LES CERTIFICACIONS A AÏLLANTS.

//LES CERTIFICACIONS A AÏLLANTS.

El meu producte és de qualitat“. Qui no ha sentit mai aquesta frase? Tota empresa, gran o petita, presumeix de fabricar productes o oferir serveis de qualitat, però no totes tenen distintius que acreditin aquesta condició. La Marca Aenor de certificació de producte d’AENOR és una de les marques de certificació de producte amb més reconeixement a nivell global. I la raó fonamental és que ha creat confiança en el mercat demostrant, durant els més de 30 anys de la seva existència, la qualitat dels productes que exhibeixen aquesta Marca Aenor.

LA IMPORTÀNCIA DE LES CERTIFICACIONS MATERIALS AÏLLANTS.

Com es pot saber si un producte és de qualitat? El que és barat surt molt car, la importància que els certificats de materials aïllants tenen al sector de construcció identificant els principals i més destacats al mercat europeu és inqüestionable.

NORMATIVA ESPANYOLA SOBRE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ. CERTIFICACIONS MATERIALS AÏLLANTS.

El reglament espanyol és molt clar pel que fa al codi de control i qualitat de materials de construcció a Espanya. Concretament aquesta normativa, que es recull al Codi Tècnic (CTE) als articles 7.2.1 i 7.2.2., declara la importància i obligatorietat per part dels subministradors i receptors de garantir la seguretat i control dels productes o materials que es comercialitzen. Els certificats de qualitat són la manera més real de complir les exigències del CTE. Certificacions materials aïllants és especialment important per la seva eficiència.

CERTIFICACIONS MATERIALS AÏLLANTS: EL MARCAT CE.

El Marcat CE, de compliment obligat, és una etiqueta situada sobre el producte o l’embalatge que identifica i declara que aquest material compleix les normatives legals per vendre’s a l’Espai Econòmic Europeu. Afegint aquest marcatge, el fabricant es declara totalment responsable de la veracitat dels valors indicats. Així mateix, si no es disposa d’aquesta garantia el producte en cap cas es podria comercialitzar a la UE.

QUIN ÉS EL CERTIFICACIONS MATERIALS AÏLLANTS MÉS USAT A ESPANYA?

Sens dubte en construcció el resultat final d’una obra depèn més de la qualitat dels materials usats. Aquest factor encara resulta més visible quan es tracta d’una reforma en què es pretén millorar l’aïllament d’un edifici o habitatge. És a dir, l’ús d’un producte aïllant o un altre pot canviar completament l’acabat.

Per tal de generar confiança entre els agents econòmics sobre la informació, els valors i les especificacions dels diferents materials aïllants disponibles, el mercat espanyol compta amb la certificació d’AENOR. Un marcat que permet assegurar la qualitat del producte i les seues qualitats: resistència al foc, conductivitat i resistència tèrmica.

Però en què consisteix la certificació de producte?, quines garanties ofereix?, què demostra el fabricant quan posseeix un distintiu de qualitat? Un fabricant posseïdor d’un distintiu de qualitat ha superat amb èxit l’avaluació del procés productiu, el control de qualitat intern i, finalment, l’assaig del producte externament. És a dir, no n’hi ha prou de dir que es fabrica amb qualitat, cal demostrar-ho. En tot aquest procés, els laboratoris d’assaig juguen un paper rellevant.

L’avaluació per tercera part d’un producte per certificar-ne la qualitat no té sentit si no se sotmet a assaig aquest producte. Els laboratoris d’assaig s’encarreguen de l’avaluació de conformitat del producte respecte a les característiques exigibles recollides a les normes UNE de producte que li són aplicables.

Les normes UNE de producte recullen els requisits mínims exigibles que han de complir els productes en el seu ús previst. Aquests requisits s’acorden entre les diferents parts interessades dins dels comitès tècnics de normalització, on s’elaboren aquestes normes.

El compliment d’aquests requisits pot servir per donar presumpció de conformitat respecte a exigències dins del camp reglamentari o incloses en prescripcions de tercers. Quan un tercer certifica un producte d’acord amb una norma voluntària, acredita que tota la producció coberta pel certificat compleix les característiques d’una norma en qüestió. I tot això basat en inspeccions i controls periòdics. No és, doncs, un caprici l’assaig dels productes per una tercera part.

La verificació de les propietats d’un producte mitjançant assaig és l’única manera mitjançant la qual un tercer pot assegurar, significat de certificar, l’homogeneïtat del total de la producció. Cal tenir en compte que, en el procés de certificació, i més concretament durant la inspecció per part de la certificadora, els inspectors seleccionen a l’atzar mostres que posteriorment s’enviaran al laboratori per assajar-les. D’aquesta manera, dels resultats que obtingui el laboratori dependrà el manteniment en vigor del certificat.

Al Centre d’Assaigs, Innovació i Serveis, CEIS, es duen a terme assajos per a certificació de productes durant més de 20 anys. Amb aquesta finalitat, són tres els àmbits fonamentals en què es desenvolupa l’activitat:

  • Assajos a equips de climatització i productes aïllants tèrmics.
  • Assajos a cables i material elèctric.
  • Assajos a canonada plàstica i de coure amb diferents aplicacions.

CERTIFICACIONS MATERIALS AÏLLANTS. CANONADES I AÏLLAMENT.

D’altra banda, en tubs soterrats per a conducció de gas és d’interès l’assaig de propagació ràpida de fissures segons la Norma ISO 13447, on un tram de canonada a 0ºC, temperatura que n’afavoreix la fragilitat, i amb aire a pressió a l’interior, es porta a trencament mitjançant limpacte duna fulla a una velocitat de 15 m/s. Aquest assaig simula l‟impacte d‟una pala d‟una retroexcavadora en una canonada en servei durant les tasques de recondicionament de la xarxa de distribució gas o l‟efecte d‟un cop d‟ariet.

També en instal·lacions de distribució de gas i en instal·lacions d’ACS es fa servir canonada de coure. AENOR certifica aquest producte dins del CTC 004 Tubs i accessoris de coure i altres components per a la instal·lació. CEIS està equipat per realitzar tots els assaigs inclosos a les normes de producte de canonada de coure per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció (UNE-EN 1057), per a aire condicionat (UNE-EN 12735-1) i per a gasos medicinals i buit (EN 13448).

Sobre aquest producte prenen rellevància els assaigs mecànics, com l’assaig de tracció segons la UNE-EN ISO 6892-1, els resultats del qual determinen el tractament a què s’ha sotmès a la canonada o, per exemple, els assaigs de corbat (UNE-EN ISO 8491) o doblegat (UNE-EN ISO 8494) que asseguren la mal·leabilitat de la canonada a l’hora de la seva instal·lació.

Però hi ha canonades que tenen altres usos, per exemple, el tub per a la conducció de cables. CEIS avalua mitjançant assaig les canonades per a conducció de cables, ja siguin flexibles, corbades o rígides que poden anar enterrades. De tal manera, se’n determina la resistència a compressió o impacte segons la sèrie de Normes UNE-EN 61386, que AENOR certifica dins del CTC 030 Aparamenta i petit material elèctric per a instal·lacions de baixa tensió. Els cables que són conduïts per aquestes últimes canonades també són objecte dassaig i certificació. En aquest cas, AENOR els certifica dins del Comitè CTC 042 Cables elèctrics, cables de comunicacions, fils per a bobines electromagnètiques i accessoris.

Una de les propietats fonamentals que CEIS assaja sobre aquests productes és la resistència elèctrica del conductor segons la Norma UNE-EN 60228. Els cables elèctrics, a més, segons on vagin instal·lats, han de tenir una determinada classificació de reacció al foc quan s’assagen segons la Norma UNE-EN 50575. Finalment, també es realitzen assajos per determinar les propietats de la coberta i l’aïllament dels cables, sobre els quals es determina, per exemple, el gruix i les propietats mecàniques segons la sèrie de Normes EN 60811.

I seguint l’aïllament, a més de l’elèctric també es pot parlar d’aïllament tèrmic. CEIS assaja productes aïllants tèrmics amb aplicacions a l’edificació o amb aplicacions industrials, com ara llana mineral, poliuretà projectat o el poliestirè expandit. El que caracteritza aquests materials és la baixa conductivitat tèrmica que els confereix la seva qualitat d’aïllant tèrmic. Aquesta propietat s’assaja d’acord amb la Norma UNE-EN 12667 i AENOR la certifica dins del CTC 020 Materials aïllants tèrmics.

CERTIFICACIONS MATERIALS AÏLLANTS: CONFIANÇA EN ELS RESULTATS.

Podem comprovar, per tant, l’estreta relació que hi ha entre certificació de producte i assaig, i podem concloure que les dues activitats són complementàries. En resum, veiem com els laboratoris d’assaig tenen una tasca molt rellevant en el procés de certificació de producte, ja que són els encarregats de verificar, sobre mostres preses a l’atzar en inspeccions periòdiques, que les propietats declarades pels fabricants es mantenen al temps. De tal manera s’assegura la qualitat i consistència de la producció que s’inclou finalment al certificat de producte, resultat final de tot el procés.

Els laboratoris d’assaig han d’aportar tota la confiança possible en els resultats que obtenen degut a com s’ha exposat la transcendència d’aquests. Per això, també estan sotmesos a control i inspecció per garantir la qualitat dels resultats.

En aquest sentit, l’acreditació de l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) implica la realització d’una avaluació regular de la competència tècnica dels laboratoris acreditats mitjançant auditories on es presencien assaigs i s’audita els mitjans tècnics i humans amb els que compta el laboratori d’acord amb els requisits fixats a la UNE-EN ISO/IEC 17025. A CEIS som conscients de la importància que tenen els nostres resultats per a la certificació de producte; tant és així, que comptem amb un abast d’acreditació on s’inclouen més de 900 normes acreditades.

 

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T21:13:42+02:00 Dijous, 20 de juliol de 2023|Noticies|