VENTIROCK. DISENY I RESISTÊNCIA, LA UNIÓ PERFECTE

//VENTIROCK. DISENY I RESISTÊNCIA, LA UNIÓ PERFECTE

VENTIROCK. El Sistema REDAir és un sistema d’aïllament  tèrmic i acústic continu per l’exterior per  a Façanes Ventilades compost per una fulla interior (pesada o lleugera) , una estructura d’alumini i el revestiment exterior. La cara interior s’aïlla amb els panells de llana de roca de Doble Densitat Ventirock Duo o Densitat Nominal Ventirock Energy quedant una cambra d’aire ventilada entre aquests i la fulla exterior, composta per un revestiment estètic  exterior d’ alta densitat Rockpanel.

VENTIROCK: APLICACIÓ.

Aïllament tèrmic i acústic de façanes ventilades.

VENTIROCK: AVANTATGES.

 • La millor conductivitat en llana de roca.
 • Excel·lent comportament acústic.
 • Seguretat en cas d’ incendi.
 • Resistència a l’ aigua de pluja i a l ‘ acció del vent.
 • Estabilitat mecànica i dimensional.
 • Facilitat i rapidesa d’ instal.lació.
 • Declaració Ambiental de Producte.
 • Certificat de baixes emissions Eurofins Gold.
VENTIROCK

VENTIROCK DUO

VENTIROCK DUO

Panel de lana de roca de doble densidad para el aislamiento de fachada Ventilada en obra nueva y rehabilitación. Aporta excelente conductividad térmica, seguridad contra incendios, eficiencia energética y confort térmico y acústico.

 

VENTIROCK

VENTIROCK ENERGY

VENTIROCK ENERGY

Panell de llana de roca de doble densitat per a l’aïllament de façana Ventilada en obra nova i rehabilitació. Aporta excel·lent conductivitat tèrmica, seguretat contra incendis, eficiència energètica i confort tèrmic i acústic.

 

Panell de roca de monodensitat per a l’ aïllament tèrmic i acústic de façana ventilada.  Dissenyat per oferir la millor conductivitat en llana de roca, excel·lent comportament acústic, seguretat contra incendis, resistència a  l’aigua de pluja i a l’acció del vent i eficiència  energètica.

VENTIROCK: AVANTATGES.

 • Libertad de diseño: múltiples posibilidades de formas, texturas, colores y acabados.
 • Resistencia a la intemperie.
 • Seguridad en caso de incendio.
 • Gran potencial de ahorro: 30% superior a los sistemas tradicionales.
 • Altas prestaciones en materia de durabilidad, seguridad, confort y eficiencia energética.
 • Sin riesgos de condensaciones intersticiales en verano consiguiendo una menor absorción del calor.
 • Menos dispersión del calor interior en periodos de frío.
 • Rapidez de instalación y ahorro de tiempo.

VENTIROCK: EN REHABILITACIÓN:

 • Llibertat de disseny: múltiples possibilitats de formes, textures, colors i acabats.
 • Resistència a la intempèrie.
 • Seguretat en cas d’ incendi.
 • Gran potencial d’ estalvi: 30% superior als sistemes tradicionals.
 • Altes prestacions en matèria de durabilitat, seguretat, confort i eficiència energètica.
 • Sense riscos de condensacions intersticials a l’ estiu aconseguint una menor absorció de la calor.
 • Menys dispersió de la calor interior en períodes de fred.
 • Rapidesa d’instal·lació i estalvi de temps.

VENTIROCK: EN OBRA NOVA:

 • Per a tot tipus d ‘ edifici.
 • Acabat estètic.
 • Recomanat per a edificis com hotels, hospitals, edificis comercials, habitatges plurifamiliars, edificis d’ oficines, etc.

Informis:

www.plb.cat

info@plb.cat

tel. 93 303 74 43.

2023-01-23T15:24:45+01:00 Dilluns, 23 de gener de 2023|Noticies|