PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIÓ D’INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, QUINS REQUISITS HA DE COMPLIR?

/, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC/PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIÓ D’INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, QUINS REQUISITS HA DE COMPLIR?

PROTECCIÓ PASSIVA: QUÈ SÓN LES INSPECCIONS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS?

Les inspeccions de prevenció d’ incendis són supervisions relacionades amb les llicències de primera ocupació i funcionament, les de comprovació, les d’ ofici i les d’ aquells locals i edificacions que presentin irregularitats en matèria de prevenció d’ incendis.

PROTECCIÓ PASSIVA: QUAN ÉS OBLIGATORI PROJECTE CONTRA INCENDIS?

El projecte contra incendis ha de ser visible per a totes les persones que habitin en l’ edifici o urbanització. És per això que per a habitatges no és obligatori el projecte contra incendis, però sí que pot ser necessari en zones comunes el fet de sectoritzar zones d’ incendis i marcar recorreguts d’ evacuació.

PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIONS CONTRA INCENDIS

protección pasiva

protección pasiva

El dia 12 de juny de 2017 es va publicar el nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) mitjançant el Reial Decret 513/2017.

Aquest reglament substitueix el RD 1942/1993 i recull les disposicions tècniques que han de complir els equips i sistemes de protecció activa contra incendis, així com els criteris per a la seva instal·lació, manteniment i inspeccions periòdiques.

Aquest últim punt incorpora respecte al RD1942 l’obligatorietat que un Organisme de Control (OC) realitzi les inspeccions periòdiques. Fins ara, en aquest sector, únicament estaven recollits els criteris per a les inspeccions per (OC) en el RD2267/2004 per als Establiments Industrials i, en altres casos, com a la Comunitat de Madrid (EICI).

PROTECCIÓ PASSIVA: DISSENY, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS

El derogat Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/1993 de 5 de novembre, contemplava tots els aspectes per tenir en compte en relació amb el disseny, instal·lació i manteniment dels sistemes de protecció activa contra incendis.

No obstant això, l’ evolució tant de la tècnica com del marc normatiu fa imprescindible actualitzar i revisar els requisits establerts en l’ esmentat Reglament d’ Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.

El Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat per Reial decret 2267/2004 de 3 de desembre, i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat per Reial decret 314/2006 de 17 de març, estableixen que el disseny, l’execució, la posada en funcionament i el manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis,  així com els seus materials, components i equips han de complir el que estableix la seva reglamentació específica.

Es fa necessari, en conseqüència, establir les condicions que han de reunir els equips i sistemes que conformen les instal·lacions de protecció contra incendis per aconseguir que el seu funcionament, en cas d’incendi, sigui eficaç.

El Reial decret 513/2017 de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) s’estructura en dues parts: la primera comprèn el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis; la segona, constituïda per tres annexos, conté les disposicions tècniques.

 • Primer annex: estableix les exigències relatives al disseny i instal·lació dels equips i sistemes de protecció contra incendis,
 • Segon annex: el manteniment mínim dels mateixos
 • Tercer annex: els mitjans humans mínims amb què hauran de comptar les empreses instal·ladores i mantenidores d’instal·lacions de protecció contra incendis.

També estableix el règim d’inspeccions periòdiques reglamentàries a realitzar per un Organisme de Control, amb una periodicitat de 10 anys per garantir que la instal·lació mantingui els requisits de disseny, instal·lació i manteniment dels elements de protecció activa que configuren la instal·lació.

PROTECCIÓ PASSIVA: QUÈ SÓN LES INSPECCIONS I QUINES S’HAN DE REALITZAR?

Les inspeccions de seguretat es poden definir com el procés administratiu que permet estudiar les condicions físiques i les tasques que s’ executen, per tal de detectar possibles perills que poden causar accidents per falles tècniques o humanes.

Així és aconsellable contractar un Organisme de Control Autoritzat en l’aplicació del RD 513/2017 per a la realització de la inspecció periòdica reglamentària dels establiments dins de l’àmbit d’aplicació del mateix:

 • Ús administratiu amb superfície construïda ≥ 2000 m ²
 • Ús docent amb superfície construïda ≥ 2000 m ²
 • Ús comercial amb superfície construïda ≥ 500 m ²
 • Ús Públic concurrència amb superfície construïda ≥ 500 m ²
 • Ús Aparcaments amb superfície construïda ≥ 500 m ²
 • Edificis amb usos de l’ 1) a 5) o Ús residencial habitatge que incloguin zones o locals de risc especial alt.
 • Establiments industrials anteriors al RD2267/2004 (els afectats pel RD2267/2004 tenen inspecció específica).
 • Ús hospitalari sense límit de superfície.
 • Ús residencial públic sense límit de superfície.

PROTECCIÓ PASSIVA: QUINES INSTAL·LACIONS HAN DE PASSAR INSPECCIÓ PERIÒDICA SEGONS EL RIPCI?

 1. Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 20 anys: en el termini d’un any.
 2. Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 15 anys i menor a 20 anys: en el termini de dos anys.
 3. Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 10 anys i menor a 15 anys: en el termini de tres anys.
 4. Instal·lacions legalitzades posteriors a desembre 2007: als 10 anys de la seva posada en servei.
 5. Segona inspecció i següents: cada 10 anys.

PROTECCIÓ PASSIVA: AMB QUIN CRITERI ES REALITZEN LES INSPECCIONS?

D’acord amb la Disposició Transitòria Segona, als equips o sistemes ja instal·lats o amb data de sol·licitud de llicència d’obra amb anterioritat al nou RIPCI únicament els seran d’aplicació les disposicions noves aplicables al manteniment o la inspecció. És a dir, els requisits tècnics aplicables a les instal·lacions que s’hauran de comprovar durant les inspeccions periòdiques seran aquells que els aplicaven en el moment de la seva posada en servei.

PROTECCIÓ PASSIVA: QUIN ABAST TÉ UNA INSPECCIÓ REGLAMENTÀRIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS?

 • Revisió documental
 • Documentació que acrediti antiguitat de la instal·lació
 • Contracte de manteniment amb una empresa mantenidora degudament habilitada, que cobreixi almenys els manteniments dels equips i sistemes subjectes al RD 513/2017, segons correspongui (exigible a partir del 12 de juny de 2018).
 • Actes de manteniment dels sistemes corresponents, almenys per als 5 anys anteriors a la inspecció periòdica.

Les actes reflecteixen el compliment de les operacions de manteniment previstes a la taula corresponent de la secció 1a i 2a de l’Annex II del RD 513/2017.

Si escau, disponibilitat a l’ acta de la inspecció periòdica anterior.

Inspecció d’equips i sistema: els equips o sistemes a inspeccionar són els indicats en l’Annex I del RD 513/2017, allà on la instal·lació en disposi:

 • Sistemes de detecció i d’ alarma d’ incendis Sistemes d’ abastament d’ aigua contra incendis Sistemes d’ hidrants contra incendis
 • Sistemes de boques d’ incendi equipades
 • Sistemes de columna seca
 • Sistemes fixos d’ extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada
 • Sistemes fixos d’ extinció per agents extintors gasosos
 • Sistemes fixos d’ extinció per aerosols condensats
 • Sistemes fixos d’ extinció per aigua nebulitzada
 • Sistemes fixos d’ extinció per pols
 • Sistemes per al control de fums i de calor
 • Mantes ignífugues
 • Enllumenat d’ emergència
 • Sistemes de senyalització luminescent

www.plb.cat

info@plb.cast

Tel. 93 303 74 43

2023-05-04T13:32:48+02:00 Dijous, 4 de maig de 2023|Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC|