques, per servir com a barrera contra les radiacions ionitzants. També es poden cobrir amb làmines de fibra de vidre que són totalment rentables, per a cuines industrials o fàbriques d’ aliments.

La resistència d’un mur de guix és forta a causa que té instal·lat a la part posterior tres pals metàl·lics. El seu disseny permet penjar quadres, mobles de cuina. lleigs, pantalles, etcètera, usant els taquets adequats. El mur és més fàcil de refer si es danya.

MUNTATGE.

El muntatge dels panells es realitza amb perfils d’ acer de molt baix gruix. L’ estructura típica per a un panell divisori es compon de dues soleres i diversos muntants disposats cada 40 centímetres. Les plaques de guix es fixen als muntants utilitzant cargols autoperforants de punta agulla.

NORMATIVA.

Els panells de cartró guió fabricats a Espanya han de complir les especificacions de producte de la norma UNE 102.023, que defineix les seves característiques mínimes: NORMA UNE 102043

Densitat: 800 kg/m³

Classificada com a M-1 (no inflamable)

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 303 74 43

 

 

2023-02-21T14:45:56+01:00 Dimarts, 21 de febrer de 2023|Noticies|