EVITAR ECO I REVERBERACIÓ.

//EVITAR ECO I REVERBERACIÓ.

CONTROLANT EL CONFORT ACÚSTIC: MÉS ENLLÀ DE L’ AÏLLAMENT, LA LLUITA CONTRA ECOS I REVERBERACIONS.

DESCOBREIX COM EL DISSENY INTEL·LIGENT I MATERIALS ABSORBENTS DE KNAUF TRANSFORMEN ESPAIS SOROLLOSOS EN AMBIENTS SERENS.

Reverberaciones y ecos, cómo evitarlosINTRODUCCIÓ.

Quan parlem d’aïllament acústic, sovint ens enfocem a evitar que el soroll es propagui d’una habitació a una altra. No obstant això, en entorns amb alta afluència, com locals comercials, és igualment crucial abordar un altre aspecte: controlar els ecos i les reverberacions que poden generar molèsties auditives. En aquest article, explorarem com aquest problema sorgeix i com els elements absorbents de Knauf poden transformar un espai sorollós en un oasi acústic.

EL DESAFIAMENT DE LES SUPERFÍCIES REFLECTANTS.

En termes simples, el problema dels ecos i les reverberacions sorgeix en espais amplis amb superfícies llises i no absorbents a les seves parets, sòl i sostre. En aquesta configuració, el so rebota repetidament en les superfícies, creant una superposició d’ ones sonores que amplifica el soroll i genera ecos, dificultant la claredat auditiva.

La solució rau en la incorporació d’ elements absorbents que contrarestin aquest efecte de rebot. Una opció efectiva és aprofitar el sostre suspès, on un disseny adequat pot trencar el cicle de les ones sonores i materials de qualitat poden absorbir gran part del soroll.

LES SOLUCIONS KNAUF PER AL CONFORT ACÚSTIC.

Knauf ofereix dues línies de productes especialment dissenyades per abordar aquest desafiament:

 1. Sostres Continus Cleaneo i Fumi: Aquests sistemes no només proporcionen un alt nivell d’absorció acústica, sinó que també presenten característiques estètiques atractives. Amb el seu disseny intel·ligent, ajuden a dissipar les ones sonores i millorar el confort acústic en una varietat d’entorns.
 2. Sostres Registrables Danoline i Fibralith: Aquests sistemes permeten un fàcil accés a les instal·lacions darrere del sostre, alhora que ofereixen una solució eficient per controlar els ecos i les reverberacions. La seva capacitat d’ absorció acústica contribueix a la creació d’ espais tranquils i agradables.

SELECCIÓ DE L’ ABSORCIÓ ADEQUADA.

Per determinar la solució més apropiada, és essencial realitzar un càlcul previ del nivell d’ absorció necessari. Aquest càlcul depèn de diversos factors, com la mida de la sala, el tipus d’ activitat que es durà a terme i la quantitat de persones que l’ ocuparan. En triar el producte amb l’absorció adequada, podràs complir les necessitats de confort acústic de manera efectiva.

El confort acústic és essencial per crear entorns harmoniosos i funcionals, especialment en espais amb alta afluència. Els productes d’absorció acústica de Knauf ofereixen solucions efectives per controlar els ecos i les reverberacions, transformant els espais sorollosos en oasis serens. En propers articles, explorarem en detall les característiques de les nostres línies de productes.

ASSOLINT EQUILIBRI ACÚSTIC: VALORS LÍMIT DE TEMPS DE REVERBERACIÓ PER A ESPAIS CONCORREGUTS.

L’ acústica d’ un espai pot tenir un impacte significatiu en la seva funcionalitat i confort. Ja sigui en una aula plena d’estudiants, una sala de conferències amb assistents o un restaurant animat, el temps de reverberació juga un paper cabdal en la claredat auditiva i l’experiència general. En aquest article, explorarem els valors límit recomanats per al temps de reverberació en diferents entorns i com calcular-lo utilitzant l’ expressió de Sabine.

TEMPS DE REVERBERACIÓ: UNA CLAU PER A LA CLAREDAT ACÚSTICA.

El temps de reverberació es refereix al temps que triga un so a dissipar-se en un espai després que la font de so s’ hagi apagat. Massa curt i l’entorn es pot sentir àrid i poc natural; massa llarg i les paraules i els sons es poden barrejar, dificultant la comprensió.

VALORS LÍMIT PER A ESPAIS ESPECÍFICS.

Per aconseguir una acústica equilibrada en diferents tipus d’ espais, s’ han establert valors límit recomanats per al temps de reverberació:

 1. En aules i sales de conferències buides amb un volum menor a 350 m ³:
  • Menys de 0,7 segons si estan sense ocupació ni mobiliari.
  • Menys de 0,5 segons si es consideren les butaques.
 1. En restaurants i menjadors buits:
  • Menys de 0,9 segons.

Aquests valors estan dissenyats per assegurar una experiència auditiva òptima en cada context, evitant ecos excessius i garantint una comunicació clara.

CALCULANT EL TEMPS DE REVERBERACIÓ.

Per estimar el temps de reverberació d’ un espai, s’ utilitza l’ expressió de Sabine. Aquesta fórmula relaciona el temps de reverberació amb el volum de l’ espai i la seva capacitat d’ absorció acústica. La fórmula és la següent:

Temps de Reverberació (T60) = (0,161 Volum) / Àrea d’Absorció Total

On:

 • Volum es mesura en metres cúbics (m³).
 • Àrea d’Absorció Total es mesura en metres quadrats (m²).

Fórmula de Sabine

Consideran:

V = volúmen del recinte

TR= temps de reverberació.

A = Absorció acústica de la sala, que es calcula sumant l’absorció de cadascun dels paraments que componen el recinte, més l’absorció acústica mitjana equivalent de cada objecte absorbent de la sala.

A = Aparets + Asuelo + Atsostre

 • = α . S
  • α= coeficient d’absorció del material
  • S= superfície del parament on es col·loca.

Com que farem un primer tempteig, suposarem el cas més desfavorable, que seria amb la sala buida i absorció nul·la a les parets i terres, per la qual cosa:

A= Aparedes+Asuelo+Atecho = 0 + 0 + Atecho =  α(techo) . Stecho

Prenem com a referència una cafeteria amb una superfície de 56 m2 i una alçada de terra a forjat de 3,6 m. Decidim col·locar el sostre suspès a una alçada de 3,20. Per tant, el seu volum serà de 179,2 m3.

Dades:

Stecho= 56 m2

V= 179,2 m3

TR = 0.9 (según norma, punto 2.2)

cálculo de Sabine

Per tant α = 0,57

Amb aquesta dada com a valor mínim, podem triar un model de placa, que col·locada al 100% de la superfície del sostre, ens eliminarà el nostre problema en el pitjor dels casos possibles.

Per exemple la Cleaneo Rectilinea 8/18 R, que amb un plenum de 400 mm dóna un α=0.6.

Cleaneo Rectilinea 8/18 R

També podrem resoldre’l, com havíem apuntat, amb un model de la gamma Fibralith

Fibralith

D’altra banda, podem fer la simulació tenint com a dada el coeficient d’absorció del producte i comprovant quants m2 de sostre hauríem de col·locar. Prenent el mateix cas, si volem instal·lar un sostre Fibralith amb un α = 0,95:

cálculo Sabine techo Fibralith

Tindrem que la S, superfície del sostre mínima que cal col·locar, serà de 33,74 m2 del total dels 56 m2 originals.

 

Aquests càlculs només són una línia d’aproximació per fer-nos una idea del que podem necessitar. Qualsevol cas més complex ha d’ésser estudiat per un tècnic competent.

CONTACTE Y MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Teléfono: 933 037 443

2023-09-19T13:50:04+02:00 Dimarts, 3 de gener de 2023|Noticies|