Guixos 2022-11-21T16:11:13+01:00
IMPRIMACIONS
PASTES D’ADHERÈNCIA
PASTES PER A JUNTES
spacer2

GUIXOS

spacer2
Yesos 0ARREBOSSAT KNAUF RENOVE

Lliscat de renovació per a un acabat llis d’alta qualitat. Per obtenir un acabat llis en superfícies rugoses i poc anivellades en parets i sostres d’interior. Es pot aplicar sobre diferents tipus de superfícies com formigó, maó ceràmic, placa de guix laminat i suports que incloguin acabats rugosos tipus gotelé coberts amb pintura acrílica.
spacer2
Yesos 2KNAUF FI
Lliscat de capa fina per acabat llis. Lliscat en base de guix i d’aplicació manual, per obtenir un acabat llis sobre paraments tractats amb arrebossats de guix en interior.
spacer2
Yesos 3ARREBOSSAT KNAUF MP75L
Arrebossat monocapa alleugerit amb perlita per projecció a màquina.
spacer2
Yesos 3ARREBOSSAT KNAUF ROTBAND
Lliscat monocapa d’aplicació manual alleugerit amb perlita per acabats d’alta qualitat.
spacer2
Yesos 4MORTER SUPERFICIAL AQUAPANEL® OUTDOOR
Morter superficial en base de ciment per a sistemes de façana amb plaques AQUAPANEL® Outdoor. El morter superficial AQUAPANEL® Outdoor és un morter en pols, de ciment pòrtland, calç, càrregues minerals i resines sintètiques, de color blanc.
spacer2

Yesos 7MORTER DE JUNTES AQUAPANEL® OUTDOOR
Morter utilitzat per asseure la malla superficial en les plaques AQUAPANEL® Outdoor. El morter superficial AQUAPANEL® Outdoor és un morter en pols, de ciment pòrtland, calç, càrregues minerals i resines sintètiques, de color blanc.

spacer2
Yesos 4MORTER SUPERFICIAL I DE JUNTES AQUAPANEL® INDOOR
Morter utilitzat per asseure la malla superficial en les plaques AQUAPANEL® Indoor.
El morter superficial i de juntes AQUAPANEL® Indoor és un morter en pols, de ciment Portland, calç, càrregues minerals i resines sintètiques, de color blanc.
spacer2
Yesos 4MORTER DE JUNTES I SUPERFICIAL AQUAPANEL® SKYLITE
Morter de juntes i superficial en base de ciment per a sistemes amb placa de ciment SkyLite. El morter de juntes i superficial AQUAPANEL® SkyLite és un morter lleuger, de tipus CS II, per a interior i exterior, d’acord amb UNE EN 998-1
i té marcatge CE.
spacer2
Yesos 8KNAUF ACABAT PETRI GRC AQUAPANEL
Morter d’acabat en base de ciment per a sistemes de façana amb plaques AQUAPANEL®. L’acabat petri GRC és un morter en pasta siloxà, molt transpirable, d’ús exterior, de diferents colors, utilitzat per donar acabats en les plaques de ciment AQUAPANEL® Outdoor.
spacer2
Yesos 9KNAUF PINTURA LISA FLEXIBLE GRC AQUAPANEL®
Pintura de color per acabats en sistemes de façana amb plaques AQUAPANEL® Outdoor. La pintura llisa flexible GRC és una pintura elàstica al siloxà en base aquosa, de diferents colors.
spacer2
Yesos 10KNAUF ACABAT Q4 FINISH AQUAPANEL®
Arrebossat hidròfug per al tractament de juntes i superficial sobre placa AQUAPANEL® Indoor. AQUAPANEL® Q4 Finish de Knauf, és un arrebossat pre-mesclat pastós, repel·lent a l’aigua per a tractament de juntes i superficial, que permet acabar la superfície en llis, amb qualitat Q4. Permet una nova i ràpida solució per al tractament superficial de les zones no enrajolades en interiors amb alta humitat. Amb Q4 FINISH no és necessària la utilització de la malla superficial, en franges de poc ample. Ideal per a la seva utilització amb AQUAPANEL® Cement Board Indoor, la pasta garanteix una superfície plana totalment llisa.
spacer2spacer2