AÏLLAMENT

/AÏLLAMENT

ENVÀ EN SEC O DE MAÓ, QUIN ESCOLLIM?

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE L’ENVÀ EN SEC:

L’envà sec és un sistema constructiu que utilitza panells de guix laminat per crear envans. La característica distintiva del terme “sec” rau en el fet que no requereix argamassa, ciment ni altres compostos humits per a la seva instal·lació, cosa que elimina el temps d’assecat i la necessitat d’aigua en el procés.

COMPARATIVA ENTRE ENVÀ EN SEC I TABIC DE MAÓ:

Al llarg dels anys, el totxo ha estat el material principal per a la construcció de murs i parets. Tot i això, els panells de guix laminat, com Pladur, han guanyat popularitat des de la dècada de 1970 a causa de la seva qualitat i facilitat d’ús.

En termes de robustesa, versatilitat i rapidesa en l’execució, l’envà sec destaca. L’elecció entre tots dos sistemes depèn de diversos factors i necessitats específiques.

COMPARACIÓ ECONÒMICA ENTRE TABICS DE MAÓ I ENVÀ EN SEC:

Tot i que el totxo és més econòmic com a material inicial, l’anàlisi total de costos revela diferències substancials. La rapidesa i la senzillesa d’instal·lació de l’envà sec redueixen les despeses de mà d’obra i materials en comparació del maó, que requereix més temps i mà d’obra.

COST PER METRO QUADRAT DE ENVÀ EN SEC INSTAL·LAT:

El cost per metre quadrat d’envà sec depèn del gruix del plafó, l’estructura, l’aïllament i l’acabat. En general, l’envà sec pot ser més econòmic que el totxo a causa de la instal·lació més ràpida i de la menor inversió en mà d’obra.

RESISTÈNCIA DELS TABICS DE ENVÀ EN SEC.

La resistència d’un envà sec depèn de l’espessor, la densitat del farciment i el mètode d’instal·lació. En general, pot suportar càrregues moderades com prestatgeries lleugeres. Segons regulacions espanyoles, la capacitat màxima és de 30 kg si el gruix no supera els 20 mm. Càrregues majors poden requerir sistemes més robustos com el maó

AVANTATGES DEL ENVÀ EN SEC:

L’envà d’envà sec ofereix diversos avantatges, entre els quals es destaquen:

 • 1. Senzillesa d’instal·lació: La lleugeresa i el maneig flexible fan que sigui més fàcil d’instal·lar que els envans de maó. Es pot tallar i ajustar fàcilment a diferents dimensions i formes.
 • 2. Eficiència energètica superior: En general, s’incorpora aïllament al seu interior, cosa que millora la seva capacitat tèrmica i acústica. Això ho converteix en una opció valuosa per a projectes de remodelació amb enfocament a l’eficiència energètica.
 • 3. Versatilitat: L’envà d’envà sec és adequat per a diverses aplicacions en la construcció, com ara la creació de parets, sostres, divisions interiors i elements decoratius.
 • 4. Pes reduït: La seva lleugeresa el fa ideal per a renovacions i rehabilitacions, ja que exerceix una càrrega mínima sobre les estructures existents.
 • 5. Acabat uniforme: No requereix arrebossats previs al pintat. Quan les juntes estan segellades i s’aplica la pasta per a juntes, l’acabat és uniforme i llest per rebre pintura o altres acabats.

En resum, l’envà d’envà sec ofereix avantatges significatius en termes d’instal·lació, eficiència energètica, versatilitat, pes i acabat estètic.

CONSULTA AMB PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T20:55:43+02:00 Dimarts, 1 d'agost de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|

ENVANS EN SEC: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE.

ELS ENVANS EN SEC:UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE I AVANTATJOSA PER A LA CONSTRUCCIÓ.

En els darrers anys, els envans secs s’han establert com una alternativa pràctica i eficient per construir envans, tant en projectes de reforma com en construccions noves. Aquesta tendència ha començat a desafiar el domini tradicional dels envans de maó, ja que els envans secs ofereixen una sèrie d’avantatges innombrables.

LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE: BENEFICIOSA PER AL PLANETA I ELS NEGOCIS.

La construcció sostenible no és només beneficiosa per al planeta, sinó que també pot resultar rendible. L’entorn construït té un impacte directe a la salut de l’entorn natural. La construcció sostenible té en compte la rendibilitat econòmica juntament amb la reducció de limpacte ambiental.

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ENVANS EN SEC:.

Els envans secs és un sistema constructiu que empra plaques de guix laminat per crear envans interiors. La denominació “seca” deriva del fet que la seva instal·lació no requereix argamassa, ciment ni altres materials humits, evitant així el temps d’assecatge. Aquest mètode també és comunament conegut com a “pladur”, en referència a l’empresa que va popularitzar aquesta tècnica.

La instal·lació d’envans secs implica l’ús d’una estructura lleugera composta per perfils d’acer galvanitzat. Aquests perfils, que inclouen guies horitzontals a terra i sostre, i guies verticals encaixades entre elles a una distància màxima de 600 mm, sostenen les plaques de guix laminat. Les plaques es cargolen als perfils, i l’espai entre elles es pot emplenar amb aïllament tèrmic o acústic. Les juntes se segellen amb cintes i es tapen els forats dels cargols de fixació.

AVANTATGES DELS ENVANS EN SEC:.

Els envans secs s’utilitzen principalment per crear parets interiors en habitatges i edificis, i també és útil per millorar l’aïllament de murs exteriors. Alguns dels avantatges més destacats d’aquest sistema són:

 • – Facilitat d’instal·lació: Les plaques de guix laminat són lleugeres i primes, cosa que permet una instal·lació ràpida i senzilla sense augmentar significativament la càrrega als pisos. Això també genera menys residus en comparació de mètodes tradicionals.
 • – Versatilitat per a instal·lacions: L’espai entre les plaques permet el pas d’instal·lacions elèctriques i de plomeria de manera senzilla, sense necessitat de fer fregues a les parets. A més, es facilita l’accés i el moviment d’aquestes instal·lacions si cal.
 • – Acabat de Qualitat: Atès que les plaques són productes prefabricats, ofereixen un acabat llis i uniforme sense requerir arrebossats addicionals.
 • – Reducció de Residus: La instal·lació de plaques de guix és neta i produeix pocs residus. Les retallades sobrants es poden reciclar fàcilment.
 • – Adaptabilitat: Hi ha una àmplia gamma de plaques de guix amb característiques específiques, com a resistència a la humitat, al foc oa l’impacte.
 • – Lleugeresa del Material: És ideal per a situacions en què es vol evitar l’augment de pes, com en pisos elevats.
 • – Estalvi de Temps: No cal esperar temps d’assecat ni aplicar arrebossats de guix, cosa que accelera el procés de construcció.
 • – Qualitat d’Acabats: Les plaques estan a punt per pintar, cosa que resulta en acabats d’alta qualitat.
 • – Resistència a Altes Temperatures: Les plaques ignífugues són capaces de suportar altes temperatures.
 • – Facilitació de la instal·lació de cablejat: permet la incorporació de cablejat sense necessitat d’obrir fregues ni usar regletes, a diferència dels murs de maó.
 • – Menys Residus: En comparació amb la construcció amb maons, els envans secs genera menys residus.

TIPUS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT.

Les plaques de guix laminat es classifiquen en diversos tipus segons les propietats i aplicacions. Aquests tipus inclouen:

– Plaques Tipus A: Estàndard i versàtils.
– Plaques Tipus H: Hidròfugues, resistents a la humitat.
– Plaques Tipus F: Ignífugues, resistents al foc.
– Plaques Tipus E: Preparades per a instal·lació en exteriors.
– Plaques Tipus D: Amb densitat controlada.
– Plaques Tipus R: Amb resistència millorada.
– Plaques Tipus I: Amb duresa superficial millorada.

És important verificar el tipus de placa segons les necessitats del projecte i les regulacions pertinents.

CONSIDERACIONS I CONCLUSIONS.

Els envans secs, també coneguts com a pladur, han demostrat ser una opció sostenible i avantatjosa per a la construcció d’envans interiors i la millora de l’aïllament. Tot i que ofereix nombrosos avantatges, també és essencial considerar les limitacions, com la capacitat de càrrega i les restriccions de transport. En última instància, l’elecció entre envans secs i mètodes tradicionals s’ha de basar en les necessitats específiques del projecte i en els avantatges i els desavantatges de cada enfocament.

Si ens decidim per plaques de guix laminat per delimitar espais a interiors, hem de tenir en compte que aquestes plaques es troben regulades per la norma UNE-EN 520:2005+A1:2010. També intervenen en els envans la norma UNE 102040, de Muntatges dels sistemes d’envans de plaques de guix laminat amb estructura metàl·lica i la norma UNE 102041:2004 IN de Muntatges de sistemes de trasdossats amb plaques de guix laminat.

En termes generals, aquestes plaques estan formades per una ànima de guix revestida amb làmines de cartró. Estan indicades per a usos en interiors i es classifiquen en:

 • Plaques de guix laminat tipus A: es correspon amb les plaques estàndard. En general, es tracta de plaques no combustible, i oferir grans avantatges a l’hora de manipular-los, com la realització de corbes o formes decoratives.
 • Placa de guix laminat tipus H: es correspon amb les plaques hidròfugues, proveïdes d’additius que redueixen la capacitat d’absorció d’aigua. Seria el cas de la Placa impregnada Knauf, composta per una ànima de guix tractat amb additius hidrofugants i revestida amb làmines de cartró, de color verd per les dues cares. La placa es pot corbar, és no combustible i, gràcies al tractament hidròfug, manté la propietat de resistència durant 24 hores en contacte directe amb l’aigua.
 • Placa de guix laminat tipus F: es corresponen a les plaques ignífugues, aptes per a altes temperatures. Un exemple és la placa Tallafoc KNAUF, composta per una ànima de guix barrejada amb fibres de vidre de 3 a 30mm i cares revestides amb làmina de cartró. Aquesta placa es caracteritza per la seva elevada resistència al foc alhora que manté els avantatges duna placa estàndard a lhora de la seva manipulació.
 • Placa de guix laminat tipus Es tracta de plaques preparades per ser instal·lades a l’exterior, encara que no aptes per o romandre permanentment sota condicions ambientals exteriors.
 • Placa de guix laminat tipus D. Es tracta de plaques amb densitat controlada.
 • Placa de guix laminat tipus R. Es tracta de plaques amb resistència millorada.
 • Placa de guix laminat tipus I. Es tracta de plaques de duresa superficial millorada.

Tot i que el color sol ajudar-nos a distingir-les, és important que vegem al dors impresa tant el tipus de placa de què es tracta com la data de fabricació i les normatives que compleix.

Informa’t sobre tots els materials necessaris per executar aquestes estructures: perfileria metàl·lica, plaques de guix, tapajuntes…

És la nostra feina, i ens encanta. Som especialistes.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T20:56:40+02:00 Dimecres, 26 de juliol de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|

AÏLLAMENTS ACÚSTICS I AÏLLAMENTS TÈRMICS.

AÏLLAMENTS ACÚSTICS I TÈRMICS:

ELS AÏLLAMENTS TÈRMICS.

Els materials que a més d’aïllar-nos del fred i de la calor, aconsegueixen també aïllar el soroll de les nostres llars o estances, es denominen termoacústics. Hi ha materials d’ aïllament tèrmic molt efectius per aplicar per aïllament insuflat que alhora tenen una gran capacitat d’ aïllament acústic.

Així, els materials, naturals o sintètics, que obstaculitzen el pas de la calor per conducció, que contribueixen a mantenir la temperatura de l’ interior i ajuden a evitar l’ entrada del fred i la humitat exterior a l’ interior de les edificacions són aïllaments tèrmics.

Entre els seus objectius hi ha la impermeabilització d’ espais, minimitzar l’ intercanvi de calor entre dos ambients diferents i la protecció de les estructures de les condicions climàtiques més adverses.

ELS AÏLLAMENTS ACÚSTICS

Els elements que s’instal·len principalment en parets, sostres i envans per absorbir el soroll (contaminació acústica) de l’exterior i que aconsegueixen esmorteir i reduir les ecos i distorsions (reverberacions sonores) en espais tancats són aïllaments acústics.

Aïllaments tèrmics i acústics: Tipus i característiques:

 1. Aïllants de materials naturals o ecològics.
 2. Compostos de fusta, suro, llana, lli…
 3. Aïllants artificials.
 4. Formats de poliuretà, poliestirè expandit o llana de roca, entre d’ altres.

ELS AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS PER QUÈ SÓN TAN NECESSARIS I BENEFICIOSOS?

Els aïllaments tèrmics i acústics són essencials per diverses raons i ofereixen diversos beneficis en els edificis i les estructures. Aquí tens algunes de les raons per les quals aquests tipus d’aïllament són tan necessaris i beneficiosos:

AÏLLAMENT TÈRMIC:

 1. Estalvi d’energia: L’aïllament tèrmic ajuda a mantenir la temperatura interior més constant, reduint la necessitat d’utilitzar aparells de calefacció i refrigeració. Això es tradueix en un menor consum d’energia i, per tant, en una factura energètica més baixa.
 2. Confort interior: Un bon aïllament tèrmic manté la temperatura interior més còmoda durant totes les estacions. Evita la sensació d’estar massa fred o calor, i crea un entorn més acollidor.
 3. Salut: Amb una millor regulació de la temperatura interior, es pot prevenir la formació de condensació i humitat, la qual cosa pot evitar la proliferació de fongs i àcars, que poden ser perjudicials per a la salut.
 4. Sostenibilitat: La reducció de la demanda d’energia té un impacte positiu en la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i la disminució de la petjada de carboni.

AÏLLAMENT ACÚSTIC:

 1. Reducció de sorolls externs: L’aïllament acústic ajuda a minimitzar la penetració de sorolls procedents de l’exterior, com el trànsit, la construcció i altres fonts de soroll, creant un entorn interior més tranquil i agradable.
 2. Privacitat: En edificis amb múltiples unitats o espais compartits, l’aïllament acústic evita que els sorolls d’una unitat es propaguin a les altres, millorant la privacitat dels residents o usuaris.
 3. Millora del treball i l’aprenentatge: En espais com a escoles, oficines i biblioteques, l’aïllament acústic assegura que les activitats es puguin realitzar sense distraccions derivades del soroll ambiental.
 4. Salut mental: L’exposició contínua a sorolls forts pot augmentar els nivells d’estrès i ansietat. L’aïllament acústic ajuda a crear un entorn més tranquil, que és beneficiós per a la salut mental i el benestar general.

En resum, els aïllaments tèrmics i acústics són essencials per millorar la qualitat de vida en els edificis i altres estructures. Aquests aïllaments contribueixen al confort, l’eficiència energètica, la sostenibilitat i la salut física i mental de les persones que hi viuen o treballen.

A PLB Distribucions estem compromesos al 100% amb el medi ambient. Els nostres estocs inclouen una àmplia gamma d’aïllants ecològics. Garanteixen edificacions resistents i que els ambients interiors siguin més saludables i acollidors.

Els aïllaments, i la tabiqueria seca en general, estan fabricats amb materials reciclables, sostenibles i biodegradables.

Són sostenibles per la seva eficiència energètica i per la innegable petjada de carboni després de la seva utilització.

També es caracteritzen per evitar la condensació, la formació de floridura i per protegir enfront de la contaminació acústica, característiques saludables que tot professional de la construcció desitja instal·lar en les seves obres de reforma o de nova edificació.

L’aïllament en la construcció no només proporciona confort, sinó que la bona elecció dels materials aïllants, ens permet estalviar en energia i en la reducció de costos.

Tenim una gamma àmplia d’aïllaments, tèrmics, acústics industrials i ecològics i el millor assessorament.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T21:12:46+02:00 Dimarts, 25 de juliol de 2023|AÏLLAMENT, Noticies|

EL NOU DECOFIX ULTRA FX400, UN NOU ADHESIU PER A LES JUNTES.

ORAC DECOR LLANÇA UN NOU ADHESIU PER A LES JUNTES, EL NOU DECOFIX ULTRA FX400.

DECOFIX ULTRA FX400 implica una millora significativa per a tots els aplicadors ja que optimitza els temps d’instal·lació. Es neteja amb aigua sabonosa i és molt fàcil d’aplicar.

A partir del 7 de Juliol deixarà d’estar disponible l’antiga DecoFix Extra FX200 i FX210 per donar pas a DECOFIX ULTRA FX400.

Orac Decor és un fabricant de complements decoratius, que elabora materials duradors, versàtils i realment originals.

Entre tots els seus productes de decoració, comptem també amb materials per a la seva instal·lació com els adhesius i segellants amb la garantia Orac com DECOFIX ULTRA FX400. Per aconseguir un bon acabat i de qualitat amb tots els productes d’Orac Decor, es necessiten adhesius i eines que garanteixin els resultats amb la garantia de la marca Orac Decor.

El DECOFIX ULTRA FX400 és un adhesiu fort per a interior, superfícies poroses i seques. Una cua acrílica amb base d’ aigua amb llarga adherència entre motllures i sostres o parets. DECOFIX ULTRA FX400 és un adhesiu MS polímer ultra fort per a perfils pesants o per a aplicacions d’exterior, superfícies no poroses (ceràmica, vidre, …) o llocs humits.

Pots trobar Decofix com la solució adequada per a la instal·lació dels productes del catàleg d’Orac Decor tant en interior com exterior, espais secs o més humits. La gamma d’adhesius Orac Decor Decofix serveixen tant per als productes més lleugers o pesants. Amb la cua DECOFIX ULTRA FX400 comptes garantia d’instal·lació d’Orac Decor.

El DECOFIX ULTRA FX400 és un Adhesiu a base de poliuretà per unir les peces entre si.

 1. Eliminar cua excessiva abans d’endurir (màx. 1 hora i repetir 2-3 hores després)
 2. Netejar amb acetona o dissolvent sintètic.
 3. Es pot pintar després de 24 hores.
 4. Quanta més humitat, més ràpid l’assecament.
 5. Durofoam®: utilitzi DecoFix Pro o DecoFix Power per a les unions entre peces.
 • FABRICANT
  • Orac Decor
 • RENDIMENT
  • 80 ml
 • ASSECAT
  • 1 hora
 • REPINTAT
  • 24 hores
 • APLICACIÓ
  • Interior/Exterior
 • MIDA
  • 310 ml

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43

2023-09-18T21:17:21+02:00 Dilluns, 10 de juliol de 2023|AÏLLAMENT, DECORACIó, Noticies|

LA IMPORTÀNCIA D’UNA BONA ACÚSTICA EN OFICINES.

L’Institut Europeu de Rendiment dels Edificis ha demostrat recentment que una millor acústica en oficines, en el lloc de treball ajuda a incrementar el rendiment dels treballadors entre un 2% i un 3%, un valor equivalent a 1.600 € anuals de mitjana per persona.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT L’ACÚSTICA EN EL DISSENY D’INTERIORS?

El condicionament acústic era, tradicionalment, un aspecte reservat per a auditoris, teatres, cinemes o estudis de gravació. En l’ actualitat, és un aspecte tècnic indispensable en els espais públics i, també, en les residències privades.

LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA EN OFICINES, L’ENEMIC INVISIBLE.

El 20 % de la població europea està exposada a nivells de soroll prolongats que resulten perjudicials per a la salut. Així ho afirma l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA) en el seu informe Soroll ambiental a Europa – 2020. Escoltar soroll de forma contínua produeix molèsties, trastorns de son i efectes perjudicials en els sistemes cardiovascular i metabòlic.

L’ acústica ha passat de ser un element accessori en els projectes d’ equipament a esdevenir un factor important a l’ hora de configurar entorns de benestar, tant en espais públics com de treball. Generar espais de benestar aporta equilibri a les relacions personals i millora la comunicació. Tot això redunda en l’augment de la concentració i productivitat de les persones.

El confort acústic té una importància vital a l’hora de dissenyar qualsevol espai. Cal tenir en compte que el soroll afecta directament la salut de les persones.

AÏLLAMENT I CONDICIONAMENT ACÚSTICA EN OFICINES.

En primer lloc, hem de distingir entre aïllament i condicionament. L’ aïllament acústic serveix per evitar l’ entrada de sorolls externs o d’ altres estances. Un bon exemple serien les mampares divisòries.

D’ altra banda, el condicionament acústic s’ utilitza per controlar la reverberació del so a través d’ elements fonoabsorbents com revestiments acústics, panells, cabines, mobiliaris o jardins verticals.

EL CONFORT ACÚSTICA EN OFICINES, EL NOU PROTAGONISTA.

Després del coronavirus, el confort acústic s’ha convertit en el protagonista de l’interiorisme. Les oficines estaven tancades i les llars es van convertir en espais de treball. Què va significar això? Ens vam adonar que la major part de les cases no estaven preparades per realitzar videotrucades i el soroll era el principal problema.

DE LES OFICINES A LES LLARS.

La importància de l’acústica porta anys present en el disseny d’oficines i ara s’ha traslladat a les llars. En els domicilis hi ha la necessitat de separar els ambients d’ oci i treball. A més dels revestiments acústics, una altra solució són els panells acústics fonoabsorbents que es poden cobrir amb materials tèxtils perquè s’integri amb facilitat en el disseny de les llars.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT L’ACÚSTICA EN OFICINES?

Diversos estudis han demostrat que l’ acústica d’ una sala no només repercuteix en la productivitat, sinó també en la qualitat general del tracte entre companys de feina i fins i tot en la pròpia salut.

QUÈ SÓN ELS SONS I PER QUÈ ÉS IMPORTANT L’ACÚSTICA EN OFICINES?

Els sons, en general, produeixen canvis en alguns dels sistemes de neurotransmissió i en la predisposició del client per acceptar un projecte o fer-se amb un producte o per entrar en un establiment. La música genera canvis neuroquímics que tenen gran influència en la conducta. El soroll, també.

COM MILLORAR L’ACÚSTICA EN OFICINES?

 1. Comptar amb un bon aïllament de parets, portes i finestres, amb materials específics.
 2. Utilitzar separadors a les taules que esmorteeixin el so.
 3. Evitar certs materials en el mobiliari on el so rebot, com poden el metall o vidre.
 4. El soroll i el so afecten l’ acústica en oficines i el nostre comportament.

El so i el soroll poden afectar-nos de manera positiva o negativa. Una bona acústica pot millorar la nostra capacitat de concentració, pot fer-nos més productius i, en general, ajudar-nos a gaudir més de la vida. El so sempre ens envolta i pot dictar els nostres sentiments i fins i tot les nostres accions.

Per entendre l’acústica d’una sala, és important saber com viatja el so. Així que silencia el soroll en la teva ment, sent-te, rellisc i descobreix com millorar el rendiment acústic de la sala en la qual et trobes.

ACÚSTICA EN OFICINES COM VIATJA EL SO EN UNA SALA?

Les ones sonores són vibracions mecàniques que es transmeten a través d’ un medi com l’ aire o l’ aigua. Es reflecteixen, absorbeixen, transmeten i difonen.

Per què es canta millor a la dutxa que al dormitori? Perquè al bany tens superfícies dures o suaus que reflecteixen les ones sonores. D’altra banda, al dormitori hi ha una gran quantitat de materials tous, com el llit, que absorbeixen el so.

Les oficines contenen tot tipus de materials, construccions i acabats, com parets, sostres suspesos i terres, que absorbeixen o que reflecteixen el so.  A més, els escriptoris, els armaris i arxivadors d’oficina i les plantes són tots bons difusors de so.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT L’ACÚSTICA EN OFICINES?

Comencem per definir què és l’acústica:’la qualitat de la sala que determina l’audibilitat i la fidelitat del so a la sala’. L’acústica arquitectònica (en sales i edificis) pot tenir un gran impacte en l’entorn, la salut i la felicitat.

La mala acústica en:

 1. Hospitals augmenta la pressió sanguínia i la freqüència cardíaca dels pacients.
 2. Educació, una bona acústica a les aules millora el nivell de concentració, rendiment i comprensió dels alumnes, i redueix els nivells de fatiga en la veu dels mestres.
 3. Segons una enquesta el 76 % dels treballadors d’oficines llisten el soroll com una consideració fonamental del seu lloc de treball, amb una catastròfica puntuació mitjana de satisfacció de tan sols el 30 %.

En crear un entorn laboral amb una bona acústica i reduir els elements sonors que generen distracció, notem nombrosos avantatges a l’oficina.

 1. Augment del 48 % en el nivell de concentració dels empleats
 2. Reducció del 51 % en el nivell de distracció dels empleats.
 3. Es produeix un 10 % d’errors menys.
 4. Reducció del 27 % en els nivells d’estrès.

MASSA ALT O MASSA BAIX: QUÈ SIGNIFICA QUE UNA HABITACIÓ TÉ UNA BONA ACÚSTICA?

L’ acústica en oficines depèn del propòsit amb què s’ hagi dissenyat aquest espai interior, i de l’ ús que se’ n faci. Tant el soroll de reverberació com el soroll de fons tenen una gran influència en l’ acústica d’ una sala. Una bona acústica significa que el so sona més clar i bonic. Per exemple, si un equip de ventilació fa molt soroll en una oficina, costarà concentrar-se.

QUINS MATERIALS ES PODEN FER SERVIR PER ABSORBIR EL SO?

La tecnologia per millorar la qualitat del so ha canviat en les últimes dècades. Els materials fonoabsorbents es poden dividir en tres categories: porosos, de membrana i ressonants. Els materials porosos, suaus i lleugers, com la llana mineral (llana de roca), les fibres naturals o l’escuma solen usar-se per absorbir el so.

Les propietats d’absorció es poden descriure mitjançant el coeficient d’absorció sonora. El coeficient es pot veure en mode de percentatge, en el qual 0,01 és un valor mínim (1 %) i 1,00 representa l’absorció completa (100 %).

Per tal d’aconseguir una molt bona acústica i aconseguir que les persones se sentin millor en l’entorn en qüestió, podem aplicar i instal·lar diferents solucions.

QUÈ ÉS LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA EN OFICINES I COM REDUIR-LA?

El so juga un paper vital en la nostra vida. No obstant això, vivim en una època en què la densitat urbana creixent genera alts nivells de contaminació acústica. La contaminació acústica està augmentant a les principals ciutats. De fet, la contaminació acústica és responsable de diversos problemes de salut com l’estrès, l’ansietat i la pèrdua auditiva.

En concret, l’estrès pot provocar una pressió arterial alta i augmentar el risc de patir malalties coronàries. Viure a la ciutat i estar constantment envoltat de sorolls influeix en els nostres comportaments socials i té conseqüències com l’aïllament social i els sentiments negatius com la ira o la frustració. Per totes aquestes raons, és important ser conscient de l’ impacte del soroll i prendre mesures de seguretat que ajudin a reduir el soroll de manera adequada.

QUAN EL SO ES CONVERTEIX EN SOROLL I MALA ACÚSTICA EN OFICINES.

Per tal d’ afrontar el problema de la contaminació acústica, és important ser conscient de l’ existència dels diferents nivells de so que poden malmetre la nostra salut i la nostra capacitat de concentració i treball. També s’ han de tenir en compte els nivells de dB, la durada i la freqüència de l’ exposició als sorolls. Això significa que un so que inicialment no es percep com a massa alt pot afectar igualment el nostre estat físic i mental després d’un cert període de temps.

QUINS SÓN ELS NIVELLS DE DECIBELS MÉS PERILLOSOS EN LA NOSTRA VIDA QUOTIDIANA?

En primer lloc, cal dir que alguns estudis han identificat sorolls superiors als 80 dB com a responsables de comportaments agressius i el valor nominal de 140 dB com l’ estat inicial del dolor físic. La sirena d’una ambulància, per exemple, és de 120 dB, mentre que l’explosió d’un globus de joguina és de 154 dB. De tota manera, l’alarma d’un despertador, el trànsit urbà i fins i tot un assecador de pèl estan considerats com a sons moderadament sorollosos amb una mitjana de 90 dB.

De vegades és impossible eliminar completament la font de contaminació acústica. Les solucions acústiques com l’ absorció o l’ aïllament acústic són, per tant, la millor manera de reduir i controlar els sons no desitjats. Les autoritats de salut i seguretat del Regne Unit (és a dir la Health and Safety Executive) recomanen, entre altres mètodes, la incorporació d’elements de baixa emissió acústica durant la planificació i disseny d’edificis i la ubicació de maquinària sorollosa fora de certes àrees. Seleccionar sostres fonoabsorbents per reduir els nivells de so pot:

 1. Millorar el benestar personal.
 2. Incrementar la productivitat en el Treball.
 3. Optimitzar l’ aprenentatge escolar.
 4. Reduir el temps de recuperació a l’ hospital.

La bona acústica sempre va acompanyada de productes sostenibles i dissenys únics. Això significa que reduir la contaminació acústica en oficines equival a un millor benestar personal a diversos nivells. Els materials d’ alta qualitat de les solucions acústiques i l’ especialització i experiència del nostre equip garanteixen un entorn còmode en el qual les persones podran crear, concentrar-se i prosperar.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN.

www.plb.cat

info@plb.cat

 

2023-09-18T21:22:40+02:00 Dimarts, 4 de juliol de 2023|AÏLLAMENT, Noticies|

DIFERÈNCIES ENTRE SONORITZACIÓ I AÏLLAMENT ACÚSTIC.

HARMONIA SONORA: AÏLLAMENT I SONORITZACIÓ PER AL CONFORT ESPACIAL.

EXPLORANT LA CIÈNCIA DARRERE D’UNA EXPERIÈNCIA ACÚSTICA PERFECTA.

Múltiples són els errors que les persones cometen en confondre els termes “so” i “soroll”, així com també la diferència entre “aïllament acústic” i “insonorització”. És fonamental comprendre que l’aïllament acústic ens protegeix dels sorolls exteriors, mentre que la sonorització millora la qualitat acústica interior.

Els sorolls aeris, com la música alta, els crits o el so d’un motor, són exemples de sons molestos que poden envair els nostres espais. La sonorització s’encarrega de perfeccionar el so interior, mentre que l’aïllament acústic treballa per evitar la intrusió de sons de l’exterior.

La sonorització té com a objectiu principal millorar l’acústica d’un espai, mentre que la insonorització redueix o elimina la pressió sonora dins d’un lloc. Això s’aplica tant a sorolls aeris com d’impacte.

Els sorolls d’impacte, generats per xocs entre objectes com tacons colpejant el terra o mobles arrossegats, també entren en joc. Els sorolls aeris, com la música alta o els motors sorollosos, són exemples addicionals.

La sonorització és un procés crucial per optimitzar l’acústica en un espai, mentre que l’aïllament acústic se centra a mantenir allunyats els sorolls externs. En nombroses indústries, es requereix una correcta implementació d’ambdós mètodes per aconseguir un ambient amb acústica òptima.

 1: CLARIFICANT CONCEPTES: AÏLLAMENT ACÚSTIC VS. SONORITZACIÓ.

És comú que les persones confonguin els termes “so” i “soroll”, així com també la diferència entre “aïllament acústic” i “insonorització”. Tanmateix, entendre aquestes diferències és essencial per aconseguir espais acústicament còmodes i agradables.

L’aïllament acústic està dissenyat per protegir-nos dels sorolls no desitjats que provenen de l’exterior, mentre que la sonorització s’enfoca a millorar la qualitat del so dins d’un espai específic.

 2: TIPUS DE SOROLL I LA IMPORTÀNCIA DE L’AÏLLAMENT ACÚSTIC.

Els sorolls aeris, com la música alta o els motors sorollosos, poden ser pertorbadors en qualsevol entorn. Aquests sons invasius poden afectar la nostra concentració i benestar. Per mantenir la tranquil·litat en interiors, l’aïllament acústic és essencial per evitar que aquests sorolls penetrin en els nostres espais personals.

 3: EL PAPER DE LA SONORITZACIÓ EN EL CONFORT ACÚSTIC.

La sonorització exerceix un paper crucial en la millora de l’ambient sonor interior. Ja sigui en auditoris, col·legis, sales de reunions o espais públics, la sonorització garanteix que la música i les veus es transmetin de manera clara i efectiva, transmetent un missatge sense estrès auditiu.

 4: AÏLLAMENT ACÚSTIC: DESAFIAMENTS I SOLUCIONS.

Aconseguir un aïllament acústic efectiu pot ser un desafiament a causa de la naturalesa intrusiva dels sorolls exteriors. No obstant això, existeixen solucions constructives com sistemes “box-in-box” que permeten crear un espai lliure de ponts acústics, evitant que els sorolls externs afectin el confort interior.

 5: LA INTEGRACIÓ DE LA SONORITZACIÓ EN PROJECTES ACÚSTICS.

La sonorització no només millora l’acústica, sinó que també agrega un valor estètic als espais. Els panells acústics decoratius són un exemple de com la tecnologia i el disseny poden combinar-se per crear solucions que optimitzen tant el so com l’aparença.

 6: ELEGIR ELS MATERIALS CORRECTES PER A LA MILLOR ACÚSTICA.

Seleccionar els materials adequats és crucial per aconseguir una acústica òptima. Cada material té un coeficient d’absorció acústica que determina la seva capacitat per reflectir o absorbir el so. Elegir els materials adequats ajuda a reduir la reverberació i l’excés de soroll en els espais.

 7: ESTRATÈGIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC: SOLUCIONS CONSTRUCTIVES.

L’aïllament acústic s’aconsegueix mitjançant diverses estratègies constructives, com la instal·lació de sistemes “box-in-box” o l’ús d’elements elàstics-absorbents en trasdossats de parets. Aquestes solucions garanteixen un entorn tranquil i lliure de ponts acústics que puguin transmetre vibracions no desitjades.

 8: DIFERENCIANT AÏLLAMENT ACÚSTIC I INSONORITZACIÓ.

És essencial comprendre la diferència entre aïllament acústic i insonorització. Mentre que l’aïllament acústic protegeix dels sorolls externs, la insonorització evita que els sorolls interns es propaguin cap a l’exterior. Tots dos són essencials per aconseguir un espai acústicament equilibrat.

 9: COM IDENTIFICAR PROBLEMES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC.

La falta d’aïllament acústic pot portar a problemes com sorolls molestos que ingressen des de l’exterior o sons que es transmeten entre habitacions. Identificar aquests problemes és fonamental per implementar solucions que millorin la qualitat acústica dels espais.

 10: EL ROL DEL CONDICIONAMENT ACÚSTIC EN L’EXPERIÈNCIA DEL CLIENT.

La sonorització és especialment important en espais com restaurants, on l’experiència del client es veu influenciada per la qualitat del so. Un ambient ben sonoritzat permet converses agradables i un ambient relaxant, en contrast amb el bullici indesitjat.

 11: LA LLUITA CONTRA LA REVERBERACIÓ I L’EXCÉS DE SOROLL.

La reverberació, o el rebot prolongat del so a les superfícies, pot resultar molesta i generar un ambient sorollós. La integració de panells acústics decoratius pot reduir la reverberació, creant un entorn més serè i agradable.

 12: INTEGRANT L’ACÚSTICA EN EL DISSENY D’INTERIORS.

L’acústica no s’ha de considerar per separat del disseny d’interiors. Els panells acústics poden ser estèticament atractius i funcionals alhora, encaixant perfectament en el disseny general d’un espai.

 13: LA TECNOLOGIA DE PANELLS ACÚSTICS I EL SEU EFECTE.

Els panells acústics són una eina clau en la sonorització d’espais. Utilitzen tecnologia especialitzada per controlar la dispersió del so i reduir la reverberació, millorant la claredat del so i la qualitat de l’experiència auditiva.

 14: IMPLEMENTACIÓ DE L’AÏLLAMENT I LA SONORITZACIÓ EN RESTAURANTS.

Els restaurants són llocs on el so juga un paper important en l’experiència del client. La combinació d’aïllament acústic i integració de panells acústics pot transformar un local sorollós en un espai tranquil i agradable.

 15: MILLORANT EL CONFORT ACÚSTIC EN ESPAIS PÚBLICS.

La sonorització és essencial en espais públics com auditoris, sales d’espera i col·legis. Garanteix que la veu i la música es transmetin de manera clara i efectiva, creant un ambient còmode per a tothom.

 16: CONSIDERACIONS ESTÈTIQUES EN LA INTEGRACIÓ ACÚSTICA.

La integració de solucions acústiques no ha de comprometre l’estètica d’un espai. Els panells acústics decoratius ofereixen una forma elegant de millorar l’acústica sense sacrificar l’aparença general del lloc.

 17: BENEFICIS D’UN ESPAI BEN CONDICIONAT ACÚSTICAMENT.

Un espai amb bon condicionament acústic ofereix nombrosos beneficis, des d’una experiència auditiva més agradable fins a un ambient més relaxant i propici per a la concentració.

 18: L’EQUILIBRI ENTRE ESTÈTICA I FUNCIONALITAT EN LA SONORITZACIÓ.

La sonorització no es tracta només de millorar el so, sinó també d’equilibrar l’estètica i la funcionalitat. Els panells acústics decoratius aconsegueixen aquest equilibri, brindant una solució efectiva i visualment atractiva.

 19: INNOVACIÓ EN MATERIALS PER A L’ACÚSTICA ÒPTIMA.

L’evolució dels materials acústics ha portat al desenvolupament de solucions més eficients i versàtils. Els avenços en tecnologia permeten una major adaptabilitat i personalització en projectes d’aïllament i sonorització.

 20: ASSOLINT L’EXCEL·LÈNCIA ACÚSTICA EN DIFERENTS SECTORS.

Cada sector té les seves pròpies necessitats acústiques. Ja sigui en oficines, restaurants, auditoris o escoles, la combinació adequada d’aïllament acústic i sonor.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T21:23:36+02:00 Dimarts, 27 de juny de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies|

QUAN S’UTILITZEN SOSTRES DESMUNTABLES?

SOSTRES DESMUNTABLES, QUÈ SÓN I QUINS USOS TENEN EN CONSTRUCCIÓ?

Els sostres desmuntables estan compostos per plaques de sostre que es col·loquen sobre una estructura metàl·lica i, encara que puguin ser utilitzats per a tota classe de projectes, destaca el seu ús en centres de salut, gimnasos i, sobretot, oficines. Ofereixen fluïdesa, elegància i afavoreixen l’ambient relaxant, i per això els sostres desmuntables són una gran opció per a oficines.

SOSTRES DESMUNTABLES, UNA APOSTA SEGURA PER AL DISSENY D’ OFICINES.

Els sostres desmuntables són una aposta segura per al disseny d’oficines. La seva funcionalitat recau principalment en la possibilitat d’ amagar els cables, canonades o alarmes d’ incendis entre d’ altres i alhora tenir-hi un fàcil accés. La sensació d’ordre i confort que donarà l’oficina és la que qualsevol emprenedor anhela.

Aquest tipus de sostres amb safates metàl·liques també té propietats decoratives que poden aportar un gran valor estètic a l’oficina. Diferents materials, textures i colors poden ser combinats per crear un espai que sembli una autèntica obra d’ art.

Hi ha un ventall de possibilitats pel que fa al disseny d’aquests sostres per complaure els desitjos i gustos de tots els clients. A més, s’adapten a qualsevol acabat de tal manera que poden ser pintats i personalitzats.

CARACTERÍSTIQUES I AVANTATGES DELS SOSTRES DESMUNTABLES.

Els sostres desmuntables tenen infinitat d’avantatges des de la seva instal·lació fins a la seva funcionalitat. Entre les més destacades trobem:

 1. Instal·lació: el primer gran avantatge recau directament en la seva instal·lació sent fàcils i ràpids de col·locar. Per a la seva col·locació no es necessita la intervenció d’un gran nombre de persones i el seu muntatge pot realitzar-se en unes hores o pocs dies, depenent de la mida del lloc. Aquesta condició d’instal·lació fàcil i ràpida li fa ser perfecte per a aquests projectes a contrarellotge.
 2. Resistents i duradors: malgrat que a priori pot semblar que aquest tipus de sostres són poc sòlids, la realitat és que contribueixen a millorar la condensació d’aigua que es pugui acumular pels materials dels quals solen estar formats: escaiola, llana de roca i mineral, plaques de guix laminat, metàl·lics i de fusta. A més, té una gran resistència contra el foc.
 3. Aïllant: equilibren el clima de l’estada davant les baixes i altes temperatures, creant un ambient fresc i confortable. A més, són aïllants de soroll.
 4. Fàcil reparació i substitució: n’hi ha prou amb retirar la placa malmesa o deteriorada i col·locar-ne una altra. Aquest procediment ràpid, net i fàcil fa que el sostre estigui sempre en bones condicions amb independència de possibles problemes com l’ excés d’ humitat o taques.
 5. Econòmic: el seu baix preu també suposa un estalvi econòmic molt considerable. Són uns dels sostres més econòmics i accessibles del mercat.
 6. Eficiència: els sostres desmuntables faciliten l’ accés al cablejat i a més permeten ocultar elements tècnics com altaveus o cables, unificant i ordenant l’ espai en una mateixa línia decorativa. Compleix així amb les funcions estètiques i funcionals que suposen aquest tipus de sostres.

QUÈ ÉS UN FALS SOSTRE I QUAN S’UTILITZA?

També anomenat sostre tècnic o sostre desmuntable. Un fals sostre és una estructura de perfils metàl·lics que s’instal·la a la part superior d’un habitatge o oficina. El seu objectiu principal és ocultar instal·lacions i cablejat, però també exerceix una doble funció acústica i decorativa.

QUINS AVANTATGES TÉ UTILITZAR UN FALS SOSTRE?

A més de ser un tipus de sostres econòmics i fàcils d’instal·lar, hi ha una infinitat de beneficis que ofereixen els falsos sostres entre les quals trobem:

 1. Estalvi de despeses i energia: aquest tipus de sostres funcionen com a distribuïdors de calor pel que podràs estalviar en la calefacció.
 2. Aïllament acústic: aquest avantatge és el principal motiu pel qual els falsos sostres són tan demandats. El fals sostre millora la qualitat acústica del lloc ja que crea un doble sostre que aconsegueix fer que el so trobi una barrera més gran. En augmentar el gruix del sostre el so no traspassa d’ un pis a un altre de forma tan evident.
 3. Resistència: malgrat els estesos mites que existeixen sobre aquest tipus de sostres, la realitat és que són molt resistents a la humitat tant és així que moltes persones opten per utilitzar aquests sostres en cuina i banys.
 4. Funcionalitat: la possibilitat d’ accedir fàcilment a la part superior del sostre per atendre totes les necessitats del sostre és un altre dels principals beneficis. Per tant, podràs accedir permanent a les instal·lacions ocultes per fer reparacions o actualitzacions.
 5. Disseny i elegància: gran quantitat de persones utilitzen falsos sostres decoratius per afegir un element de disseny. Malgrat que fa uns anys s’instal·laven amb normalitat en oficines, actualment estan en expansió i entrada en altres sectors com hostaleria i habitatges, entre d’altres.

TIPUS DE FALSOS SOSTRES DESMUNTABLES I CONSELLS PER ELEGIR EL QUE MILLOR S’ADAPTI A LES TEVES NECESSITATS.

Actualment hi ha la possibilitat d’ escollir entre una gran varietat de falsos sostres i no existeix un únic criteri per a la seva classificació.

D’una banda, en funció de la seva col·locació els falsos sostres poden ser:

 1. Continus: són els més demandats per als habitatges personals. Està cobert per una capa de gui guió o pladur que amaga les estructures dels perfils metàl·lics.
 2. Registrables: sostres característics d’ oficines i indústries. Estan muntats sobre una estructura metàl·lica on es col·loquen plaques quadrades que queden a la vista, cosa que permet que les revisions de les instal·lacions ocultes puguin ser revisades de forma periòdica sense cap tipus de problema.

D’altra banda, podem fer una distinció dels falsos sostres segons el material que estiguin fets. Aquí podràs trobar una gran varietat de sostres on podràs triar el que millor s’adapti a les teves necessitats. Cal reduir la nostra petjada ecològica al màxim, per això, entre els falsos sostres més sostenibles podem destacar els falsos sostres de fibra mineral, metall o fusta. Els falsos sostres són la millor opció per donar-li un valor afegit a la decoració del teu espai.

Consulta a professionals:

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T21:24:47+02:00 Dijous, 22 de juny de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies|

PLAQUES DE D’ENVANS SECS.

PLAQUES DE D’ENVANS SECS. QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE?

La tècnica dels envans en sec fa referència al material de construcció compost de plaques de guix i usat en la distribució d’interiors. Permet separar espais i crear ambients de forma fàcil i reversible. Però quin tipus de placa hem de triar? Quins elements hem de tenir en compte?

AVANTATGES DE LES PLAQUES DE D’ENVANS SECS.

En els últims temps, la tècnica dels envans en sec no ha deixat d’ augmentar pels avantatges que ofereix davant la construcció tradicional. Alguns d’ aquests avantatges són:

1.Lleugeresa del material, la qual cosa les fa especialment indicades per a situacions en què no volem incrementar el pes, com en pisos elevats.

2.Facilitat d’instal·lació, sense necessitat de ciments ni arreplegats de guixo amb l’estalvi en qüestió de temps que això significa.

3.Qualitat dels acabats, ja que les plaques no requereixen arrebossats, sinó que estan llestes per pintar.

4.Resistència a altes temperatures en el cas de plaques ignífugues.

5.Faciliten la instal·lació de cablejat al seu interior sense necessitat d’obrir roses o col·locar regletes.

6.Genera menys residus que la construcció tradicional.

No cal oblidar, però, que els envans en sec també comporta algunes dificultats. Una de les principals té a veure amb el transport ja que les plaques solen tenir una mida bastant gran. En aquest sentit, caldrà tenir en compte les condicions de l’ obra o reforma que hàgim de realitzar, especialment en edificis antics amb espais estrets i de pas dificultós.

Un altre factor que caldrà valorar és si la paret ha de carregar molt pes. En cas d’ haver de penjar prestatges, mobles o aparells pesants, cal recordar que la resistència de les plaques, segons la seva tipologia no sempre serà l’ adequada per la qual cosa s’ haurà de triar una placa apta per a la càrrega que rebrà o bé reforçar el envà i usar elements de fixació específics per a pladur.

PLAQUES DE D’ENVANS SECS. TIPUS.

Si ens decidim per plaques de guix laminat per delimitar espais en interiors, hem de tenir en compte que aquestes plaques es troben regulades per la norma UNE-EN 520: 2005 + A1: 2010.

També intervenen en la tècnica de l’envà en sec la norma UNE 102043:2013 Muntatge dels sistemes constructius amb placa de guixo laminat (PYL). Envans, trasdossats i sostres. Definicions, aplicacions i recomanacions. En termes generals, aquestes plaques estan formades per una ànima de guió revestida amb làmines de cartró. Estan indicades per a usos en interiors i es classifiquen en:

1.Plaques de guix tipus A: es correspon amb les plaques estàndard. En general, es tracta de plaques no combustible, i oferir grans avantatges a l’ hora de la seva manipulació, com la realització de corbes o formes decoratives.

2.Placa de guix laminat tipus H: es correspon amb les plaques hidròfugues, proveïdes d’ additius que redueixen la seva capacitat d’ absorció d’ aigua.

3.Placa de guixo laminat tipus F: es corresponen a les plaques ignífugues, aptes per a altes temperatures.

4.Placa de guixo laminat tipus E: Es tracta de plaques preparades per ser instal·lades a l’exterior, tot i que no aptes per romandre permanentment sota condicions ambientals exteriors.

5.Placa de guixo laminat tipus D. Es tracta de plaques amb densitat controlada.

6.Placa de guixo laminat tipus R. Es tracta de plaques amb resistència millorada.

7.Placa de guixo laminat tipus I. Es tracta de plaques de duresa superficial millorada.

Tot i que el color sol ajudar-nos a distingir-les, és important que vegem al dors impresa tant el tipus de placa de què es tracta com la data de fabricació i les normatives que compleix.

Hem de tenir en compte que una mateixa placa pot ser alhora de diversos tipus, per exemple:

La placa Diamant Pro de Knauf es denomina DFH1IR, perquè està fabricada per complir cadascun dels requisits: Densitat controlada, Ignifuga, hidrofuga, duresa superficial i resistència millorada.

Existeixen altres tipus de plaques de gui guillats amb fibres i altres tipus de denominacions segons les seves característiques. Però d’això en parlarem en un altre moment.

 

Consulta amb professionals:

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T21:25:44+02:00 Dimarts, 20 de juny de 2023|AÏLLAMENT, Noticies, TABIQUERIA SECA|

QUE ÉS L’AÏLLANT TÈRMIC REFLEXIU?

L’ aïllant tèrmic reflexiu és un producte multicapa d’ alta densitat, compost per capes de làmines fines d’ alumini pur a les cares externes i a les cares internes fibra de polièster, escuma de polietilè o capes de bombolla de polietilè d’ aire depenent del tipus d’ aplicació.

COM FUNCIONA L’AÏLLANT TÈRMIC REFLEXIU?

En lloc d’absorbir la calor, els aïllants reflexius reflecteixen cap a l’exterior fins a un 95 % de la radiació infraroja emesa pels elements de coberta, la qual cosa permet evitar el sobreescalfament de les estances interiors i haver de recórrer excessivament a l’aire condicionat.

QUÈ ÉS UN MATERIAL REFLEXIU?

L’ aïllament reflexiu és un material compost per diverses capes en forma de làmines fines que poden ser d’ alumini, polièster aluminitzat, foam, escuma, guata o polietilè reforçat, depenent del tipus d’ aïllant reflexiu i de la seva funció.

La solució professional per augmentar l’ eficiència energètica sense disminuir la superfície habitable.

 • Gruix reduït d’ entre 3 i 30 mm
 • Molt baixa conductivitat tèrmica (λ= 0,025 W/mK). Eviten la transmissió de calor de l’exterior a l’interior i viceversa
 • Impermeable i anti-condensació. Evita la humitat i el floridura
 • Aïllant acústic (aeri i d’impacte)
 • No es degrada ni requereix de manteniment.
 • Molt lleuger. Fàcil de transportar i emmagatzemar.
 • No inflamable

LA MILLOR SOLUCIÓ PER A L’ AÏLLAMENT D’ EDIFICIS

En lloc d’absorbir la calor (com passa amb els aïllants tradicionals), els aïllants reflexius reflecteixen cap a l’exterior fins a un 97% de la radiació infraroja rebuda, cosa que impedeix el sobreescalfament de l’interior. De la mateixa manera, a l’ hivern eviten que la calor de l’ interior de l’ edifici es perdi cap a l’ exterior.

A més de substituir qualsevol sistema d’aïllament amb materials convencionals (llana mineral, XPS, EPS, insuflat…), els aïllants reflexius poden complementar-los, ser inclosos en sistemes com el SATE i millorar els sistemes que compleixen amb l’estàndard Passivhaus.

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE AÏLLANT TÈRMIC REFLEXIU.

 

L’AÏLLANT TÈRMIC REFLEXIU SERVEIX PER REFORMAR O NOMÉS PER A CONSTRUCCIÓ NOVA?

Es poden instal·lar perfectament tant en reformes, com en obres de nova construcció. Són especialment útils en reformes quan es busca un gran aïllament sense perdre superfície habitable.

QUÈ ÉS UN PONT TÈRMIC?

Els ponts tèrmics són aquelles zones de l’ envolupant de l’ habitatge que transfereixen més fàcilment la calor cap a altres estances, perquè estan compostes per diferents materials.

Per exemple, a les façanes dels edificis solen aparèixer ponts tèrmics a prop de bigues, ja que estan en contacte amb l’exterior i perquè estan fetes de formigó o metall condueixen massa bé la calor en comparació a la resta de materials.

QUINS TIPUS D’AÏLLANT TÈRMIC REFLEXIU EXISTEIXEN?

N’ hi ha dos tipus:

 • Aïllants multicapa: es componen de diverses làmines o capes d’ alumini i altres materials aïllants, com polièster metal·litzat armat, guates de polièster, làmines reflectores i escumes de polietilè.
 • Aïllants amb base de bombolla: Estan compostos per una matriu de bombolles de polietilè que encén aire sec estanc al seu interior. Aquesta matriu es recobreix amb dues capes d’ alumini pur o una capa d’ alumini pur i escuma de polietilè.

QUANT OCUPA L’AÏLLANT TÈRMIC REFLEXIU EN COL·LOCAR-SE EN UNA PARET O UN TERRA?

Depèn del grau d’ aïllament que es desitja obtenir. Els models oscil·len entre els 4 mm i els 30 mm. Alguns per a terres tenen un gruix de 8 mm i no necessita cambra d’ aire. La resta de models sí que necessiten cambra d’ aire d’ un mínim de 2 cm + 2 cm, per la qual cosa ocupen el gruix de cada model més la cambra d’ aire.

L’AÏLLANT TÈRMIC REFLEXIU NECESSITA CÀMERA D’AIRE?

Alguns no necessiten càmera d’aire. La resta de models necessiten d’ una cambra de 2 + 2 cm.

EN QUINES ZONES D’UNA EDIFICACIÓ PUC UTILITZAR AÏLLANT TÈRMIC REFLEXIU?

En teulades, terres, envans, pilars, cants de forja, façanes, sostres, i altres moltes superfícies.

L’AÏLLANT TÈRMIC REFLEXIU SERVEIX PER AÏLLAR UNA HABITACIÓ DEL SOROLL I DEL FRED?

Sí, mantenen una temperatura agradable a l’interior a l’hivern i a l’estiu. D’altra banda, compten amb propietats que permeten aïllar acústicament, però són molt més eficaços aïllant tèrmicament.

L’AÏLLANT TÈRMIC REFLEXIU ÉS IMPERMEABLE?

Sí, resisteixen perfectament a l’ aigua i al vapor d’ aigua i tenen propietats que eviten l’ aparició de problemes derivats de la humitat.

 

Consulta a professionals.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T21:26:26+02:00 Dijous, 15 de juny de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies|

PROMOCIÓ DE PASTES KNAUF UNIK FILLER

DESCOBREIX LES PROMOCIONS I PRODUCTES DE PASTES KNAUF UNIK FILLER I KNAUF UNIK.

EFICIÈNCIA EN TRACTAMENT DE JUNTES I ACABATS DE QUALITAT.

PROMOCIÓ ESPECIAL.

A partir del tercer sac de pastes, aprofita la nostra emocionant promoció. Per a més detalls, consulta al nostre punt de venda o departament comercial. No et perdis aquesta oportunitat!

VIGÈNCIA DE LA PROMOCIÓ.
Des del 12 de juny del 2023 fins al trenta de juliol del 2023.

GRAN PROMOCIÓ DE PASTES KNAUF UNIK FILLER I KNAUF UNIK.
Característiques dels Productes:

KNAUF UNIK FILLER 1H
El Knauf Unik Filler 1 Hora és una pasta en pols que conté sulfat de calci semihidratat, carbonat càlcic i additius. Ideal per tractar juntes amb el ràpid forjat d’1 hora. Classificat com a tipus 3B segons la norma UNE-EN 13963.

Característiques Principals:

 • Material en pols llest per barrejar
  Bona adherència al suport
  Fàcil pastat a mà o màquina amb excel·lent hidratació
  Consistència cremosa i flexible
  Aplicació manual
  Gran manejabilitat
  Fàcil de polir
  Acabat nivell Q3
  Classificació A1 de reacció al foc
  Dimensions.

Paletització: 42 sacs/palé
Unitat de Venda: Sac de 20 kg
Camps d’aplicació.

 • Tractament de juntes en plaques de guix laminat Knauf
  Reparació d’àrees danyades
  Esmena d’irregularitats a les plaques
  Emplaçat de caps de cargols

KNAUF UNIK FILLER 30′
El Knauf Unik Filler 30′ és una pasta en pols que conté sulfat de calci semihidratat, carbonat càlcic i additius. Perfecte per a juntes amb forjat ràpid de 30 minuts. Compleix la norma UNE-EN 13963.

Característiques Destacades:

 • Material en pols llest per barrejar
  Bona adherència al suport
  Fàcil pastat a mà o màquina amb excel·lent hidratació
  Consistència cremosa i flexible
  Aplicació manual
  Gran manejabilitat
  Fàcil de polir
  Acabat nivell Q3
  Classificació A1 de reacció al foc
  Dimensions.

Paletització: 42 sacs/palé
Unitat de Venda: Sac de 20 kg
Camps d’aplicació.

Tractament de juntes en plaques de guix laminat Knauf

 • Reparació d’àrees danyades
  Esmena d’irregularitats a les plaques
  Emplaçat de caps de cargols

 

 • KNAUF UNIK 2H
  La pasta de juntes Knauf Unik 2H és perfecta per a sistemes de plaques de guix laminat. El seu ràpid forjat de 2 hores i excel·lent consistència la fan ideal.

Característiques Excel·lents:

Material en pols llest per barrejar
Factor de pastat (l/kg): 0,5
Amassat a mà o màquina
Ràpida hidratació
Excel·lent consistència
Aplicació manual amb cinta de paper Knauf
Gran adherència
Fàcil de polir
Temps de forjat/obert de treball: aproximadament 2 hores
Acabat nivell Q3
Classificació A1 de reacció al foc

Dimensions.

Paletització: 100 sacs/palé (sac de 10 kg) / 50 sacs/palé (sac de 20 kg)
Unitat de Venda: Sac de 10 kg o 20 kg
Camps d’aplicació.

Tractament de juntes amb cinta de paper Knauf en plaques de guix laminat amb diferents vores
Emplaçat de caps de cargols

KNAUF UNIK 24H
La pasta Knauf Unik 24H ofereix acabats premium, amb una textura més fina i un color més blanc. Ideal per a sistemes de plaques de guix laminat amb el seu assecat lent.

Característiques Destacades:

Material en pols llest per barrejar
Factor de pastat (l/kg): 0,45
Amassat mecànic senzill
Aplicació manual o amb màquina i cinta de paper Knauf
Color més blanc i textura fina
Gran adherència
Estabilitat de la barreja fins a 48 hores en recipient tancat
Temps d’assecat: 24-48 hores
Acabat nivell Q4
Classificació A2-S1, d0 de reacció al foc
Dimensions.

Paletització: 50 sacs/palé (sac de 20 kg)
Unitat de Venda: Sac de 20 kg
Camps d’aplicació.

Tractament de juntes amb cinta de paper Knauf en plaques de guix laminat amb diferents vores
Emplaçat de caps de cargols
Aplicació exclusiva per a interiors

Descobreix la Versatilitat i Qualitat de les Pastes Knauf Unik Filler i Knauf Unik! Consulta a les nostres botigues per obtenir més informació sobre aquestes solucions de tractament de juntes i acabats.

Consulta professionals.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T21:27:25+02:00 Dijous, 8 de juny de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies|
Veure més notícies