LA SELECCIÓ DELS MATERIALS EN L’EDIFICACIÓ

/, Noticies/LA SELECCIÓ DELS MATERIALS EN L’EDIFICACIÓ

LA SELECCIÓ DELS MATERIALS: FACTORS CLAU.

AVANÇOS I REPTES EN LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL.

 1. La selecció dels materials en l’edificació: Factors clau.
 2. Avanços i reptes en la sostenibilitat ambiental.
 3. Introducció a la selecció de materials.
 4. Propietats i tecnologies constructives.
 5. Consideracions estructurals.
 6. Aspecte econòmic.
 7. Factor ambiental.
 8. Sostenibilitat ambiental en els materials de construcció.
 9. Desenvolupament de materials sostenibles.
 10. Processos eficients d’extracció i producció.
 11. Recursos renovables i reutilització.
 12. Reciclat de materials.
 13. Normatives i directrius ambientals.
 14. Reial decret 1630/92.
  1. Aspectes mediambientals destacats.
 15. Impacte en professionals de la construcció.
 16. Productes de construcció i el seu impacte en la salut.
 17. Definició de “Producte de construcció”.
 18. Requisits clau:
  1. Resistència mecànica i estabilitat.
  2. Seguretat en incendis.
  3. Higiene, salut i medi ambient.
   1. Amenaces a evitar (exemples).
  4. Llei 38/1999: Ordenació de l’edificació.
  5. Requisits Bàsics per a edificacions.
   1. Funcionalitat, seguretat i habitabilitat.
   2. Higiene, salut i protecció del medi ambient.
    1. Condició de salubritat interior.
   3. Codi Tècnic de l’Edificació i Qualitat dels Edificis.
   4. Exigències bàsiques de qualitat (CTE).
    1. Article 13: Salubritat (HS).
     1. Reducció de riscos per a usuaris.
    2. Marcatge CE i compliment normatiu.
    3. Directiva 89/106/CEE.
     1. Importància del compliment normatiu.

DESTACATS:

 • La selecció de materials en l’edificació és cabdal i requereix una entesa profunda de les seves propietats, combinacions i tecnologies constructives.
 • La sostenibilitat ambiental és un repte continu en la disciplina de Ciència i Enginyeria dels Materials.
 • El Reial decret 1630/92 estableix estàndards per a l’anàlisi ambiental dels materials de construcció i afecta tots els professionals involucrats en el procés constructiu.
 • Els productes de construcció han de complir requisits clau, incloent resistència mecànica, seguretat en cas d’incendi, higiene, salut i medi ambient.
 • La Llei 38/1999 estableix requisits bàsics per a la funcionalitat, seguretat i habitabilitat dels edificis, destacant la importància de la higiene, salut i protecció del medi ambient.
 • El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat en els edificis, amb un enfocament en la salubritat.
 • Els productes de construcció han de portar el marcatge CE, garantint el compliment normatiu i la qualitat dels materials utilitzats.

1: INTRODUCCIÓ A LA SELECCIÓ DE MATERIALS.

L’elecció de materials en la construcció és cabdal i requereix una entesa profunda de les seves propietats, combinacions i tecnologies constructives. Aquest destaca la importància de considerar aspectes estructurals, econòmics i ambientals en el procés de selecció.

2: SOSTENIBILITAT AMBIENTAL EN ELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ.

La sostenibilitat ambiental és un repte continu en la disciplina de Ciència i Enginyeria dels Materials. Es busca desenvolupar materials amb criteris d’extracció i producció eficients, a més de procedir de fonts renovables i fomentar la reutilització i reciclat de materials existents.

3: NORMATIVES I DIRECTRIUS AMBIENTALS.

El Reial decret 1630/92 estableix els estàndards per a l’anàlisi ambiental dels materials de construcció. No només afecta els fabricants, sinó també tots els professionals involucrats en el procés constructiu. Aquest detalla els requisits clau, des de la resistència mecànica fins a la protecció contra el soroll.

4: PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ I EL SEU IMPACTE EN LA SALUT.

Es defineix “producte de construcció” com aquell fabricat per incorporar-se permanentment a obres de construcció. A més de criteris de resistència i estabilitat, s’han de complir requisits d’higiene, salut i medi ambient per garantir la seguretat i benestar dels ocupants.

5: LLEI 38/1999: ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ.

Aquesta llei estableix requisits bàsics per a la funcionalitat, seguretat i habitabilitat dels edificis. Destaca la importància de la higiene, salut i protecció del medi ambient per assolir condicions òptimes de salubritat a l’interior de les edificacions.

6: CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ I QUALITAT DELS EDIFICIS.

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat en els edificis. L’article 13 se centra en la salubritat, buscant reduir el risc de molèsties o malalties per als usuaris. Aquest aborda els paràmetres i procediments essencials.

7: MARCATGE CE I COMPLIMENT NORMATIU.

Els productes de construcció han de portar el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE. Aquest destaca la importància del compliment normatiu per garantir la seguretat i qualitat dels materials utilitzats en l’edificació.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T20:18:53+02:00 Dimarts, 19 de setembre de 2023|CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies|