COM EVITAR L’ECO I LA REVERBERACIÓ EN LLOCS TANCATS?

//COM EVITAR L’ECO I LA REVERBERACIÓ EN LLOCS TANCATS?

Reverberacions i ressons, com evitar-los.

Reverberaciones y ecos, cómo evitarlos

Quan parlem d´aïllament acústic, normalment sempre ens referim al fet d´evitar que el soroll que es produeix en una sala es transmeti a la del costat. Però tan important com això, sobretot en locals de gran afluència, és controlar que aquest soroll no produeixi ressons o reverberacions i generi una sensació molesta a l’usuari.

En línies generals i simplificant, aquest problema sorgeix quan el volum del local és gran i les superfícies de les parets, terra i sostre són llises i no absorbents. El soroll rebota a totes les superfícies, superposant-se les ones sonores entre elles. Això amplifica el so produint sorolls molestos i genera ressons que dificulten la comprensió auditiva.

Per evitar aquesta situació cal col·locar elements absorbents que corregeixin l’efecte rebot. El més senzill és aprofitar el sostre suspès, ja que amb un bon disseny es pot aconseguir trencar l’onada de so i amb un bon material es pot absorbir gran part del soroll.

Per això Knauf compta amb dues grans línies de producte:

Sistemes amb un nivell d’absorció elevat que ens resoldran la majoria dels casos per ells mateixos.

En articles següents parlarem en detall d’ells. Avui donarem una orientació molt senzilla de com fer un càlcul previ, del nivell d’absorció que necessitarem per poder triar el producte adequat, i cobrir així les necessitats de confort acústic de la sala.

Segons el Codi Tècnic DB HR Protecció davant del soroll, al punt 2.2. diu:

Valors límit de temps de reverberació

En conjunt, els elements constructius, acabats superficials i revestiments que delimiten una aula o una sala de conferències, un menjador i un restaurant, tindran l’absorció acústica suficient de tal manera que:

  1. El temps de reverberació en aules i sales de conferències buides (sense ocupació i sense mobiliari), el volum del qual sigui menor que 350 m3, no serà més gran que 0,7 s.
  2. El temps de reverberació en aules i en sales de conferències buides, però incloent-hi el total de les butaques, el volum de les quals sigui menor que 350 m3, no serà més gran que 0,5 s.
  3. El temps de reverberació en restaurants i menjadors buits no serà més gran que 0,9 s.

Aleshores farem un petit càlcul. El temps de reverberació d’un recinte es calcula mitjançant l’expressió de Sabine:

Fórmula de Sabine

Consideran:

V = volúmen del recinte

TR= temps de reverberació.

A = Absorció acústica de la sala, que es calcula sumant l’absorció de cadascun dels paraments que componen el recinte, més l’absorció acústica mitjana equivalent de cada objecte absorbent de la sala.

A = Aparets + Asuelo + Atsostre

  • = α . S
    • α= coeficient d’absorció del material
    • S= superfície del parament on es col·loca.

Com que farem un primer tempteig, suposarem el cas més desfavorable, que seria amb la sala buida i absorció nul·la a les parets i terres, per la qual cosa:

A= Aparedes+Asuelo+Atecho = 0 + 0 + Atecho =  α(techo) . Stecho

Prenem com a referència una cafeteria amb una superfície de 56 m2 i una alçada de terra a forjat de 3,6 m. Decidim col·locar el sostre suspès a una alçada de 3,20. Per tant, el seu volum serà de 179,2 m3.

Dades:

Stecho= 56 m2

V= 179,2 m3

TR = 0.9 (según norma, punto 2.2)

cálculo de Sabine

Per tant α = 0,57

Amb aquesta dada com a valor mínim, podem triar un model de placa, que col·locada al 100% de la superfície del sostre, ens eliminarà el nostre problema en el pitjor dels casos possibles.

Per exemple la Cleaneo Rectilinea 8/18 R, que amb un plenum de 400 mm dóna un α=0.6.

Cleaneo Rectilinea 8/18 R

També podrem resoldre’l, com havíem apuntat, amb un model de la gamma Fibralith

Fibralith

D’altra banda, podem fer la simulació tenint com a dada el coeficient d’absorció del producte i comprovant quants m2 de sostre hauríem de col·locar. Prenent el mateix cas, si volem instal·lar un sostre Fibralith amb un α = 0,95:

cálculo Sabine techo Fibralith

Tindrem que la S, superfície del sostre mínima que cal col·locar, serà de 33,74 m2 del total dels 56 m2 originals.

 

Aquests càlculs només són una línia d’aproximació per fer-nos una idea del que podem necessitar. Qualsevol cas més complex ha d’ésser estudiat per un tècnic competent.

2023-01-03T17:50:23+01:00 Dimarts, 3 de gener de 2023|Noticies|